Công văn 3636/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Công văn 3636/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3636/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm điện, điện tử trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3636/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  3636/TC H Q­K T T T   n g µy  21 th¸ng 08 n¨ m  2001  Ò  thu Õ  s u Êt ® èi    v víi linh kiÖ n   h Ë p  kh È u  ® Ó  s¶n xu Êt, n  l¾ p  r¸p  s¶ n p h È m   Ö n, ®i Ö n   ®i tö trong n íc KÝnh    göi:C¸c  Côc    h¶iquan  tØnh,thµnh    phè Ngµy  10/8/2001,Bé      Tµi chÝnh  C«ng  sè  cã  v¨n  7557  TC­TCT     vÒ viÖc  thuÕ suÊt ®èi víi         linhkiÖn  nhËp  khÈu    ®Ó s¶n xuÊt,l¾p      r¸ps¶n phÈm  ®iÖn,  ®iÖn    tö trong níc.Tæng      côc    H¶i quan  híng dÉn      c¸c ®¬n  thùc hiÖn  vÞ    thèng  nhÊt nh    sau: ­C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  28/2001/N§­   sè  CP ngµy  6/6/2001 cña    ChÝnh  phñ. ­C¨n  Th«ng   52/2001/TT­   cø  tsè  BTC   ngµy  2/7/2001 cña  TµichÝnh.   Bé    ­ C¨n  Th«ng   li   cø  t ªn tÞch  176/1998/TTLT­ sè  BTC­BCN­TCHQ   ngµy  25/12/1998 cña  ªnBé      li   TµichÝnh   ­C«ng  nghiÖp   ­Tæng  côc    H¶i quan. Trêng   hîp hµng    doanh  ho¸ do  nghiÖp  nhËp  khÈu    ®Ó s¶n xuÊt,l¾p      r¸p s¶n phÈm   ®iÖn    ­ ®iÖn    tö võa    ®ñ ®iÒu  kiÖn    dông  ®Ó ¸p  møc  thuÕ suÊt u  ®∙iCEPT     2001  võa    ®ñ ®iÒu  kiÖn  dông  ¸p  møc   thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  theo    néi®Þa     tû lÖ    ho¸ nhng  møc  cã  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙iCEPT   u    2001    díi30%   (ba  ¬i phÇn  m   tr¨m) th×    doanh  nghiÖp    îc quyÒn    sÏ ®   lùa chän  mét trong haimøc      thuÕ  trªn. Tæng  côc    H¶iquan  th«ng        b¸o ®Ó c¸c®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản