Công văn 3778/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
2
download

Công văn 3778/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3778/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Công văn 3160/TCT/NV3

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3778/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan sè 3778/TCHQ-KTTT ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2000 vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn c«ng v¨n 3160 TCT/NV3 KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh vµ thµnh phè Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc C«ng v¨n sè 3160 TCT/NV3 ngµy 19/07/2000 cña Bé Tµi chÝnh vÒ thuÕ nhËp khÈu thiÕt bÞ triÖt xung sÐt. Theo ®ã: - ThiÕt bÞ ®Ó b¶o vÖ c¸c d©y c¸p ®iÖn cao thÕ hoÆc thiÕt bÞ ®iÖn khái sÐt ®¸nh, víi nguyªn lý: thiÕt bÞ trong lóc b×nh thêng th× c¸ch ®iÖn nh- ng khi ®êng d©y hoÆc thiÕt bÞ bÞ ®e do¹ bëi mét ®iÖn ¸p ®Æc biÖt cao, l¹i cho phÐp nguån ®iÖn chuyÓn mét phÇn xuèng ®Êt, thuéc ch¬ng 85, nhãm 8535, m· sè 85354000, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i lµ 0% (kh«ng phÇn tr¨m); hoÆc - ThiÕt bÞ ®Ó b¶o vÖ c¸c d©y c¸p ®iÖn cao thÕ hoÆc thiÕt bÞ ®iÖn khái sÐt ®¸nh, dùa trªn nguyªn lý tÝnh phãng x¹ th× thuéc Ch¬ng 90, nhãm 9022, m· sè 90229000, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 0% (kh«ng phÇn tr¨m). Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ thùc hiÖn thèng nhÊt.
Đồng bộ tài khoản