Công văn 3446/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
28
lượt xem
1
download

Công văn 3446/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3446/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thu lệ phí trước bạ rơ moóc, sơ mi rơ moóc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3446/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 3446 TC/TCT ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2004  vÒ viÖc thu lÖ phÝ tríc b¹ r¬ moãc, s¬ mi r¬ moãc KÝnh göi: Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng Võa qua mét sè Côc thuÕ tØnh, thµnh phè cã ®Ò nghÞ h­ íng   dÉn   thñ   tôc   thu   lÖ   phÝ   tríc   b¹   (LPTB)   ®èi   víi   r¬   moãc,   s¬   mi   r¬   moãc   nhËp   khÈu   hoÆc   s¶n   xuÊt,   l¾p   r¸p   trong níc kh«ng cã sè khung, sè m¸y, kh«ng cã hãa ®¬n b¸n   hµng (do hãa ®¬n mua hµng theo "l«" hµng nªn kh«ng cã hãa   ®¬n riªng tõng c¸i hoÆc thÊt l¹c hå s¬...). VÒ viÖc nµy,   Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: 1.   Theo   NghÞ   ®Þnh   sè   176/1999/N§­CP   ngµy   21/12/1999  cña   ChÝnh   phñ   vÒ   LPTB,   NghÞ   ®Þnh   sè   13/2002/NQ­CP   ngµy  19/11/2002 cña ChÝnh phñ vÒ gi¶i ph¸p kiÒm chÕ gia t¨ng  vµ tiÕn tíi gi¶m dÇn tai n¹n giao th«ng vµ ïn t¾c giao  th«ng   vµ   Th«ng   t  sè   02/2003/TT­BCA(C11)   ngµy   13/1/2003  cña Bé C«ng an vÒ viÖc bæ sung mét sè quy ®Þnh cña Th«ng  t sè 01/2002/TT­BCA(C11) ngµy 04/1/2002 cña Bé C«ng an vÒ  híng   dÉn   tæ   chøc   cÊp   ®¨ng   ký,   biÓn   sè   ph¬ng   tiÖn   giao  th«ng c¬ giíi ®êng bé th× r¬ moãc, s¬ mi r¬ moãc lµ ph¬ng  tiÖn vËn t¶i thuéc  ®èi tîng  chÞu  LPTB, møc thu 2% trªn  trÞ gi¸ tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm nép LPTB tríc khi ®¨ng ký  quyÒn së h÷u víi c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. 2.   Tæ   chøc   (doanh   nghiÖp,   hîp   t¸c   x∙,   c¬   quan,   ®¬n  vÞ....), c¸ nh©n kª khai LPTB r¬ moãc, s¬ mi r¬ moãc cung  cÊp cho c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý: a. Tæ chøc, c¸ nh©n nhËp khÈu r¬ moãc, s¬ mi r¬ moãc  trùc tiÕp kª khai, nép LPTB r¬ moãc, s¬ mi r¬ moãc ®ã th×  ph¶i cã tê khai h¶i quan hµng nhËp khÈu (cã x¸c nhËn cña  h¶i quan cöa khÈu) vµ hãa ®¬n nhËp khÈu hµng. Trêng hîp  nhËp khÈu theo l« hµng (kh«ng cã tê khai nhËp khÈu vµ hãa  ®¬n riªng tõng c¸i) th× khi kª khai, nép LPTB chñ tµi s¶n  ph¶i lµm phiÕu xuÊt kho riªng tõng c¸i (thñ trëng c¸c ®¬n  vÞ ký tªn, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu), kÌm theo b¶n sao  tê khai h¶i quan vµ hãa ®¬n nhËp khÈu l« hµng. b. Tæ chøc, c¸ nh©n mua, nhËn r¬ moãc, s¬ mi r¬ moãc  theo   h×nh  thøc   mua   b¸n,   trao   ®æi   (kh«ng   ph©n   biÖt  hµng  nhËp khÈu  hay  s¶n  xuÊt,  l¾p r¸p trong  níc)  th×  ph¶i  cã  hãa   ®¬n   b¸n   hµng   (lo¹i   hãa   ®¬n   do   Bé   Tµi   chÝnh   ph¸t  hµnh).   Riªng   trêng   hîp   c¸c   tæ   chøc   thùc   hiÖn   mua   hµng  theo l« (kh«ng  cã hãa  ®¬n  b¸n  hµng  riªng tõng  c¸i)  th×  khi kª khai, nép LPTB chñ tµi s¶n ph¶i lµm phiÕu xuÊt kho 
  2. 2 riªng tõng c¸i (thñ trëng ®¬n vÞ ký tªn, ghi râ hä tªn vµ  ®ãng dÊu) vµ kÌm theo b¶n sao hãa ®¬n b¸n hµng ®èi víi l«  hµng r¬ moãc, s¬ mi r¬ moãc ®ã. Trêng hîp mua l¹i r¬ moãc, s¬ mi r¬ moãc ®∙ qua sö  dông cña c¸c c¸ nh©n kh«ng ho¹t ®éng kinh doanh nªn kh«ng  cã hãa ®¬n b¸n hµng th× ph¶i cã hîp ®ång hoÆc giÊy tê mua  b¸n ký kÕt gi÷a hai bªn (cã c«ng chøng nhµ níc hoÆc x¸c  nhËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng bªn b¸n), kÌm theo giÊy tê  x¸c   minh   nguån   gèc   tµi   s¶n   hîp   ph¸p   (tê   khai   h¶i   quan  hµng   nhËp   khÈu   hoÆc   hãa   ®¬n   hµng   khi   ngêi   b¸n   mua   r¬  moãc, s¬ mi r¬ moãc ®ã) do ngêi b¸n cung cÊp. Trêng hîp  ngêi b¸n ®∙ lµm thÊt l¹c giÊy tê x¸c minh nguån gèc tµi  s¶n hîp ph¸p th× chñ tµi s¶n kª khai, nép LPTB ph¶i cã  ®¬n cam ®oan vÒ nguån gèc tµi s¶n hîp ph¸p (cã x¸c nhËn  cña Uû ban nh©n d©n x∙, phêng n¬i ®¨ng ký hé khÈu thêng  tró). c. §èi víi r¬ moãc, s¬ mi r¬ moãc mua, nhËn tríc ngµy  Th«ng t sè 02/2003/TT­BCA(C11) ngµy 13/1/2003 cña Bé C«ng  an   cã  hiÖu   lùc   thi   hµnh   ®∙   bÞ  thÊt   l¹c   hå  s¬   (do   thêi  gian mua hµng ®∙ qu¸ l©u hoÆc mua kh«ng cã hãa ®¬n....)  th× khi kª khai, nép LPTB chñ tµi s¶n ph¶i xuÊt tr×nh cho  c¬ quan thuÕ: C«ng v¨n nªu râ lý do thÊt l¹c hå s¬, thñ  trëng ®¬n vÞ ký tªn (ghi râ hä, tªn), ®ãng dÊu vµ chÞu  tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ nguån gèc tµi s¶n hîp ph¸p  (®èi víi tæ chøc),  hoÆc ®¬n cam ®oan nguån  gèc tµi s¶n  hîp ph¸p, gi¶i tr×nh lý do thÊt l¹c hå s¬, cã x¸c nhËn  cña Uû ban nh©n d©n x∙, phêng n¬i ®¨ng ký hé khÈu thêng  tró (®èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n). §èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cè ý gian lËn hå s¬ ®Ó  nép LPTB (lµm  phiÕu  xuÊt kho kh«ng  ®óng víi sè lîng r¬  moãc, s¬ mi r¬ moãc ®∙ thùc mua hoÆc lµm thñ tôc hîp ph¸p  hãa ®èi víi r¬ moãc, s¬ mi r¬ moãc kh«ng cã nguån gèc hîp  ph¸p...),   nÕu   bÞ   ph¸t   hiÖn   vµ   c¬   quan   qu¶n   lý   nhµ   níc  kh«ng gi¶i quyÕt cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký së h÷u th×  còng   kh«ng   ®îc   hoµn   tr¶   sè   tiÒn   lÖ   phÝ   tríc   b¹   ®∙   nép  ng©n s¸ch nhµ níc. Bé   Tµi   chÝnh   yªu   cÇu   Côc   ThuÕ   c¸c   tØnh,   thµnh   phè  thùc hiÖn kiÓm tra, thu LPTB theo ®óng quy ®Þnh vµ híng  dÉn   t¹i   C«ng   v¨n   nµy.   Qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng  m¾c, cÇn ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó híng dÉn  gi¶i quyÕt. 
Đồng bộ tài khoản