Công văn 376/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
53
lượt xem
2
download

Công văn 376/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 376/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán kết quả thu tiền thuê đất năm 2002 và lập sổ thu tiền thuê đất năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 376/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc thu Õ  ­ B é  T µi ch Ý n h  sè 376 T C T/N V 7   n g µy  22 th¸ng 1 n¨ m  2003 v Ò   viÖc h íng d É n   u y Õt to¸n  q k Õt q u ¶  thu tiÒn  thuª ® Êt n¨ m  2002 vµ lËp s æ   thu tiÒn thuª ® Êt n¨ m   2003  KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh, thµnh  c¸c    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng §Ó  thùc  hiÖn viÖc quyÕt  to¸n tiÒn    thuª ®Êt    n¨m 2002  lËp    vµ  sæ thu  tiÒn thuª®Êt      n¨m  2003 cña    chøc,hé    c¸c tæ    gia ®×nh, c¸ nh©n      trong níc® îc       Nhµ    níc cho  thuª ®Êt    kÞp  thêi,thèng    nhÊt,Tæng     côc thuÕ    ®Ò nghÞ  Côc   thuÕ    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc  Trung  ¬ng  chøc  tæ  quyÕt    to¸nkÕt qu¶  thu vµ  sæ       lËp  thu tiÒn thuª®Êt        chøc,hé        ®èi víi tæ  c¸c   gia ®×nh, c¸ nh©n      sö  dông  ®Êt  thuªvµo    s¶n xuÊt kinh doanh      ®óng  chÕ ®é. ViÖc  kiÓm     traquyÕt  to¸n kÕt    qu¶  thu tiÒn thuª ®Êt    n¨m  2002  lËp    vµ  sæ thu  tiÒn thuª ®Êt    n¨m   2003  cÇn u  mét  ®iÓm   l ý  sè  sau: I.  Yªu c Ç u: 1. Côc    thuÕ  khÈn  ¬ng  tr chØ ®¹o  híng dÉn      vµ    c¸c Chi côc thuÕ  phèihîp     víi     phßng  c¸c qu¶n      V¨n  lýthu ë  phßng Côc thuÕ    ®Ó thùc hiÖn    quyÕt    to¸nkÕt  qu¶    thu tiÒn thuª®Êt      n¨m  2002. 2. QuyÕt    to¸n kÕt    qu¶ thu tiÒn thuª ®Êt    n¨m 2002  lËp    vµ  sæ thu tiÒn  thuª®Êt    n¨m 2003 ph¶ithùc hiÖn      ®Õn  tõng  chøc,hé    tæ    gia ®×nh, c¸ nh©n      ® îc c¬    quan  Nhµ     thÈm   níc cã  quyÒn   cho thuª ®Êt    theo ®Þa  bµn quËn,  huyÖn, thÞ      x∙,thµnh  phè thuéc tØnh.Chi côc  c¸o Côc        b¸o    thuÕ    ®Ó tæng  hîp  b¸o c¸o vÒ      Tæng  côc thuÕ theo ®óng    quy ®Þnh. 3. C¨n  vµo  liÖu quyÕt        cø  sè    to¸nthu tiÒn thuª®Êt      n¨m 2002        ®Ó c¸cChi côc thuÕ  lµm  së  c¬  cho  viÖc lËp    tiÒn  sæ bé  thuª ®Êt    n¨m 2003 theo tõng  quËn, huyÖn,  thÞ    x∙,Côc thuÕ tæng  hîp b¸o c¸o Tæng  côc thuÕ theo quy  ®Þnh. II. Ò  q u y Õt to¸n tiÒn thuª ® Êt n¨ m  2 0 02:  V 1. Tæ     chøc,hé      gia ®×nh, c¸ nh©n  cã        ®∙  hîp ®ång    thuª®Êt chÝnh  thøc  víic¬    quan  Nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn      th×:C¬ quan  thuÕ c¨n  vµo  tiÒn  cø  sè  thuª®Êt  îcmiÔn,    ®   gi¶m  (nÕu    tiÒn  cã),sè  thuª®Êt    thõa,thiÕu    cña n¨m  íc tr   chuyÓn  qua  sè  vµ  tiÒn thùc nép      Kho    b¹c Nhµ    nícquyÕt    to¸nkÕt qu¶      thu trªn c¬  sè  së  tiÒn thuª®Êt      ph¶inép    hµng  n¨m  theo hîp ®ång.     2.Tæ     chøc,hé      gia®×nh, c¸nh©n      cha  hîp ®ång    cã    thuª®Êt  chÝnh thøc  th× c¨n cø      vµo        tµiliÖu kª khai,     côc  Chi thuÕ    ®èi chiÕu,kiÓm        thu   travíi bé    sæ tiÒn thuª®Êt      n¨m  2002      ®Ó x¸c ®Þnh  tiÒn thuÕ  sè    ®Êt chÝnh  thøc ph¶inép.       Trêng  hîp trong  n¨m   biÕn  cã  ®éng    vÒ diÖn  tÝch, gi¸ thuª ®Êt        th× ®iÒu  chØnh  tiÒn  sè  thuª ®Êt    theo thùc    tÕ, ®ång    thêith«ng b¸o cho  chøc, hé  tæ   
  2. gia ®×nh, c¸ nh©n          thuª®Êt  biÕt®Ó     lµm  së  c¬  thùc hiÖn    quyÕt    to¸nkÕt  qu¶  thu nép    tiÒn thuª®Êt.     3. §èi víic¸c ®¬n  kh«ng          vÞ  thuéc ®èi îng  t thuª ®Êt, nhng  sö      cã  dông  mét phÇn  diÖn  tÝch vµo s¶n xuÊt kinh doanh  c¨n cø      th×    vµo  diÖn  tÝch  thùc   tÕ  dông  sö  vµo  s¶n xuÊtkinh doanh,dÞch      sö        vô,thêih¹n  dông      ®Ó x¸c®Þnh  sè tiÒn thuª®Êt      ph¶inép    trong n¨m    cho      phï hîp,®¶m  b¶o    thu ®óng, thu ®ñ       theo quy    ®Þnh. 4. §èivíic¸c ®èi t ® îc miÔn,           îng    gi¶m tiÒn thuª®Êt    theo Môc    IV,PhÇn  B, Th«ng   98/2002/TT­ tsè  BTC  ngµy 24/10/2002  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thùc hiÖn    viÖc miÔn  thuÕ, gi¶m    thuÕ cho     îng ® îchëng  ®∙i®Çu    c¸c ®èi t     u    t theo NghÞ  ®Þnh  sè 51/1999/N§­  ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh  phñ quy  CP ®Þnh         chi tiÕtthihµnh  LuËt  KhuyÕn  khÝch ®Çu    trong    t níc (söa  æi)  ® sè  03/1998/QH10    îcxö    th× ®   lýtheo nguyªn t¾c      sau: ­ Trêng    hîp    së  c¸c c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      thùc hiÖn  ¸n  dù  ®Çu       t mµ kh«ng    thuª®Êt cña Nhµ    níchoÆc   thùc hiÖn  ¸n ®Çu        dù    ttrªnphÇn  diÖn tÝch  ®Êt  thuªcña  ®∙    Nhµ    íc ®©y,  c¶  êng  phÇn  níc tr   kÓ  tr hîp  diÖn  tÝch ®Êt thùc   hiÖn  ¸n ®Çu  ,c¬  cha  hîp ®ång    dù    t  së  ký    thuª®Êt cña Nhµ    níc,nhng  së  c¬  ®∙  thùc tÕ  dông  ícthêi®iÓm     sö  tr     thùc hiÖn  ¸n,c¬    dù    quan  thuÕ  qu¶n    ®∙  lýthu  tiÒn thuª®Êt        th× kh«ng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn  kh«ng  îcmiÔn  vµ  ®   tiÒn thuª®Êt.     ­ §èivíidoanh        nghiÖp  nhµ    níc sau    khichuyÓn  thµnh c«ng      ty cæ phÇn  theo quy ®Þnh  it¹ NghÞ  ®Þnh  64/2002/N§­   doanh  sè  CP vµ  nghiÖp  nhµ    níc giao cho tËp  thÓ ngêi lao ®éng, b¸n        cho  tËp thÓ, c¸ nh©n      hoÆc   ph¸p nh©n  theo quy  ®Þnh   iNghÞ   t¹  ®Þnh   103/1999/N§­ sè  CP,    mµ doanh  nghiÖp   míi thµnh  vÉn  lËp  thùc hiÖn    s¶n xuÊt,kinh doanh        trªndiÖn  tÝch ®Êt    mµ doanh  nghiÖp  nhµ    thuª cña  níc ®∙    nhµ    íc ®©y   níc tr   th× kh«ng  îc miÔn  ®   tiÒn thuª   ®Êt. Trêng  khithùc hiÖn    hîp      chuyÓn  æi  ® h×nh  thøc  h÷u, doanh  së    nghiÖp  míi thµnh    lËp  thuª thªm  cã    ®Êt  cña  Nhµ         níc ®Ó më réng  s¶n xuÊt, kinh     doanh  th× doanh  nghiÖp  chØ   îc miÔn  ®   tiÒn thuª ®Êt    cho phÇn  diÖn tÝch  míithuªthªm          ®Ó më réng  s¶n xuÊt,kinhdoanh.     C¸c  êng    ® îcmiÔn,  tr hîp ®∙    gi¶m tiÒn thuª®Êt    cho    c¸c ®èi îng nªu    t   trªn tr     Th«ng   98/2002/TT­ íckhicã  tsè  BTC, nÕu  ®¬n  cha  vÞ  quyÕt    to¸nthuÕ  nh­ ng    thêigian miÔn, gi¶m      tiÒn thuª®Êt      theo  ¸n ®Çu    dù    t vÉn cßn    th× chØ  îc ®   miÔn, gi¶m    tiÒn thuª®Êt      ®Õn     thêi®iÓm  quyÕt to¸nthuÕ.     Mäi  êng  tr hîp miÔn  gi¶m  tiÒn thuª ®Êt    kh«ng ®óng quy  ®Þnh, Côc  thuÕ kÞp    th«ng  thêira  b¸o  håi quyÕt  thu    ®Þnh  miÔn, gi¶m cho ®¬n  tr   vÞ  íc khithùc hiÖn      quyÕt to¸ntiÒn thuª®Êt          n¨m 2002. III.L Ë p  s æ  thu tiÒn thuª ® Êt n¨ m  2 00 3   1.    thu  Sæ bé  tiÒn thuª ®Êt  îc lËp    ®   theo mÉu   2  sè  ®Ýnh  kÌm QuyÕt  ®Þnh  1357  sè  TC­Q§­TCT   ngµy 30/12/1995 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    vÒ  quy ®Þnh  khung    gi¸cho  thuª ®Êt. C¬       quan  thuÕ ph¶i khai th¸c nguån        thu  ngay    tõkh©u      thu tiÒn thuª®Êt  th«ng  sè    lËp sæ bé        vµ  b¸o  thu nép  NSNN  cho  tæ chøc,c¸nh©n, ®¶m         b¶o ®óng chÕ  ®é. 2. Trêng    sù    hîp cã  thay ®æi  sè îng tæ    vÒ  l   chøc,hé      gia ®×nh, c¸ nh©n,       vÒ diÖn  tÝch,gi¸thu      tiÒn  thuª®Êt  sè  tiÒn    vµ  thu  thuª®Êt      t¨ng hoÆc  gi¶m  so      thu tiÒn  víisæ bé    thuª®Êt    n¨m 2002  c¬  th×  quan thuÕ ph¶ith«ng    b¸o    tíi
  3. c¸ctæ    chøc,hé      gia ®×nh, c¸ nh©n      thùc hiÖn      kª khaibæ     sung  ®Çy ®ñ, ®óng  quy ®Þnh;  ®ång    c¸n bé  thêicö    phèihîp víic¬        quan  chøc n¨ng  ®Þa   ë  ph¬ng  trùctiÕp    kiÓm       tra,x¸c ®Þnh ®óng  ®Çy         ®Ó   vµ  ®ñ c¸c c¨n cø  lËp    thu sæ bé    tiÒn thuª ®Êt    n¨m  2003 (cã thuyÕt minh  rµng    râ  ®èi      êng  víic¸c tr hîp t¨ng,   gi¶m). NhËn  îcC«ng    ®   v¨n nµy,Côc    thuÕ khÈn  ¬ng  tr chØ ®¹o  híng dÉn    vµ    Chi côc  thuÕ thùc hiÖn    quyÕt    to¸n kÕt qu¶  tiÒn  thu  thuª®Êt    n¨m 2002, lËp      sæ thu tiÒn thuª®Êt        n¨m  2003  xong  ícngµy  tr   31/3/2003  göib¸o    vµ    c¸o tæng    hîp theo mÉu     (®Ýnh  kÌm) vÒ    Tæng  côc  thuÕ  chËm  nhÊt ®Õn     ngµy 15/4/2003.
  4. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Côc  thuÕ... . .. . . .. Chi côc    thuÕ.... T æ n g  hîp q u y Õt to¸n tiÒn thuª ® Êt n¨ m  2 0 02 §VT:  DiÖn     tÝch:m2   TiÒn:§ång   ST Tªn  tæ  Tæng Tæn TiÒn    TiÒn  TiÒn  thuª T§  Cßn  TiÒn  ®∙  T§  PhÇn  thanh  to¸n T chøc,hé  sè    g  ®Êt  ph¶i thuª®Êt  n¨m      2001  ph¶i nép    NSNN gia®×nh, ®¬n  diÖn  thu trong miÔn  c/sang         thu c¸nh©n   vÞ tÝch n¨m gi¶m Thõ ThiÕ Tæn N¨m  Thu Tæng  sè  Trong  ®ã Tæng  sè  Trong ®ã  a u g  200 nî tiÒn T§  sè   tiÒn T§  n¨m    2002 2 cßn thiÕu thõa N¨m   N¨m  2002 tr íc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 C«ng   tyA 2 C«ng   tyB 3 .. . .. Céng NgêilËp biÓu     Ngµy...th¸ng..    . .n¨m  . 2003 (Ký  tªn) Thñ  ëng  tr ®¬n  vÞ (Ký    tªn,®ãng  dÊu)
  5. 5
Đồng bộ tài khoản