Công văn 2519/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
94
lượt xem
4
download

Công văn 2519/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2519/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng của hàng hoá mua ngoài để khuyến mại, quảng cáo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2519/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña tæng côc thuÕ sè 2519 TCT/NV5 ngµy 04 th¸ng 7 n¨m 2002 vÒ viÖc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng ho¸ mua ngoµi ®Ó khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o... KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng Tæng côc ThuÕ nhËn ®îc mét sè kiÕn nghÞ cña c¸c côc thuÕ vµ c¸c doanh nghiÖp vÒ viÖc kª khai, khÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) ®Çu vµo cña hµng ho¸ do doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi mua ngoµi ®Ó khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ. Nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho c¸c doanh nghiÖp trong s¶n xuÊt, kinh doanh vµ ®Ó ®¬n gi¶n trong c«ng t¸c tÝnh thuÕ, thu thuÕ; Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: §èi víi hµng ho¸ mua ngoµi dïng ®Ó khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ doanh nghiÖp ®îc kª khai khÊu trõ toµn bé sè thuÕ GTGT ®Çu vµo theo quy ®Þnh t¹i §iÓm 1, Môc III PhÇn B, Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh nÕu cã ®ñ chøng tõ hîp lÖ, kh«ng bÞ khèng chÕ t¬ng øng víi gi¸ trÞ hµng ho¸ khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i §iÓm 3.b12, Môc I, PhÇn thø hai Th«ng t sè 13/2001/TT- BTC ngµy 8/3/2001 cña Bé Tµi chÝnh. C«ng v¨n nµy thay thÕ C«ng v¨n sè 1006 TCT/NV5 ngµy 7/3/2002 cña Tæng Côc thuÕ. C¸c trêng hîp ®· kª khai, khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo cña hµng ho¸ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi mua ngoµi ®Ó khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ theo híng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 1006 TCT/NV5 vµ ®· ®îc c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng thùc hiÖn viÖc quyÕt to¸n thuÕ th× kh«ng tÝnh l¹i. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ c¸c ®Þa ph¬ng biÕt vµ híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản