intTypePromotion=1

Công văn 29/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
65
lượt xem
2
download

Công văn 29/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 29/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc thuế môn bài đối với hộ kinh doanh vận tải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 29/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g  c ôc thu Õ  sè  T 29 T C T/N V 6   g µy  02 th¸ng 1 n¨ m  2002  n vÒ  viÖc thu Õ  m « n  b µi ® èi víi hé  kinh d o a n h  v Ë n  t¶i KÝnh    göi:Côc  thuÕ  thµnh  phè  Néi Hµ  Tr¶    lêiC«ng  v¨n  17270  sè  CT/NV ngµy  21/12/2001 cña Côc thuÕ    vÒ thuÕ M«n     bµi ®èi    kinh  víihé  doanh vËn  , t¶i Tæng  côc thuÕ  ý  cã  kiÕn nh sau: T¹i®iÓm   Th«ng   69    4  tsè  TC/TCT  ngµy 5/11/1996  cña  TµichÝnh  Bé    h­ íng dÉn  viÖc      vÒ  thu nép  thuÕ m«n     bµiquy  ®Þnh   îng nép  ®èi t   thuÕ  M«n    bµi lµ:“Hé    s¶n  xuÊtkinh doanh        c¸thÓ”.      T¹i®iÓm   §iÒu  NghÞ  3b  19  ®Þnh  02/2000/N§­   sè  CP ngµy  3/2/2000 cña    ChÝnh  phñ    vÒ ®¨ng  kinh doanh  ký    quy ®Þnh    vÒ ®iÒu  kiÖn  kinh doanh  hé    ® îccÊp    GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh    êng    kinh doanh  ký    th×:“Tr hîp hé    c¸thÓ  tªnriªng,     kh«ng  îctrïngvíi     cã      tªn®ã  th× ®       cña  tªn chñ  kinh doanh    hé    c¸ thÓ  ®¨ng  trong ph¹m    ®∙  ký    vihuyÖn”. Theo    c¸c quy ®Þnh  trªn,th×    thuÕ  M«n     theo  kinh doanh  bµi thu  hé    (kÓ  c¶  cã  hé  nhiÒu  mµ   xe  chØ  thuª ngêi l¸ )kh«ng  theo      i  , thu  ®Çu     xe. Tuy  nhiªn  nÕu mét  kinh doanh  hé    vËn    2  ¤t« mµ   t¶icã  xe    chØ  kinh doanh    mét  hoÆc   xe  kh«ng    tù kinh doanh, mçi  ® îc giao      xe    cho  Ngêi kh¸c kinh doanh        riªng vµ      tù chÞu  tr¸ch nhiÖm       vÒ kÕt  qu¶  kinh doanh  th× Ngêi ® îc giao  ®Ó       xe  kinh  doanh  ph¶inép    thuÕ M«n    bµiriªng. Trêng hîp mét ngêi (mét    tªn),® îc cïng      mét huyÖn cÊp  GiÊy  2  chøng  nhËn  §KKD  cïng ngµnh    nghÒ    lµkh«ng  ®óng    víiquy  ®Þnh. Tæng  côc  thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2