Công văn 272/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
73
lượt xem
5
download

Công văn 272/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 272/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong việc xác định thuế giá trị gia tăng nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 272/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc thu Õ  ­ B é  T µi ch Ý n h  S è  272 T C T/N V 2   n g µ y 17 th¸ng 01 n¨ m   2002 v Ò  viÖc  íng m ¾ c  trong viÖc  V x¸c ® Þ n h  thu Õ  G T G T  n g hi Ö p  vô  kinh d o a n h  n g o¹i tÖ KÝnh    göi:Ng©n  hµng  ngo¹ith   ¬ng  ViÖtNam   Tr¶    lêic«ng    sè  v¨n sè  2220  CV/NHNT­KTTC   ngµy 19/12/2001  thuÕ  vÒ  GTGT         ®èi víiho¹t®éng kinh doanh    ngo¹itÖ  c«ng    2025    vµ  v¨n sè  CV/NHNT/ TCKT  ngµy  12/11/2001 cña Ng©n  hµng  ngo¹ith   ¬ng    lý chªnh  vÒ xö    lÖch  chuyÓn ®æi  ngo¹itÖ,Tæng      côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1) ThuÕ  GTGT  ph¶inép    ®èi    víinghiÖp  kinh doanh  vô    ngo¹itÖ  îc x¸c   ®     ®Þnh  sau: nh  ­Tû      gi¸quy  ®æi ngo¹itÖ      ra ®ång  ViÖtNam     thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh  i t¹  Th«ng   77/1998/TT­ t sè  BTC  ngµy  06/6/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn    tû gi¸quy    ®æi  ngo¹itÖ  ®ång    ra  ViÖt Nam   dông    sö  trong h¹ch to¸n kÕ     to¸n ë    doanh  nghiÖp. V×    vËy  viÖc    x¸c ®Þnh  d  sè  mua  ngo¹itÖ    ®Çu   theo  kú  c«ng  thøc quy  ®Þnh   i®iÓm   kho¶n  môc     t¹  a,  2,  IITh«ng   sè  t 157/1998  TT­BTC   ngµy 12/12/1998  cña  Tµi chÝnh  îc ¸p  Bé    ®   dông      tû gi¸quy ®Þnh  it¹ Th«ng    t 77/1998/TT­ BTC   trªn. nªu  ViÖc    x¸c ®Þnh  ilçkinh doanh  l∙    ,   ngo¹itÖ    n¨m  1999 ®Õn   íc thêi®iÓm   tr     20/12/2000 thùc hiÖn  theo Th«ng  t sè  77/1998/TT­   BTC  nªu trªn,   tõ 20/12/2000 thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh  sè 522/2000/Q§­ NHNH2  ngµy  20/12/2000 cña  Ng©n  hµng  nhµ    níc ViÖt Nam.    Cô thÓ: §Õn     cuèi n¨m      tµi kho¶n 631 "Chªnh lÖch      tû gi¸ngo¹itÖ" ph¶itÊtto¸nsè              d:nÕu    ph¸tsinh d    Cã  th× kÕt    chuyÓn  vµo    thu nhËp  (Thu  kinh doanh  vÒ    ngo¹itÖ),ngîcl¹ ph¸tsinh           i   dù  th× kÕt  Nî    chuyÓn vµo    chiphÝ  (ChivÒ    kinh doanh    ngo¹itÖ).   ­ NÕu   sè  cã  thuÕ  GTGT   nép  thõa  víiquyÕt  so    to¸n thuÕ    th× doanh  nghiÖp  îctrõvµo  ph¶inép  ®     sè    cña  tiÕp theo  kú    chÕ  hiÖn  ®é  hµnh. VÒ       néi dung  híng  dÉn  iTh«ng   sè  t¹  t 157/1998/TT­ BTC  nªu  trªn:"Tr   êng  hîp chªnh  lÖch  gi÷a doanh  b¸n    sè  ngo¹itÖ      víi doanh  mua  sè  vµo ¬ng  t øng    ©m     lµsè  th× ® îc chuyÓn    chªnh  lÖch    ©m sang  th¸ng sau        ®Ó trõvµo          gi¸trÞ gia t¨ng th¸ng  sau. ViÖc        bï trõchØ   îc ¸p  ®   dông  ®èi      víic¸c th¸ng trong cïng      mét n¨m  (tÝnh  theo n¨m    d¬ng  lÞch hoÆc     n¨m    tµichÝnh  cho  phÐp)". Quy  ®Þnh  nµy chØ  cho  phÐp  chuyÓn  chªnh  lÖch    ©m sang  th¸ng sau,kh«ng      cho  chuyÓn  chªnh  lÖch  ©m   cho    c¸c th¸ng tr   Æc       íc m dï chªnh  lÖch   ©m nµy  vÉn  thuéc n¨m    tµichÝnh.   VÝ     dô: th¸ng 1/1999    ph¸tsinh    chªnh  lÖch   lµ 100    tr®ång,  thuÕ  GTGT   ph¶i  nép    tr®ång, tõ th¸ng 2  lµ 10          ®Õn   th¸ng 11    kh«ng  ph¸tsinh chªnh      lÖch  nªn  kh«ng   ph¸tsinh thuÕ    GTGT,  th¸ng 12/1999      ph¸tsinh chªnh    lÖch ©m:    tr ­ 80    ®ång; Chªnh    lÖch    ©m cña  th¸ng 12/1999    kh«ng  îc bï trõvíichªnh  ®         lÖch  d­ ¬ng  cña th¸ng1/1999.   2) Kho¶n    chªnh  lÖch  chuyÓn ®æi ngo¹itÖ    hiÖn nay      ®èi víiNg©n  hµng  Ngo¹ith   ¬ng  ViÖt Nam     cha  îc xö    ®   lý kÕt  chuyÓn vµo thu nhËp  kinh doanh  ngo¹itÖ  thùc hiÖn    vµ    theo  kiÕn  ý  chØ ®¹o cña  Tµi chÝnh  i Bé    t¹ c«ng    v¨n sè  3371 TC/TCT  ngµy 19/9/1997 cña  TµichÝnh.   Bé   
Đồng bộ tài khoản