Công văn 3112/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Quang Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
99
lượt xem
4
download

Công văn 3112/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3112/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc miễn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài làm việc tại các Văn phòng đại diện, Văn phòng Dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3112/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3112/VPCP-QHQT V/v miễn thuế thu nhập cá Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2007 nhân cho người nước ngoài làm việc tại các Văn phòng đại diện, Văn phòng Dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Kính - Bộ Tài chính; gửi: - Bộ Ngoại giao; - Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6388/BTC-CST ngày 15/5/2007) về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài làm việc tại các Văn phòng đại diện, Văn phòng Dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Giao Bộ Tài chính căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành (Điều 41 Pháp lệnh về Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập với người có thu nhập cao - Nghị định 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004) để xem xét, giải quyết một cách minh bạch, công khai và thuyết phục việc miễn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài làm việc tại các Văn phòng đại diện của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - TTCP, các PTT (để b/c); - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, (Đã ký) Vụ KTTH, TH; Website CP; - Lưu: VT, QHQT (3b), 18 Nguyễn Xuân Phúc
Đồng bộ tài khoản