Công văn 2865/TC/TCT của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
57
lượt xem
3
download

Công văn 2865/TC/TCT của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2865/TC/TCT của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm, phụ tùng ngành cơ khí-điện-điện tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2865/TC/TCT của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n cña  é  tµi b  ch Ý n h  sè 2865tc/tct g µ y 28   n th¸ng 3 n¨ m  2003  v Ò  viÖc q u y Õt to¸n thu Õ  theo  tû lÖ n éi ® Þ a  h o¸ c¸c  s¶n  h È m ,  p h ô  tïng n g µ n h  c¬ kh Ý   p ­ ®i Ö n  ­ ®i Ö n  tö KÝnh   göi:Côc    ThuÕ,  Côc  H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    TW §Ó     gi¶iquyÕt    c¸c víng  ¾c   m cho doanh  nghiÖp  b¶o  vµ  ®¶m  thùc hiÖn    ®óng    c¸c chÕ     ®é quy  ®Þnh     vÒ chÝnh  s¸ch thuÕ theo  lÖ    tû  néi ®Þa   ho¸,   tr¸nhthÊtthu cho        Ng©n  s¸ch Nhµ    TµichÝnh    níc,Bé    híng dÉn    viÖc thùc hiÖn    quyÕt to¸nthuÕ      theo tûlÖ        néi®Þa     ho¸ c¸cs¶n  phÈm, phô    tïngngµnh  khÝ  c¬  ­ ®iÖn      ­ ®iÖn      quan  tö ®Ó c¬  thuÕ, c¬    quan   H¶i quan    c¸c ®Þa  ph¬ng thùc  hiÖn thèng nhÊt nh    sau: 1.    C¬ quan H¶i  quan  c¸c ®Þa  ph¬ng  thùc hiÖn thu thuÕ nhËp khÈu  theo tûlÖ        néi®Þa      ho¸ c¸cs¶n  phÈm,  phô    tïngngµnh  khÝ   c¬  ­®iÖn   ­®iÖn    tö vµ quyÕt    to¸nthuÕ cho    c¸c doanh nghiÖp  nhËp  khÈu theo ®óng chÝnh s¸ch  quy  ®Þnh   iTh«ng   sè  t¹  t 176/1998/TTLT­ BTC­BCN­TCHQ   ngµy 25/12/1998  vµ Th«ng   120/2000/TTLT­ tsè  BTC­BCN­TCHQ   ngµy 25/12/2000 cña      LiªnBé  TµichÝnh     ­C«ng nghiÖp  ­Tæng  côc    H¶i quan. 2. Trêng  doanh    hîp  nghiÖp kh«ng  thùc hiÖn    nép b¸o  quyÕt    c¸o  to¸ncã  x¸cnhËn    cña  quan  c¬  kiÓm    to¸n®éc    lËp theo ®óng quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   ªn   tli   tÞch sè  176/1998/TTLT­ BTC­BCN­TCHQ;  sè  120/2000/TTLT­ BTC­BCN­ TCHQ,    sÏ kh«ng  îc ¸p  ®   dông  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu theo    néi®Þa   tû lÖ    ho¸ ®èi          víic¸c l« hµng nhËp  khÈu tiÕp theo  bÞ  lýtruythu  vµ  xö      thuÕ  nhËp  khÈu theo ®óng    thuÕ suÊtquy    ®Þnh    t¹ BiÓu  i thuÕ nhËp khÈu  c¸cchÕ  vµ    ®é  quy ®Þnh  hiÖn  hµnh. 3. §èivíic¸c doanh          nghiÖp  nép  ®∙  b¸o  quyÕt    x¸c nhËn  c¸o  to¸ncã    cña  c¬ quan  KiÓm     to¸n®éc  theo  lËp  ®óng  quy ®Þnh,  quan  c¬  thuÕ    n¬iqu¶n    lý doanh  nghiÖp,c¬    quan   H¶i quan    n¬idoanh nghiÖp ®¨ng  thùc hiÖn  ký    nhËp  khÈu    linhkiÖn theo chÝnh s¸ch thuÕ    theo    néi®Þa     tû lÖ    ho¸,thùc hiÖn    mét  sè  ®iÓm   thÓ    cô  díi®©y: a. Trêng      hîp møc  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  theo    néi®Þa     i tû lÖ    ho¸ t¹  b¸o    c¸o quyÕt    to¸ncña  doanh  nghiÖp  kh«ng  thay ® æi    hoÆc   thay ® æi  cã    nh­ ng ph¶i ¸p    dông  møc  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  cao  h¬n  víimøc   so    thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu  dông  ¸p  theo    néi®Þa     tû lÖ    ho¸ ®¨ng  (®îcBé  ký    C«ng  nghiÖp    x¸c nhËn),c¬    quan  H¶i quan  thùc hiÖn  tÝnh, thu    thuÕ nhËp  khÈu  theo    néi®Þa    tû lÖ    ho¸ thùc tÕ    îcvµ      ®¹t®   ¸p dông  møc  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  theo thùc  thùc  tÕ  hiÖn  cho  n¨m    tµichÝnh  tiÕp  theo  ®óng  quy ®Þnh  cña   Th«ng   t li   ªn  tÞch   sè   176/1998/TTLT­ BTC­BCN­TCHQ;   sè  120/2000/TTLT­ BTC­BCN­TCHQ. b. Trêng      néi®Þa      hîp tû lÖ    ho¸ s¶n  phÈm,  phô    i c¸o quyÕt    tïngt¹ b¸o      to¸n cña doanh  nghiÖp  cao  h¬n    néi®Þa     tû lÖ    ho¸ ®¨ng  (®îcBé  ký    C«ng  nghiÖp  x¸c nhËn),dÉn      ®Õn   doanh nghiÖp  îc ¸p  ®   dông  møc  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu thÊp  h¬n thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ® îc¸p dông  ®∙      theo    néi®Þa  tû lÖ    ho¸ ®¨ng    ký, nhng trong  n¨m    tµichÝnh  doanh  nghiÖp kh«ng  t¨ng thªm      linh kiÖn, chitiÕt,bé        phËn  thùc hiÖn    néi ®Þa  ho¸  víi®¨ng    so    ký, th× ph¶i tiÕn   
  2. 2 hµnh kiÓm       trachitiÕt,®èi    chiÕu    sæ s¸ch  chøng    tõ,cÇn thiÕtth×  chøc    tæ  phèihîp víi quan        c¬  thuÕ    c¸c®Þa  ph¬ng  kh¸c®Ó     kiÓm      trac¸cdoanh  nghiÖp  cung cÊp  phô    tïng s¶n xuÊt trong níc tr     lýhoµn        íc khixö    thuÕ hoÆc   cho    ¸p dông    néi®Þa    tûlÖ    ho¸ cña n¨m sau theo    néi®Þa    ® îcquyÕt to¸n tûlÖ    ho¸ ®∙        vµ  kiÓm  tra. Trªn c¬  danh    së  s¸ch c¸c doanh      nghiÖp  ®¨ng  thùc hiÖn  ký    chÝnh  s¸ch  thuÕ  theo    néi®Þa    b¸o    tû lÖ    ho¸ vµ  c¸o quyÕt    to¸ncña  doanh  nghiÖp      (cã x¸c nhËn  cña  quan  c¬  kiÓm    to¸n®éc    quan  lËp)c¬  thuÕ phèihîp víi quan          c¬  H¶i quan  ®Þa  ph¬ng   n¬idoanh  nghiÖp  ®ãng    (tr hîp n¬idoanh  trôsë  êng      nghiÖp  ®ãng    kh«ng  c¬  trôsë  cã  quan   H¶i quan  c¬  th×  quan  thuÕ  chøc  tæ  kiÓm    tra) thùc hiÖn    kiÓm    tra®¬n  cung  vÞ  cÊp    linhkiÖn,phô    tïng,®èi chiÕu      chøng    tõ, sæ  s¸ch  gi÷a    c¸c ®¬n  cung  vÞ  cÊp phô        tïng víic¸c doanh nghiÖp  s¶n  xuÊt  l¾p    r¸p,®èi  chiÕu  s¬  hå  nhËp  khÈu, hå  ®¨ng  néi ®Þa     s¬  ký    ho¸,®Ó       x¸c ®Þnh   lÖ    tû  néi ®Þa   ho¸ thùc  ®¹t ® îc cña  tÕ      tõng s¶n phÈm,  phô  tïng do    doanh  nghiÖp  s¶n xuÊt,l¾p      r¸plµm    tÝnh  thuÕ  c¨n cø  sè  thùc tÕ    ph¶inép    vµ  xö          lýtruythu,truyhoµn  thuÕ. c. Trêng  chØ    hîp  l¾p    r¸p®¬n  thuÇn hoÆc   chØ  dông    sö  c¸c s¶n phÈm   phô    ®Ó s¶n  xuÊt l¾p      r¸p s¶n phÈm,  nhng    néi ®Þa       tû lÖ    ho¸ kª khai® îc Bé      C«ng nghiÖp    x¸cnhËn  cao h¬n khung    néi®Þa    tûlÖ    ho¸ thÊp  nhÊt,®Ò     nghÞ  c¬  quan    H¶i quan kiÓm    thÓ  thùc hiÖn    tracô  vµ    ¸p dông møc  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu theo tûlÖ        néi®Þa    møc  tûlÖ    ho¸ ë  cã    néi®Þa    ho¸ thÊp nhÊt theo     ®óng    víiquy ®Þnh  i t¹ ®iÓm       4.3,môc    IIcña Th«ng   120/2000/TTLT­ tsè  BTC­ BCN­TCHQ. 4.ViÖc  chøc,thùc hiÖn    tæ      quyÕt to¸n,    kiÓm    traquyÕt to¸n:   ­ NhËn  îc híng    ®   dÉn  i t¹ c«ng  nµy, ®Ò   v¨n    nghÞ Côc    h¶iquan    c¸c ®Þa  ph¬ng thùc hiÖn ngay viÖc  quyÕt to¸n theo    quy ®Þnh  i   t¹  v¨n  c¸c b¶n hiÖn  hµnh  chÝnh  vÒ  s¸ch thuÕ    theo tûlÖ        néi®Þa    theo híng dÉn  trªn. ho¸ vµ      nªu  §èi víitr     êng  c¸c doanh  hîp    nghiÖp ph¶ikiÓm       tra,yªu cÇu  quan    c¬  H¶i quan    c¸c ®Þa  ph¬ng  lËp danh s¸ch    c¸c doanh nghiÖp  kÌm theo  kiÕn    ý  yªu cÇu, göic¬      quan  thuÕ    c¸c®Þa ph¬ng    n¬iqu¶n    lýdoanh  nghiÖp (kÌm theo hå    s¬ nhËp  khÈu  theo quy ®Þnh  b¸o    vµ  c¸o quyÕt    to¸ncña  doanh nghiÖp),®Ó     c¬  quan  thuÕ  chñ    chøc  tr×tæ  thùc hiÖn    kiÓm    traquyÕt to¸n.   ­ Sau      khihoµn thµnh viÖc kiÓm    traquyÕt   to¸nthuÕ, c¬    quan  ThuÕ     c¸c ®Þa ph¬ng  ph¶ib¸o    TµichÝnh    c¸o Bé    (Tæng  côc  thuÕ) vÒ    kÕt  qu¶ kiÓm    tra quyÕt    to¸n(theo néidung:sè        doanh  nghiÖp,m Æt     hµng quyÕt to¸n,tû lÖ        néi ®Þa  ho¸  thùc  ®¹t ® îc,sè  tÕ      thuÕ  ph¶i truy thu,truy hoµn          cña tõng doanh  nghiÖp,sè    doanh  nghiÖp cha thùc hiÖn    quyÕt to¸n).   §Ò  nghÞ  Tæng   côc  ëng  tr Tæng   côc thuÕ, Tæng     côc  ëng  tr Tæng  côc  H¶i quan  chØ  ®¹o  Côc    h¶i quan, Côc    thuÕ    c¸c tØnh, thµnh    phè  thùc hiÖn  viÖc quyÕt  to¸n thuÕ    theo    néi ®Þa   tû lÖ    ho¸    c¸c s¶n phÈm   thuéc ngµnh  c¬  khÝ    ­ ®iÖn    ­ ®iÖn    tö theo híng dÉn  i   t¹ c«ng  nµy. Trong    v¨n    qu¸ tr×nh quyÕt    to¸n nÕu   víng  ¾c,      cã  m ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n  ph¶n  vÞ  ¸nh  kÞp      Tµi thêivÒ Bé    chÝnh    îchíng dÉn  ®Ó ®     kÞp  thêi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản