intTypePromotion=1

Công văn 31/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
121
lượt xem
3
download

Công văn 31/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 31/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế ban hành về việc Quyết định xử phạt nộp chậm tiền, tiền phạt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 31/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC THUÕ Sè 31/TCT/PCCS NGµY 05 TH¸NG 01 N¡M 2005 BAN HµNH QUYÕT §ÞNH Xö PH¹T NéP CHËM TIÒN THUÕ, TIÒN PH¹T KÝnh göi: Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ, cßn cã ý kiÕn kh¸c nhau vÒ tr×nh tù, thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ ®èi víi hµnh vi nép chËm tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t. §Ó viÖc xö ph¹t hµnh vi nép chËm tiÒn thuÕ vµ tiÒn ph¹t ®îc thùc hiÖn thèng nhÊt trong toµn ngµnh, Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: 1- Theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 9, §iÒu 1 LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh: “... nÕu qu¸ thêi h¹n nép thuÕ mµ c¬ së kinh doanh cha nép th× ra th«ng b¸o vÒ sè thuÕ ph¶i nép vµ sè tiÒn ph¹t chËm nép...” vµ t¹i Kho¶n 2, §iÒu 15 LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh quy ®Þnh: “Th«ng b¸o cho c¬ së kinh doanh vÒ viÖc chËm nép tê khai, chËm nép thuÕ vµ quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m ph¸p luËt vÒ thuÕ ...” 2- T¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 100/2004/N§-CP ngµy 25/2/2004 cña ChÝnh phñ ®· híng dÉn viÖc xö ph¹t vi ph¹m vÒ thu nép tiÒn thuÕ tiÒn ph¹t nh sau: “Xö ph¹t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ ®èi víi hµnh vi nép chËm tiÒn thuÕ hoÆc tiÒn ph¹t so víi ngµy quy ®Þnh ph¶i nép ghi trong th«ng b¸o nép thuÕ, quyÕt ®Þnh xö ph¹t. Trêng hîp kh«ng cã th«ng b¸o thuÕ th× thêi gian tÝnh ph¹t nép chËm c¨n cø vµo thêi h¹n ph¶i nép thuÕ theo quy ®Þnh t¹i c¸c luËt thuÕ...” 3- Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 NghÞ ®Þnh sè 100/2004/N§-CP cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ th×: h×nh thøc, néi dung, tr×nh tù, thñ tôc ban hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ ph¶i tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 56 Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. Nh vËy mäi trêng hîp bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®Òu ph¶i thùc hiÖn b»ng quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo mÉu ®· ®îc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§-CP ngµy 14/11/2003 quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. Tæng côc ThuÕ yªu cÇu Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè thèng nhÊt thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 100/2004/N§-CP ngµy 25/2/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc ThuÕ ®îc biÕt vµ thùc hiÖn./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2