Công văn 3854/TCT/AC của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
1
download

Công văn 3854/TCT/AC của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3854/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng hoá đơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3854/TCT/AC của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - tæng côc thuÕ sè 3854 TCT/AC ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2003 vÒ viÖc xö lý vi ph¹m vÒ qu¶n lý, sö dông ho¸ ®¬n KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Theo b¸o c¸o cña mét sè Côc thuÕ, gÇn ®©y ®· ph¸t hiÖn nhiÒu trêng hîp liªn 2 ho¸ ®¬n GTGT cña c¸c c«ng ty b¸n thÎ ®iÖn tho¹i di ®éng, b¸n lÎ vµng.... bÞ c¹o söa ®Ó ghi tiÒn hµng, tiÒn thuÕ GTGT víi sè lîng lín, lµm ho¸ ®¬n ®Çu vµo cho mét sè doanh nghiÖp. §Ó xö lý kÞp thêi c¸c hµnh vi vi ph¹m, Tæng côc ThuÕ híng dÉn nh sau: 1. C¬ quan ThuÕ cÇn phèi hîp víi c¬ quan C«ng an (bé phËn kü thuËt h×nh sù) ®Ó gi¸m ®Þnh vÒ dÊu, ch÷ viÕt, dÊu hiÖu c¹o söa, tÈy xo¸ trªn ho¸ ®¬n ®Ó cã c¨n cø xö lý vi ph¹m theo ®óng ph¸p luËt. 2. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, hé kinh doanh lËp ho¸ ®¬n (ho¸ ®¬n ®Çu ra): NÕu ph¸t hiÖn trêng hîp lËp ho¸ ®¬n sai lÖch gi÷a c¸c liªn ho¸ ®¬n, c¬ quan ThuÕ ph¶i lËp biªn b¶n ghi nhËn néi dung sai lÖch gi÷a c¸c liªn ho¸ ®¬n, quy râ tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp, hé kinh doanh vi ph¹m. Trêng hîp lËp ho¸ ®¬n sai lÖch gi÷a c¸c liªn ho¸ ®¬n, nÕu liªn 2 ho¸ ®¬n kh«ng bÞ tÈy xo¸, c¹o söa, doanh nghiÖp, hé kinh doanh lËp ho¸ ®¬n sÏ bÞ xö lý vi ph¹m quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, sö dông ho¸ ®¬n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, hé kinh doanh nhËn ho¸ ®¬n (ho¸ ®¬n ®Çu vµo): NÕu ph¸t hiÖn ho¸ ®¬n ®Çu vµo bÞ c¹o söa, tÈy xo¸ ®Ó viÕt l¹i néi dung vµ ®a vµo h¹ch to¸n, kª khai thuÕ, c¬ quan ThuÕ ph¶i lËp biªn b¶n ghi râ thùc tr¹ng cña c¸c sè ho¸ ®¬n bÞ c¹o xo¸, tÈy söa; quy râ tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp, hé kinh doanh vi ph¹m vµ lËp thñ tôc thu håi ho¸ ®¬n theo quy ®Þnh. C¬ quan ThuÕ thùc hiÖn viÖc x¸c minh ho¸ ®¬n, x¸c ®Þnh néi dung liªn 1 cña ho¸ ®¬n vµ xö lý vi ph¹m theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi doanh nghiÖp, hé kinh doanh cã ho¸ ®¬n ®Çu vµo bÞ c¹o xo¸, tÈy söa. 4. Theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 120/2002/TT-BTC ngµy 30/12/2002 cña Bé Tµi chÝnh: ThÎ ®iÖn tho¹i, thÎ Internet... lµ lo¹i ho¸ ®¬n tù in. Tæng côc ThuÕ yªu cÇu Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng tiÕn hµnh kiÓm tra, yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp cã c¸c lo¹i thÎ in s½n mÖnh gi¸ ®¨ng ký sö dông theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi ho¸ ®¬n tù in. Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn viÖc qu¶n lý ®èi víi c¸c lo¹i thÎ nµy vµ xö lý kÞp thêi c¸c ®¬n vÞ cã vi ph¹m.
Đồng bộ tài khoản