Công văn 30/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
117
lượt xem
29
download

Công văn 30/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 30/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 30/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----------------- ð c l p - T do - H nh phúc ------------------- S : 30/BXD-KTXD Hà N i, ngày 16 tháng 2 năm 2009 V/v: Áp d ng ñ nh m c d toán xây d ng công trình Kính g i: Công ty c ph n Xây d ng S 9 Tr l i Văn b n s 63CV/CC9-KT-QLDA ngày 05/02/2009 c a Công ty c ph n Xây d ng S 9 thu c T ng công ty c ph n VINACONEX v áp d ng ñ nh m c d toán xây d ng công trình, B Xây d ng có ý ki n như sau: Theo mã hi u ñ nh m c AC.30000- Công tác khoan c c nh i t i Quy t ñ nh s 24/2005/Qð- BXD ngày 29/7/2005 c a B Xây d ng v ban hành ð nh m c d toán xây d ng công trình- Ph n xây d ng thì c 1m khoan sâu thêm vào ñá ñư c nhân h s 1,2 c a ph n hao phí nhân công và máy thi công so v i ñ nh m c khoan vào ñá tương ng khi chi u sâu khoan ngàm vào ñá >1 l n ñư ng kính c c; .vn Vi c xác ñ nh c p ñá, nhóm ñá ñ áp d ng cho công tác c c khoan nh i ph i căn c vào k t am qu c a công tác kh o sát, thí nghi m cho phù h p v i quy ñ nh c a ñ nh m c; ietn Căn c ý ki n nêu trên, Công ty c ph n Xây d ng S 9 th ng nh t v i ch ñ u tư ñ t atV ch c th c hi n theo quy ñ nh./. ww .Lu w Ni nh n : - Như trên; - Lưu VP,V KTXD, M5. TL.B TRƯ NG V TRƯ NG V KINH T XÂY D NG Ph m Văn Khánh
Đồng bộ tài khoản