Công văn 2477/TCHQ-KTTT_ Ân hạn thuế và xoá nợ tiền phạt chậm nộp thuế

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
206
lượt xem
12
download

Công văn 2477/TCHQ-KTTT_ Ân hạn thuế và xoá nợ tiền phạt chậm nộp thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2477/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế và xoá nợ tiền phạt chậm nộp thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2477/TCHQ-KTTT_ Ân hạn thuế và xoá nợ tiền phạt chậm nộp thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- ----------------------- Số: 2477/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2009 V/v: ân hạn thuế và xoá nợ tiền phạt chậm nộp thuế Kính gửi: Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Cung ứng Nhân lực và Thương mại Quốc tế Hà Nội (Địa chỉ 358 - Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội) Trả lời công văn số 165/CƯNL-TM ngày 28/4/2009 của Công ty về việc xin miễn tiền phạt chậm nộp phần bổ sung thuế các lô hàng ôtô nhập khẩu năm 2004 - 2005 tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan TP. Hà Nội; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1/ Về xoá nợ tiền phạt chậm nộp thuế: Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 162/TCHQ-KTTT ngày 17/02/2009; 163/TCHQ-KTTT ngày 17/02/2009; 2058/TCHQ-KTTT ngày 17/4/2009 trả lời kiến nghị của Công ty. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để được xem xét giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý xoá nợ thuế và nợ phạt qui định tại Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính. 2/ Về ân hạn thuế: Theo qui định tại Khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý thuế thì để được áp dụng thời hạn nộp thuế theo qui định Công ty phải đáp ứng 1 trong 2 điều kiện sau: - Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời hạn ít nhất là ba trăm sáu lăm ngày tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan mà không có hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, không nợ tiền thuế quá hạn, tiền phạt, chấp hành tốt chế độ báo cáo tài chính theo qui định của pháp luật; - Được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo qui định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Đối chiếu với qui định trên, trường hợp Công ty còn nợ tiền phạt chậm nộp thuế nếu muốn được ân hạn thuế Công ty phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Cung ứng Nhân lực và Thương mại Quốc tế Hà Nội được biết./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường
Đồng bộ tài khoản