Công văn 2868/TC/TCT của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Công văn 2868/TC/TCT của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2868/TC/TCT của Tổng cục Thuế về việc thuế tiêu thụ đặc biệt đối với điều hoà nhiệt độ nhập khẩu để lắp ráp xe ôtô chở khách

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2868/TC/TCT của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n cña  é  tµi b  ch Ý n h  sè 2868tc/tct g µ y 28   n th¸ng 3 n¨ m  2003  v Ò  viÖc thu Õ  tt®b  èi víi Ò u  h o µ  n hi Öt ® é  n h Ë p  kh È u   ®  ®i ® Ó  l¾ p  r¸p xe « t« chë k h¸ch KÝnh  göi:­ C¸c    quan     bé, c¬  ngang Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh   phñ ­    Uû ban nh©n  d©n  c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc  TW ­C¸c  së    c¬  s¶n  xuÊt,l¾p    «      r¸pxe  t« kh¸ch C¨n  C«ng  sè  cø  v¨n  944/CP­ KTTH  ngµy 14/8/2002  cña ChÝnh  phñ    vÒ viÖc miÔn  thuÕ    tiªu thô  Æc   ® biÖt ®èi        víihÖ thèng  ®iÒu  hoµ nhiÖt ®é     chuyªn dïng    nhËp  khÈu    ®Ó l¾p    «    r¸pxe  t« chë kh¸ch tõ 25      chç  ngåitrëlªn,       Bé    Tµi chÝnh  híng dÉn  thÓ  cô  thªm    vÒ ph¹m    dông  thñ    vi ¸p  vµ  tôc miÔn   thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtnh    sau: 1. C¸c  së    c¬  s¶n  xuÊt «      t« chë  kh¸ch    chç  tõ 25  ngåi trë lªn thuéc        s¶n  phÈm  c«ng  nghiÖp  träng ®iÓm   theo QuyÕt  ®Þnh   1223/Q§­ sè  TTg  ngµy  11/9/2001 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  îchëng  ®   chÝnh s¸ch hç      iÓn quy    trî ph¸ttr   ®Þnh  t¹ QuyÕt ®Þnh  sè 37/2000/Q§­ i TTg  ngµy 24/3/2000 cña Thñ t   íng ChÝnh  phñ  nhËp  cã  khÈu    hÖ thèng  ®iÒu hoµ  nhiÖt®é      ®Ó l¾p    r¸pvµo  «  xe  t«nªu    îcmiÔn    trªn®   thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtkhinhËp      khÈu    tõngµy  14/8/2002  ®Õn  hÕt  ngµy 31/12/2003. 2. Thñ tôc miÔn thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt ®èi        víihÖ thèng ®iÒu hoµ  nhiÖt®é    nhËp  khÈu l¾p    r¸pvµo  «    xe  t« chë kh¸ch tõ 25      chç  ngåitrëlªn® îc         quy ®Þnh  sau: nh  ­ C¬    quan   h¶iquan  cöa khÈu    vµo  c¨n cø  danh môc   ,linhkiÖn,phô  vËt t      tïng b¸n    s¶n phÈm     mµ trong    níc cha s¶n xuÊt ® îc cÇn      nhËp  khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt «      t« kh¸ch tõ 25      chç  ngåitrëlªndo  Giao        Bé  th«ng vËn    t¶iquy ®Þnh  vµ  x¸c nhËn    cña  Giao  Bé  th«ng vËn    sè îng hÖ   t¶ivÒ  l   thèng  ®iÒu  hoµ nhiÖt®é    cÇn  nhËp  khÈu    ®Ó miÔn  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtcho    së    c¸cc¬  s¶n  xuÊt,l¾p    r¸p«      t«chë  kh¸ch tõ25      chç  ngåitrëlªntheo tõng lÇn            nhËp  khÈu. ­ C¬    quan  thuÕ    trùctiÕp qu¶n      lýdoanh nghiÖp  tr¸chnhiÖm   cã    gi¸m    s¸t viÖc  dông    sö  hÖ thèng  ®iÒu hoµ  nhiÖt®é    chuyªn dïng      ®Ó l¾p    t« chë  r¸p«    kh¸ch    chç  tõ 25  ngåi trë lªn® îc miÔn          thuÕ nªu  trªn,nÕu    ph¸thiÖn    viÖc sö  dông    saimôc  ®Ých  ph¶ixö      thuÕ    ® Æc     lýtruy thu  tiªuthô  biÖt vµ  ph¹tvi   xö      ph¹m hµnh  chÝnh theo quy    ®Þnh. 3. C¸c  së    c¬  s¶n  xuÊt «      t« kh¸ch tõ 25      chç  ngåitrëlªncã        nhËp  khÈu    hÖ thèng ®iÒu  hoµ  nhiÖt®é      ®Ó l¾p    r¸pvµo  «    xe  t« theo quy ®Þnh  it¹ ®iÓm     1, ®iÓm   nªu    îc miÔn  2  trªn®   thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt khinhËp      khÈu   hÖ thèng  ®iÒu  hoµ  nhiÖt®é      tõ ngµy  14/8/2002 ®Õn     hÕt ngµy 31/12/2003,ngµy    C«ng  v¨n  944/CP­ sè  KTTH  ngµy 14/8/2002  cña  ChÝnh  phñ  hiÖu      cã  lùc thihµnh.   Trêng    hîp doanh  nghiÖp  nép  ®∙  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtcho      l«hµng   hÖ thèng  m¸y ®iÒu  hoµ  nhiÖt®é  îcnhËp    ®   khÈu    tõngµy  14/8/2002 ®Õn     ngµy  c«ng  ký  v¨n nµy    îcbïtrõvµo    th× ®       kho¶n  thuÕ  cïng lo¹ mµ     i doanh    nghiÖp  ph¶inép      khi
  2. 2 nhËp khÈu. Trêng      hîp doanh nghiÖp  kh«ng  kho¶n  cã  thuÕ  cïng lo¹    i ph¶inép    ®Ó           îchoµn    thuÕ  nép  bïtrõth× sÏ®   tr¶sè  ®∙  theo quy    ®Þnh. Bé    TµichÝnh  th«ng        quan  b¸o ®Ó c¸cc¬  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản