Công văn 3103/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Quang Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
87
lượt xem
5
download

Công văn 3103/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3103/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc chi phí tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng giao thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3103/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3103/VPCP-CN V/v chi phí tổ chức thực hiện Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2007 công tác giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng giao thông Kính - Bộ Giao thông vận gửi: tải; - Bộ Tài chính. Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2433/BGTVT-CGĐ ngày 9 tháng 5 năm 2007) về chi phí tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng giao thông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau: - Đồng ý chủ đầu tư lập dự toán chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án xây dựng giao thông có tính đặc thù, vùng sâu, vùng xa, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nội dung nêu trên đảm bảo đúng quy định. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - TTgCP, các PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: KH&ĐT, Xây dựng, TN&MT; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy các Vụ TH, KTTH, NN, ĐP, Website Chính phủ; - Lưu: VT, CN (3).
Đồng bộ tài khoản