Công văn 2426/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
118
lượt xem
3
download

Công văn 2426/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2426/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với lãi tiền vay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2426/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc thuÕ - Bé Tµi chÝnh sè 2426 TCT/NV5 ngµy 25 th¸ng 6 n¨m 2002 vÒ viÖc thuÕ ®èi víi l·i tiÒn vay KÝnh göi; Côc thuÕ c¸c tØnh, Thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng Võa qua, Tæng côc thuÕ nhËn ®îc kiÕn nghÞ cña mét sè côc thuÕ ®Þa ph¬ng vµ doanh nghiÖp ®Ò nghÞ híng dÉn vÒ thuÕ ®èi víi l·i tiÒn vay cña c¸c hîp ®ång vay níc ngoµi ký tríc ngµy 1/1/1999 ®îc gia h¹n hoÆc ®iÒu chØnh kú h¹n nî. VÒ vÊn ®Ò nµy, Tæng côc thuÕ híng dÉn nh sau: C¨n cø Th«ng t sè 169/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thuÕ ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam kh«ng thuéc c¸c h×nh thøc ®Çu t theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, QuyÕt ®Þnh sè 324/1998/Q§-NHNN1 ngµy 30/9/1998, QuyÕt ®Þnh sè 284/2000/Q§-NHNN1 ngµy 25/8/2000 vµ QuyÕt ®Þnh sè 1627/2001/Q§-NHNN ngµy 31/12/2001 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc vÒ viÖc ban hµnh qui chÕ cho vay cña tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng th×: - §èi víi c¸c Hîp ®ång vay vèn níc ngoµi ký tríc ngµy 1/1/1999, khi ®Õn kú h¹n tr¶ nî, doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî do nguyªn nh©n kh¸ch quan ph¶i ®iÒu chØnh kú h¹n tr¶ nî, gia h¹n nî th× c¸c kho¶n l·i ph¸t sinh tõ Hîp ®ång nµy kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nÕu viÖc ®iÒu chØnh kú h¹n nî, gia h¹n nî phï hîp víi quy ®Þnh t¹i c¸c QuyÕt ®Þnh nªu trªn cña Ng©n hµng Nhµ níc, cô thÓ: + ViÖc gia h¹n nî hoÆc ®iÒu chØnh kú h¹n nî kh«ng lµm thay ®æi néi dung c¸c ®iÒu kho¶n (l·i suÊt, thanh to¸n...) ®· tho¶ thuËn t¹i hîp ®ång tÝn dông. + Thêi gian gia h¹n nî vay ng¾n h¹n tèi ®a b»ng mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nhng kh«ng qu¸ 12 th¸ng; thêi gian gia h¹n nî vay trung h¹n, dµi h¹n tèi ®a b»ng 1/2 thêi h¹n cho vay ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông. - §èi víi c¸c trêng hîp khi gia h¹n nî, ®iÒu chØnh kú h¹n tr¶ nî kÌm theo sù thay ®æi vÒ l·i suÊt, ®iÒu kiÖn thanh to¸n hoÆc kÐo dµi viÖc thùc hiÖn Hîp ®ång qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh (viÖc gia h¹n nî, ®iÒu chØnh kú h¹n tr¶ nî thùc hiÖn sau ngµy 1/1/1999) th× c¸c kho¶n l·i ph¸t sinh kÓ tõ khi hÕt thêi h¹n gia h¹n tèi ®a nªu trªn (®èi víi trêng hîp viÖc ®iÒu chØnh Hîp ®ång phï hîp víi qui ®Þnh t¹i c¸c QuyÕt ®Þnh nªu trªn cña Ng©n hµng Nhµ níc) hoÆc kÓ tõ khi hÕt hiÖu lùc cña Hîp ®ång gèc (®èi víi c¸c trêng hîp kh¸c) ph¶i nép thuÕ theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 169/1998/TT-BTC. Tæng côc thuÕ th«ng b¸o ®Ó c¸c côc thuÕ biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản