Công văn 2480/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Công văn 2480/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2480/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra thủ tục miễn thuế đối với hàng thuộc diện ưu đãi đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2480/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña bé tµi chÝnh - tæng côc h¶i quan Sè 2480/TCHQ-KTSTQ ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 2004 vÒ viÖc kiÓm tra thñ tôc miÔn thuÕ ®èi víi hµng thuéc diÖn u ®·i ®Çu t KÝnh göi: - Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn lµm thñ tôc H¶i quan ®èi víi mét sè l« hµng nhËp khÈu thuéc diÖn u ®·i ®Çu t trong níc ®· xuÊt hiÖn c¸c hiÖn tîng c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t cho miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng kh«ng ®óng quy ®Þnh t¹i §iÒu 26, NghÞ ®Þnh 51/1999/N§-CP ngµy 8 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) sè 03/1998/QH10. Tuy nhiªn, mét sè Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè vÉn lµm thñ tôc miÔn thuÕ cho c¸c ®èi tîng ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t kh«ng ®óng quy ®Þnh. C¨n cø híng dÉn t¹i ®iÓm 2, môc II, phÇn C Th«ng t 98/2002/TT-BTC ngµy 24/10/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn viÖc miÔn, gi¶m thuÕ cho c¸c ®èi tîng ®îc hëng u ®·i ®Çu t theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§- CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ. §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, Tæng côc H¶i quan yªu cÇu c¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc nh sau: 1. Khi lµm thñ tôc miÔn thuÕ cho c¸c l« hµng thuéc diÖn ®îc hëng u ®·i ®Çu t trong níc ph¶i kiÓm tra c¸c dù ¸n ®Çu t ®îc cÊp u ®·i cã ®óng ®èi tîng lµ dù ¸n thuéc Danh môc A, hoÆc lµ dù ¸n ®Çu t ®îc thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B hoÆc C thuéc Phô lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ, ®· ®îc söa ®æi bæ sung t¹i NghÞ ®Þnh sè 35/2002/N§-CP ngµy 29/3/2002 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung Danh môc A, B vµ C ban hµnh t¹i Phô lôc kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP. 2. KiÓm tra Danh môc hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc cÊp u ®·i miÔn thuÕ cã ®óng ®èi tîng lµ hµng hãa sau ®©y mµ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt ®îc nhng cha ®¸p øng yªu cÇu chÊt lîng (®èi chiÕu víi QuyÕt ®Þnh 704/2003/Q§-BTC ngµy 18/9/2003 cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t vÒ viÖc ban hµnh Danh môc thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc): + ThiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp hoÆc më réng quy m« ®Çu t, ®æi míi c«ng nghÖ; + Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn chuyªn dïng ®a, ®ãn c«ng nh©n. C¸c ®¬n vÞ h¶i quan trong khi lµm thñ tôc miÔn thuÕ cho hµng ho¸ cña c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc hëng u ®·i ®Çu t trong níc, nÕu ph¸t hiÖn viÖc cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t vµ møc u ®·i kh«ng ®óng quy ®Þnh th× t¹m thêi kh«ng thùc hiÖn miÔn thuÕ cho hµng ho¸ ®ã vµ th«ng b¸o l¹i cho
  2. 2 ®èi tîng ®îc cÊp u ®·i biÕt. §ång thêi ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè n¬i cÊp giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t ®iÒu chØnh hoÆc rót bá toµn bé u ®·i ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 34 NghÞ ®Þnh 51/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ. Trêng hîp Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè kh«ng thay ®æi quyÕt ®Þnh th× b¸o c¸o vÒ Tæng côc H¶i quan ®Ó b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh xö lý. 3. Yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ kiÓm tra, phóc tËp l¹i tÊt c¶ c¸c tê khai hµng nhËp khÈu thuéc ®èi tîng ®îc hëng u ®·i miÔn thuÕ theo LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan tõ ngµy 1/1/2003 ®Õn nay. Tr- êng hîp ph¸t hiÖn ®· thùc hiÖn thñ tôc miÔn thuÕ ®èi víi nh÷ng hµng hãa thuéc dù ¸n ®îc cÊp u ®·i kh«ng ®óng quy ®Þnh th× th«ng b¸o cho ®¬n vÞ ®- îc cÊp u ®·i ®Çu t, c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t biÕt vµ ra QuyÕt ®Þnh truy thu sè thuÕ ®· ®îc miÔn kh«ng ®óng quy ®Þnh. Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè ph¶i lµm viÖc cô thÓ víi c¸c ®èi tîng thuéc diÖn bÞ truy thu ®Ó lªn kÕ ho¹ch nép hÕt sè thuÕ bÞ truy thu tõ nay ®Õn hÕt th¸ng 12/2004; Trêng hîp ®èi tîng ch©y ú kh«ng nép thuÕ truy thu ®óng kÕ ho¹ch th× thùc hiÖn cìng chÕ kh«ng cho lµm thñ tôc h¶i quan theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Vµo ngµy 20 hµng th¸ng, Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè b¸o c¸o vÒ Tæng côc H¶i quan (Côc KiÓm tra sau Th«ng quan) sè liÖu vÒ c¸c trêng hîp ph¸t hiÖn c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t kh«ng ®óng quy ®Þnh, vµ c¸c trêng hîp ph¶i truy thu thuÕ nhËp khÈu do ®· lµm thñ tôc miÔn thuÕ ®èi víi hµng ho¸ thuéc dù ¸n cã giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t ®îc cÊp kh«ng phï hîp (b¸o c¸o theo mÉu ®Ýnh kÌm). Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó c¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản