intTypePromotion=1

Công văn 3171/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
44
lượt xem
2
download

Công văn 3171/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3171/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3171/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 3171 TC/TCT ngµy 3 th¸ng 4 n¨m 2002 vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ GTGT KÝnh göi: - Tæng côc H¶i quan - Côc ThuÕ, Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Ngµy 18/12/2001 Bé trëng Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 137/2001/Q§-BTC söa ®æi, bæ sung tªn vµ møc thuÕ suÊt cña mét sè nhãm mÆt hµng trong BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i, trong ®ã cã söa tªn, s¾p xÕp l¹i m· sè cña mét sè mÆt hµng vµ ®· cã C«ng v¨n sè 577 TC/TCT ngµy 17/01/2002 híng dÉn viÖc thùc hiÖn. C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 137/2001/Q§-BTC ngµy 18/12/2001, Th«ng t sè 37/1999/TT-BTC ngµy 07/04/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn c¸ch ph©n lo¹i hµng ho¸ theo danh môc BiÓu thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu thuÕ nhËp khÈu vµ nguyªn t¾c ph©n lo¹i cña BiÓu thuÕ thuÕ GTGT theo B¶n híng dÉn kÌm theo phô lôc IV Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh, Bé Tµi chÝnh xin híng dÉn cô thÓ vÒ møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT cña mét sè mÆt hµng cã thay ®æi tªn, s¾p xÕp l¹i m· sè theo quy ®Þnh cña QuyÕt ®Þnh sè 137/2001/Q§-BTC ngµy 18/12/2001 cña Bé Tµi chÝnh nh sau: 1. MÆt hµng: “Vá hép b¨ng ®Ó lµm b¨ng ghi h×nh, ghi tiÕng” ®îc ®æi thµnh tªn míi lµ “Hép sö dông cho phim ®iÖn ¶nh, b¨ng, ®Üa”, thuéc nhãm 3923, cã thuÕ suÊt thuÕ GTGT 10% (mêi phÇn tr¨m). 2. MÆt hµng: “Thuèc trÞ môn trøng c¸ d¹ng kem (vÝ dô oxy 5, oxy 10)” ®îc ®æi thµnh tªn míi lµ “Kem trÞ môn trøng c¸”, thuéc nhãm 3304, cã thuÕ suÊt thuÕ GTGT 10% (mêi phÇn tr¨m). 3. MÆt hµng: “Thuèc trÞ nÊm d¹ng dÇu géi ®Çu (vÝ dô nizolrat shampoo)” ®îc ®æi thµnh tªn míi lµ “DÇu géi ®Çu trÞ nÊm”, thuéc nhãm 3305, cã thuÕ suÊt thuÕ GTGT 10% (mêi phÇn tr¨m). C¸c mÆt hµng kh¸c cã söa tªn, s¾p xÕp l¹i vÒ m· sè (®· híng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 577 TC/TCT ngµy 17/01/2002 cña Bé Tµi chÝnh) nhng møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT kh«ng thay ®æi. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó Tæng côc H¶i quan, Côc thuÕ, Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phæ trùc thuéc TW ®îc biÕt vµ híng dÉn ®èi tîng nép thuÕ thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã vÊn ®Ò víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) ®Ó cã híng dÉn xö lý phï hîp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2