intTypePromotion=1

Công văn 3662/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Công văn 3662/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3662/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với các dự án đóng mới tàu biển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3662/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 3662 TC/TCT ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2002 vÒ viÖc híng dÉn xö lý miÔn thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c dù ¸n ®ãng míi tµu biÓn KÝnh göi: - Tæng côc H¶i quan - Bé Th¬ng m¹i - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t - Bé C«ng nghiÖp - Bé Giao th«ng vËn t¶i Tæng côc H¶i quan cã C«ng v¨n sè 428/TCHQ-KTTT ngµy 28/01/2002 vÒ ®Ò nghÞ híng dÉn thùc hiÖn miÔn thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c dù ¸n ®ãng tµu biÓn theo QuyÕt ®Þnh sè 117/2000/Q§-TTg ngµy 10/10/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: VÒ híng dÉn thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch hç trî vÒ tµi chÝnh vµ u ®·i vÒ thuÕ ®Ó ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm (trong ®ã cã s¶n phÈm ®ãng míi tµu biÓn) Bé Tµi chÝnh ®· cã híng dÉn t¹i Th«ng t sè 86/2000/TT-BTC ngµy 16/8/2000. Do vËy, trong trêng hîp Thñ tíng ChÝnh phñ cã QuyÕt ®Þnh u ®·i vÒ thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu cô thÓ ®èi víi c¸c trêng hîp lµ s¶n phÈm c¬ khÝ träng ®iÓm th× quy tr×nh, thñ tôc hå s¬ miÔn thuÕ sÏ thùc hiÖn ®óng theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 86/2000/TT-BTC nªu trªn, cßn vÒ ®èi tîng ®îc hëng u ®·i miÔn thuÕ sÏ thùc hiÖn theo ®óng quyÕt ®Þnh cô thÓ cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Nh vËy, quy ®Þnh u ®·i thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu cho c¸c dù ¸n ®ãng tµu biÓn cña ngµnh ®ãng tµu biÓn ViÖt Nam theo QuyÕt ®Þnh sè 117/2000/Q§-TTg ngµy 10/10/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, ®îc thùc hiÖn nh sau: - C¸c doanh nghiÖp (thùc hiÖn dù ¸n ®ãng míi c¸c lo¹i tµu biÓn vµ dù ¸n ®Çu t chiÒu s©u, n©ng cÊp, më réng, x©y dùng míi c¬ së ®ãng tµu) ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c lo¹i m¸y mãc, trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i (n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ) ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh vµ nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm nhËp khÈu lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt kh«ng ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh phôc vô cho viÖc ®ãng míi c¸c lo¹i tµu. Thñ tôc miÔn thuÕ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, môc A, phÇn II Th«ng t sè 86/2000/TT-BTC ngµy 16/8/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch hç trî vÒ tµi chÝnh vµ u ®·i vÒ thuÕ ®Ó ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm theo quy ®Þnh cña QuyÕt ®Þnh sè 37/2000/Q§-TTg ngµy 24/3/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. - ThuÕ xuÊt khÈu: theo BiÓu thuÕ thuÕ xuÊt khÈu hiÖn hµnh ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 193/2000/Q§-BTC ngµy 05/12/2000 cña Bé tr- ëng Bé Tµi chÝnh, mÆt hµng tµu biÓn xuÊt khÈu cã thuÕ suÊt thuÕ xuÊt khÈu lµ 0% (kh«ng phÇn tr¨m). Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ Tæng côc H¶i quan vµ c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan cã liªn quan phèi hîp chØ ®¹o thùc hiÖn thèng nhÊt.
  2. 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2