intTypePromotion=1

Công văn 3585/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
106
lượt xem
5
download

Công văn 3585/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3585/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn áp dụng thêm một số biện pháp cưỡng chế trong thi hành Luật thuế xuất nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3585/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan Sè 3585/TCHQ- KTTT ngµy 02 th¸ng 08 n¨m 2000 vÒ viÖc Híng dÉn ¸p dông thªm mét sè biÖn ph¸p cìng chÕ trong thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt nhËp khÈu KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i ®iÓm 1 vµ 2 C«ng v¨n sè 652/CP-KTTH ngµy 12/7/2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ¸p dông mét sè biÖn ph¸p cìng chÕ trong LuËt thuÕ xuÊt nhËp khÈu; Tæng côc H¶i quan híng dÉn nh sau: 1. Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè khÈn tr¬ng rµ so¸t l¹i danh s¸ch c¸c doanh nghiÖp cã nî thuÕ qu¸ h¹n t¹i ®¬n vÞ m×nh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp cã nî thuÕ lín, nî kÐo dµi, hoÆc cã hiÖn tîng ch©y ú, trèn nî, sau nhiÒu lÇn ®«n ®èc, nh¾c nhë nhng doanh nghiÖp vÉn kh«ng thùc hiÖn tr¶ nî thuÕ th× tæng hîp danh s¸ch ®Ó phèi hîp víi c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra tµi chÝnh c¸c doanh nghiÖp ®Ó thu håi nî ®äng ®ång thêi b¸o c¸o vÒ Tæng côc ®Ó thi hµnh c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ nh»m thu håi nî cho NSNN. 2. Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè cha ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ lµm thñ tôc H¶i quan trong mét sè trêng hîp: 2.1. §èi víi hµng xuÊt khÈu thuéc mäi lo¹i h×nh: cha thùc hiÖn cìng chÕ lµm thñ tôc h¶i quan, nÕu hµng ho¸ XK cã ®ñ ®iÒu kiÖn kh«ng vi ph¹m chÝnh s¸ch mÆt hµng. 2.2. §èi víi hµng nhËp khÈu: Thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i môc 2 phÇn 1 C«ng v¨n sè 5082/TCHQ-KTTT ngµy 11/9/1999, nay bæ sung thªm: Hµng chê gi¶i quyÕt thñ tôc miÔn thuÕ vµ hµng t¹m gi÷ chê xö lý. 2.3. ViÖc thùc hiÖn cìng chÕ lµm thñ tôc h¶i quan ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã sè thuÕ nî díi 10 triÖu ®ång chØ thùc hiÖn sau khi c¬ quan H¶i quan ®· cã v¨n b¶n nh¾c nhë hoÆc mêi ®Õn lµm viÖc, nÕu doanh nghiÖp cha tr¶ nî thuÕ th× c¬ quan H¶i quan kh«ng cho lµm thñ tôc NK c¸c l« hµng tiÕp theo. Yªu cÇu Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c cÇn ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Tæng côc (Côc KTTT- XNK) ®Ó chØ ®¹o gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2