Công văn 2874/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
8
lượt xem
2
download

Công văn 2874/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2874/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về hiệu lực Thông tư số 09/1999/TT-BTC ngày 28/1/1999 về quản lý, sử dụng hoá đơn mua, bán hàng dự trữ quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2874/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n C ñ a   T æ n g   c ô c   t h u Õ   s è   2 8 7 4 / C T ­ P C C S   n g µ y   0 7   t h ¸ n g   9   n ¨ m   2 0 0 4  v Ò   h i Ö u   l ù c   T h « n g   t   s è   0 9 / 1 9 9 9 / T T ­ B T C   n g µ y   2 8 / 1 / 1 9 9 9   v Ò  v i Ö c   q u ¶ n   l ý ,   s ö   d ô n g   h ã a   ® ¬ n   m u a ,   b ¸ n   h µ n g   d ù   t r ÷   q u è c  gia KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng Tæng   côc   ThuÕ   nhËn   ®îc   c«ng   v¨n   cña   mét   sè   doanh   nghiÖp   mua   hµng   dù   tr÷   quèc   gia   ®Ò   nghÞ   x¸c   ®Þnh   gi¸   thanh to¸n trªn hãa ®¬n mua hµng dù tr÷ quèc gia lµ gi¸   ®∙ cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. VÒ vÊn ®Ò nµy, Tæng côc ThuÕ   cã ý kiÕn nh sau: NghÞ   ®Þnh   sè   158/2003/N§­CP   ngµy   10/12/2003,   NghÞ  ®Þnh   sè   148/2004/N§­CP   ngµy   23/7/2004   cña   ChÝnh   phñ   vµ  c¸c Th«ng  t  sè 120/2003/TT­BTC ngµy 12/12/2003, Th«ng t sè   84/2004/TT­BTC   ngµy   18/8/2004   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn thùc hiÖn LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng kh«ng phñ ®Þnh  hiÖu lùc cña Th«ng t sè 09/1999/TT­BTC ngµy 28/01/1999 h­ íng dÉn viÖc qu¶n lý, sö dông hãa ®¬n mua, b¸n hµng dù  tr÷ quèc gia. V× vËy, c¸c c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng  tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ mua  hµng dù tr÷ quèc gia cã hãa ®¬n ®îc khÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ  gia   t¨ng   theo   híng   dÉn   t¹i   ®iÓm   3,   môc   II,   Th«ng   t  sè  09/1999/TT­BTC ngµy 28/01/1999 cña Bé Tµi chÝnh nªu trªn. Tæng côc thuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh  phè trùc thuéc Trung ¬ng ®îc biÕt vµ thùc hiÖn. 
Đồng bộ tài khoản