Công văn 2581/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Công văn 2581/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2581/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý hồ sơ xét hoàn thuế hoặc không thu thuế loại hình nhập nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2581/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - Tæng côc h¶i quan sè 2581 tchq/kttt ngµy 04 th¸ng 6 n¨m 2004 vÒ viÖc híng dÉn xö lý hå s¬ xÐt hoµn hoÆc kh«ng thu thuÕ lo¹i h×nh nhËp NLSXXK KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè C¨n cø LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu; NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§- CP cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/5/1998; Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993, sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; C¨n cø C«ng v¨n sè 240TC/TCT ngµy 19/1/2000 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc bæ sung chøng tõ thanh to¸n trong bé hå s¬ khi xÐt hoµn thuÕ ®èi víi nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu; §Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi thóc ®Èy t¨ng trëng ®Çu t, Tæng Côc H¶i quan híng dÉn xö lý bé hå s¬ ®Ò nghÞ kh«ng thu thuÕ hoÆc hoµn thuÕ lo¹i h×nh nhËp nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu (SXXK) nh sau: 1. §Õn thêi h¹n nép hå s¬ theo qui ®Þnh t¹i ®iÓm 3 môc I phÇn E Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC doanh nghiÖp SXXK cã tr¸ch nhiÖm hoµn chØnh hå s¬ nép cho c¬ quan H¶i quan. Khi nhËn ®îc hå s¬ ®Ò nghÞ kh«ng thu thuÕ hoÆc hoµn thuÕ cña doanh nghiÖp, c¬ quan h¶i quan ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra toµn bé hå s¬: - NÕu hå s¬ ®· ®Çy ®ñ theo qui ®Þnh th× cã v¨n b¶n x¸c nhËn ®· nhËn ®ñ bé hå s¬ ®Ò nghÞ kh«ng thu thuÕ hoÆc hoµn thuÕ göi doanh nghiÖp. Trong thêi gian c¬ quan h¶i quan lµm thñ tôc thanh, quyÕt to¸n l« hµng, doanh nghiÖp ®îc hëng thêi h¹n nép thuÕ lµ 275 ngµy. Trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ ®Ò nghÞ kh«ng thu thuÕ hoÆc hoµn thuÕ cña c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan h¶i quan ph¶i hoµn thµnh viÖc thanh kho¶n ®Ó ra quyÕt ®Þnh kh«ng thu thuÕ hoÆc hoµn thuÕ cho doanh nghiÖp theo ®óng qui ®Þnh. - Trêng hîp hå s¬ ®Ò nghÞ kh«ng thu thuÕ hoÆc hoµn thuÕ cña doanh nghiÖp cha ®Çy ®ñ theo qui ®Þnh th× c¬ quan h¶i quan ph¶i cã th«ng b¸o chÝnh thøc b»ng v¨n b¶n cho doanh nghiÖp nh÷ng lo¹i giÊy tê cßn thiÕu ®ång thêi tr¶ l¹i hå s¬ cho doanh nghiÖp ®Ó hoµn chØnh hå s¬ trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh (do c¬ quan h¶i quan qui ®Þnh nhng thêi h¹n qui ®Þnh nµy kh«ng qu¸ 30 ngµy). 2. Trêng hîp ®Õn thêi h¹n ph¶i nép hå s¬ ®Ò nghÞ kh«ng thu thuÕ hoÆc hoµn thuÕ nhng do cha cã ®ñ hå s¬ v× thiÕu chøng tõ thanh to¸n hoÆc chøng tõ thanh to¸n cha phï hîp víi néi dung cña hîp ®ång vµ c¸c giÊy tê tµi liÖu kh¸c cã liªn quan th× Côc trëng Côc H¶i quan c¨n cø vµo hå s¬ thùc tÕ vµ gi¶i tr×nh cña doanh nghiÖp, x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n cha cã hoÆc
  2. 2 thiÕu chøng tõ dÉn ®Õn viÖc chËm nép hå s¬ ®Ó quyÕt ®Þnh thêi h¹n ph¶i nép thuÕ ®èi víi l« hµng nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó SXXK tiÕp theo (275 ngµy hay 30 ngµy). Hå s¬ ®Ó Côc trëng Côc H¶i quan xem xÐt quyÕt ®Þnh thêi h¹n nép thuÕ ®èi víi c¸c l« hµng nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó SXXK tiÕp theo bao gåm: - C«ng v¨n gi¶i tr×nh cña doanh nghiÖp, trong ®ã nªu râ lý do cha cã chøng tõ thanh to¸n. - Hîp ®ång xuÊt khÈu hµng ho¸ vµ phô lôc hîp ®ång (nÕu cã). - C¸c v¨n b¶n hoÆc th«ng b¸o cña chñ hµng níc ngoµi liªn quan ®Õn viÖc thay ®æi h×nh thøc thanh to¸n hoÆc chËm thanh to¸n... - Cam kÕt cña doanh nghiÖp vÒ thêi gian cô thÓ sÏ nép hå s¬ ®Ò nghÞ kh«ng thu thuÕ hoÆc hoµn thuÕ nguyªn liÖu, vËt t SXXK cho c¬ quan H¶i quan. - Doanh nghiÖp kh«ng cã nî thuÕ, trõ nî thuÕ cña l« hµng nhËp nguyªn liÖu, vËt t SXXK cha ®îc thanh kho¶n víi c¬ quan h¶i quan. §Õn thêi h¹n doanh nghiÖp cam kÕt nép bé hå s¬ ®Ò nghÞ kh«ng thu thuÕ hoÆc hoµn thuÕ mµ doanh nghiÖp vÉn cha nép hå s¬ cho c¬ quan H¶i quan th× bÞ truy thu thuÕ, ph¹t chËm nép vµ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo ®óng qui ®Þnh ®ång thêi ®iÒu chØnh l¹i thêi h¹n nép thuÕ cho l« hµng ®· ®îc hëng thêi gian nép thuÕ tõ 275 ngµy thµnh 30 ngµy. 3. §Õn thêi h¹n ph¶i nép hå s¬ ®Ò nghÞ kh«ng thu thuÕ hoÆc hoµn thuÕ mµ doanh nghiÖp kh«ng nép hå s¬ th× ¸p dông thêi h¹n nép thuÕ lµ 30 ngµy ®èi víi l« hµng nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu SXXK. Tæng côc H¶i quan híng dÉn ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ chØ ®¹o thùc hiÖn thèng nhÊt ®ång thêi niªm yÕt c«ng khai c«ng v¨n nµy t¹i ®Þa ®iÓm lµm thñ tôc h¶i quan ®Ó doanh nghiÖp biÕt. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu ph¸t sinh víng m¾c th× kÞp thêi b¸o c¸o vÒ Tæng côc H¶i quan ®Ó ®îc híng dÉn bæ sung.
Đồng bộ tài khoản