intTypePromotion=1

Công văn 3219/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
65
lượt xem
2
download

Công văn 3219/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3219/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3219/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g  c ôc thu Õ  sè  T 3219 T C T/ N V 3  n g µ y 21 th¸ng 08 n¨ m  2001 v Ò   viÖc  ö  lý n h ÷ n g  víng m ¾ c   x trong  u¸ tr×nh  q thùc hi Ö n  L u Ët thu Õ  G T G T KÝnh    göi:Côc  thuÕ  thµnh  phè  Néi Hµ  Tæng  côc thuÕ nhËn  îcC«ng    113/KTTV­ ®   v¨n sè  VLX ngµy 23/07/2001  cña C«ng    ty XuÊt nhËp  khÈu    víiLµo kiÕn  nghÞ    vÒ nh÷ng  víng  ¾c   m gi÷a  C«ng    tyXuÊt nhËp  khÈu    víiLµo  c¸c C«ng    vµ    tyTNHH   TÊn  Ph¸t,  C«ng    tyTh­ ¬ng    m¹i Thµnh  T©n     vÒ thuÕ GTGT.    VÒ vÊn   ®Ò C«ng    ty kiÕn nghÞ, ngµy    19/04/2001 Tæng    côc thuÕ  cã  ®∙  C«ng    1362  v¨n sè  TCT/NV3  híng dÉn:   Trêng  hîp C«ng   ty XuÊt  nhËp  khÈu    víiLµo  nhËp  khÈu  Æt   m hµng  cäc  v¸n thÐp  nép  ®∙  thuÕ  GTGT   kh©u  ë  nhËp  khÈu    lµ 10%   th×  thuÕ  sè  GTGT   C«ng    nép  kh©u  ty®∙  ë  nhËp  khÈu  îcx¸c ®Þnh    thuÕ  ®     lµ sè  GTGT   ®Çu   vµo  ®Ó     x¸c ®Þnh  thuÕ  sè  GTGT   C«ng   ty ph¶inép    trong kú    nép  thuÕ  cña  C«ng  ty.    NÕu   kh©u  ë  b¸n  C«ng    xuÊt ho¸  ra  ty ®∙    ®¬n  GTGT     víimøc  thuÕ  suÊt  10%  th× kh«ng  ®iÒu  chØnh  gi¶m  theo  møc   thuÕ suÊt thuÕ    GTGT   5%;  sè  thuÕ GTGT         ghitrªnho¸ ®¬n   b¸n hµng  cña C«ng    tyXuÊt  nhËp  khÈu    víiLµo    sÏ lµ sè    thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo cña  ®¬n  ®∙  vÞ  mua   hµng  cña  C«ng    sÏ ® îc ty vµ      khÊu    trõhoÆc   hoµn  theo LuËt ®Þnh.     Tæng  côc  thuÕ   ®Ò nghÞ  Côc thuÕ thµnh phè  Néi gi¶ithÝch  thÓ  Hµ      cô  néidung  híng dÉn  i   ®∙    t¹ C«ng    1362  v¨n sè  TCT/NV3  cho tõng doanh  nghiÖp  nªu trªn,       c¸cdoanh  ®Ó nghiÖp hiÓu    râ chÝnh s¸ch thuÕ    tr¸nht×nh    tr¹ngtranh     chÊp  kÐo    dµi¶nh  hëng ®Õn   t×nh h×nh  s¶n  xuÊtkinh doanh      cña    c¸c®¬n  vÞ. Tæng  côc thuÕ  ý  cã  kiÕn    ®Ó Côc thuÕ  thµnh  phè  Néi biÕtvµ  Hµ      híng  dÉn  thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2