Công văn 3085/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Peter | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
94
lượt xem
3
download

Công văn 3085/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3085/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc không thu phí dự thi, dự tuyển vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3085/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3085/VPCP-KTTH V/v không thu phí dự thi, dự Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008 tuyển vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Kính - Bộ Tài chính; gửi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 5434/BTC-CST ngày 12 tháng 5 năm 2008 về việc không thu phí dự thi, dự tuyển vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương thực hiện cụ thể. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ - Như trên; NHIỆM - Thủ tướng Chính phủ; PHÓ CHỦ NHIỆM - Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân; - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, KGVX, TTĐT; (Đã ký) - Lưu: VT, KTTH (3). Nguyễn Quốc Huy
Đồng bộ tài khoản