Công văn 3478/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
29
lượt xem
2
download

Công văn 3478/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3478/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3478/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc thu Õ  sè 3478  C T/N V 2  n g µy  6 th¸ng 9 n¨ m   T 2001  v Ò  viÖc thu Õ  su Êt thu Õ  G T G T KÝnh    göi:Côc  thuÕ  thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh Tr¶    lêiC«ng v¨n  6041  sè  CT/NV  ngµy 23/7/2001 cña Côc thuÕ thµnh  phè    Hå ChÝ   Minh      hái vÒ thuÕ suÊt thuÕ    GTGT  ®èi    Æt   víim hµng m¸y xoa  bãp    ¸p dông  ícngµy  tr   1/1/2001,Tæng    côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Theo  quy ®Þnh    t¹ §iÓm     i 3c,Môc  , II PhÇn  Th«ng   89/1998/TT­ B  tsè  BTC   ngµy 27/6/1998 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn      thihµnh NghÞ  ®Þnh  28/1998/ sè  N§­CP   ngµy  11/5/1998 cña    ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    GTGT   m Æt   th×  hµng m¸y  xoa bãp    Æt   lµm hµng chÞu  thuÕ GTGT  thuÕ suÊt  10%. VÒ     Æt   c¸c m hµng  îc gi¶m  ®   50%   thuÕ GTGT,  Tµi chÝnh  cã    Bé    ®∙  v¨n b¶n  1182  sè  TC/TCT  ngµy  16/3/1999 còng  v¨n b¶n  5592    nh    sè  TC/TCT  ngµy  8/11/1999 híng  dÉn  danh  vÒ  môc    Æt   c¸c m hµng  îc gi¶m  ®   50%  thuÕ GTGT   trong®ã  Æt     m hµng  sè  m∙  9019  kh«ng  thuéc ®èi t   îcgi¶m     îng ®   thuÕ. Theo híng dÉn  i   t¹ BiÓu    thuÕ suÊt thuÕ    GTGT  theo  Danh  môc  hµng    ho¸ nhËp  khÈu ban  hµnh theo  Th«ng   sè  t 122/2000/TT­ BTC  ngµy  29/12/2000  cña  Tµi chÝnh  m Æt   Bé    th×  hµng m¸y xoa bãp  sè  m∙  9019    ¸p dông thuÕ suÊt  thuÕ GTGT     lµ5%. Nh vËy, tr     ícngµy  1/1/2001,m Æt     hµng m¸y xoa bãp    Æt   lµ m hµng chÞu  thuÕ GTGT  thuÕ  suÊt 10%.    Tæng  côc thuÕ th«ng b¸o    ®Ó Côc thuÕ thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh  biÕtvµ    thùc hiÖn.    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản