Công văn 3179/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
21
lượt xem
1
download

Công văn 3179/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3179/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế mặt hàng xe máy nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3179/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - Tæng côc H¶i quan sè 3179/TCHQ-KTTT ngµy 4 th¸ng 7 n¨m 2003 vÒ viÖc gi¸ tÝnh thuÕ mÆt hµng xe m¸y nhËp khÈu KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Qua theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn ¸p gi¸ mÆt hµng xe m¸y nguyªn chiÕc, bé linh kiÖn xe m¸y quy ®Þnh t¹i c¸c b¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 164/2000/Q§-BTC ngµy 10/10/2000; QuyÕt ®Þnh sè 164/2002/Q§-BTC ngµy 27/12/2002; QuyÕt ®Þnh sè 72/2003/Q§-BTC ngµy 20/5/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, trªn c¬ së c¸c nguyªn t¾c ¸p gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi danh môc mÆt hµng nhµ níc qu¶n lý gi¸, Tæng côc H¶i quan h- íng dÉn bæ sung Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè thùc hiÖn ¸p gi¸ tÝnh thuÕ thèng nhÊt mÆt hµng xe m¸y nguyªn chiÕc, bé linh kiÖn ®ång bé nh sau: 1. Nguyªn t¾c ¸p gi¸: C¨n cø kÕt qu¶ kiÓm tra hµng thùc nhËp, hå s¬ l« hµng nhËp khÈu ®èi chiÕu víi c¸c b¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 164/2000/Q§-BTC ngµy 10/10/2000; QuyÕt ®Þnh sè 164/2002/Q§-BTC ngµy 27/12/2002; QuyÕt ®Þnh sè 72/2003/Q§-BTC ngµy 20/5/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ®Ó ¸p gi¸ theo nguyªn t¾c sau: a. NÕu ®· ®îc quy ®Þnh mét trong c¸c hiÖu cô thÓ t¹i c¸c b¶ng gi¸ (VD: HiÖu HONDA, YAMAHA...) th×: -- Trêng hîp t¹i b¶ng gi¸ ®· ®îc quy ®Þnh mét sè model chi tiÕt, cô thÓ cña hiÖu xe th× c¨n cø møc gi¸ tèi thiÓu ®ã ®Ó ¸p gi¸ ®èi víi lo¹i Model chi tiÕt, cô thÓ. -- Trêng hîp mét sè Model cha ®îc quy ®Þnh chi tiÕt, cô thÓ t¹i b¶ng gi¸ th× c¨n cø khung gi¸: Lo¹i kh¸c cña hiÖu xe ®ã dÓ ¸p gi¸ tÝnh thuÕ. b. NÕu cha ®îc quy ®Þnh hiÖu cô thÓ t¹i c¸c b¶ng gi¸ th× c¨n cø khung gi¸: C¸c nh·n hiÖu xe m¸y kh¸c cha ®îc quy ®Þnh cô thÓ ®Ó ¸p gi¸ tÝnh thuÕ. 2. Xem xÐt xö lý vi ph¹m: Trong qu¸ tr×nh ¸p gi¸ tÝnh thuÕ theo nguyªn t¾c nªu trªn, Côc h¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng cÇn lu ý ®èi víi c¸c trêng hîp nghi ngê doanh nghiÖp cã c¸c hµnh vi gian lËn th¬ng m¹i nh: khai b¸o sai hiÖu xe, sai Model chi tiÕt cña xe, ... ®Ó ®îc ¸p dông møc gi¸ tèi thiÓu thÊp h¬n th× cÇn ph¶i kiÓm tra kü bé hå s¬, kÕt qu¶ kiÓm ho¸ thùc tÕ ®ång thêi phèi hîp víi c¸c bé phËn nghiÖp vô kh¸c nh: §iÒu tra chèng bu«n lËu, kiÓm tra sau th«ng quan ®Ó lµm râ. NÕu cã ®ñ c¬ së kÕt luËn doanh nghiÖp cã hµnh vi gian lËn th¬ng m¹i th× tiÕn hµnh truy thu vµ xö lý theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc h¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè ¸p gi¸ tÝnh thuÕ theo ®óng quy ®Þnh cña b¶ng gi¸.
Đồng bộ tài khoản