intTypePromotion=1

Công văn 30/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
164
lượt xem
11
download

Công văn 30/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 30/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động rà phá bom mìn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 30/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC THUÕ Sè 30/TCT/PCCS NGµY 05 TH¸NG 01 N¡M 2005 VÒ THUÕ SUÊT THUÕ GI¸ TRÞ GIA T¡NG §èI VíI HO¹T §éNG Rµ PH¸ BOM M×N KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng Tæng côc ThuÕ nhËn ®îc c«ng v¨n cña mét sè côc thuÕ hái vÒ thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi ho¹t ®éng rµ, ph¸ bom m×n. VÒ vÊn ®Ò nµy, Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø c«ng v¨n sè 719/CP-KTTH ngµy 8/8/2001 cña ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh ®· cã c«ng v¨n sè 9273 TC/TCT ngµy 1/10/2001 híng dÉn t¹m thêi cha thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi ho¹t ®éng rµ ph¸ bom m×n. §Ò nghÞ Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 9273 TC/TCT nªu trªn./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2