Công văn 3893/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hồ sơ, thủ tục xử lý thuế truy thu theo điểm 2, Mục I Thông tư liên tịch số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ ngày 15/11/1999

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
61
lượt xem
3
download

Công văn 3893/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hồ sơ, thủ tục xử lý thuế truy thu theo điểm 2, Mục I Thông tư liên tịch số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ ngày 15/11/1999

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3893/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hồ sơ, thủ tục xử lý thuế truy thu theo điểm 2, Mục I Thông tư liên tịch số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ ngày 15/11/1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3893/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hồ sơ, thủ tục xử lý thuế truy thu theo điểm 2, Mục I Thông tư liên tịch số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ ngày 15/11/1999

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC H¶I QUAN Sè 3893/TCHQ­KTTT NGµY 19 TH¸NG 8 N¡M  2004 VÒ VIÖC Hå S¥, THñ TôC Xö Lý THUÕ TRUY THU THEO §IÓM 2,  MôC I TH¤NG T¦ LI£N TÞCH Sè 06/1999/TTLT­BTC­TCHQ  NGµY 15 TH¸NG 11 N¡M 1999 KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Thùc hiÖn §iÓm 2 Môc I Th«ng t  sè 06/1999/TTLT­BTC­TCHQ  ngµy 15/01/1999 vµ C«ng v¨n sè 4094/TC/TCT ngµy 04/10/2000 cña  Bé  Tµi chÝnh,  Tæng  côc  H¶i quan  híng  dÉn viÖc  lËp  hå s¬ vµ  tr×nh  tù  thñ tôc  xö lý c¸c  trêng  hîp ®Ò  nghÞ miÔn  truy  thu  thuÕ do nguyªn nh©n kh¸ch quan ®èi víi c¸c tê khai hµng xuÊt  nhËp khÈu ®¨ng ký víi c¬ quan h¶i quan tríc ngµy 31/12/1998  nh sau: 1. Hå s¬ ®Ò nghÞ miÔn truy thu thuÕ vµ miÔn c¸c kho¶n   ph¹t chËm nép (nÕu cã) do doanh nghiÖp lËp gåm: ­ C«ng v¨n cña doanh nghiÖp ®Ò nghÞ miÔn truy thu thuÕ,  miÔn ph¹t trong ®ã gi¶i tr×nh râ lý do ®Ò nghÞ miÔn truy thu,  sè tiÒn thuÕ truy thu; ­ Tê khai hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu bÞ truy thu thuÕ; ­ Th«ng b¸o thuÕ lÇn ®Çu cña c¬ quan h¶i quan; ­ Biªn lai nép thuÕ theo th«ng b¸o thuÕ lÇn ®Çu cña c¬  quan h¶i quan; ­   QuyÕt  ®Þnh   hoÆc   th«ng  b¸o  truy   thu   thuÕ   cña   c¬   quan  h¶i quan; ­ Biªn lai nép thuÕ truy thu theo quyÕt ®Þnh hoÆc th«ng  b¸o truy thu thuÕ (nÕu ®∙ nép thuÕ truy thu); ­ QuyÕt ®Þnh ph¹t chËm nép thuÕ truy thu (nÕu cã); ­ Biªn lai nép ph¹t chËm nép thuÕ truy thu (nÕu ®∙ nép); ­ Hîp ®ång th¬ng m¹i; ­ Ho¸ ®¬n th¬ng m¹i, vËn ®¬n; ­ GiÊy chøng nhËn gi¸m ®Þnh cña c¬ quan gi¸m ®Þnh (nÕu  cã) C¸c giÊy tê nªu trªn, trõ c«ng v¨n ®Ò nghÞ miÔn truy thu  thuÕ, miÔn ph¹t chËm nép cña doanh nghiÖp lµ b¶n chÝnh, cßn  l¹i lµ b¶n photocopy cã dÊu sao b¶n chÝnh.
  2. Doanh   nghiÖp   göi   hå   s¬   ®Ò   nghÞ   miÔn   truy   thu   vµ   miÔn  ph¹t nãi trªn ®Õn Côc h¶i quan ®Þa ph¬ng n¬i lµm thñ tôc h¶i  quan ®èi víi l« hµng bÞ truy thu thuÕ ®Ó kiÓm tra, x¸c nhËn  tÝnh x¸c thùc cña bé hå s¬. 2. Tr×nh tù thñ tôc xem xÐt xö lý miÔn truy thu thuÕ vµ   miÔn phat chËm nép (nÕu cã): Trªn c¬ së hå s¬ do doanh nghiÖp lËp, Côc H¶i quan ®Þa  ph¬ng kiÓm tra ®èi chiÕu víi quy ®Þnh t¹i §iÓm 2 Th«ng t  sè  06/1999/TTLT­BTC­TCHQ   ngµy   15/01/1999.   §iÒu   kiÖn   ®Ó   ®îc   xÐt  miÔn truy thu thuÕ, miÔn ph¹t chËm nép (nÕu cã) nh sau: ­   C¸c   kho¶n  truy   thu   thuÕ,   tiÒn  ph¹t   ®Ò  nghÞ   ®îc   miÔn  cña c¸c l« hµng cã tê khai h¶i quan ®¨ng ký víi c¬ quan h¶i  quan tríc ngµy 31/12/1998. ­ Cã ®ñ hå s¬ nªu t¹i ®iÓm 1 c«ng v¨n nµy. ­   Cã   c¸c   nguyªn  nh©n   kh¸ch   quan  ®îc   xÐt   miÔn   truy   thu  thuÕ, miÔn ph¹t chËm nép ®èi víi sè thuÕ bÞ truy thu nh sau: + V¨n b¶n míi vÒ chÝnh s¸ch thuÕ (nh gi¸ tÝnh thuÕ, thuÕ  suÊt) ®îc ban hµnh sau ngµy ®¨ng ký tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu  vµ   cã   tÝnh   håi   tè,   doanh   nghiÖp   ®∙   nép   thuÕ   theo   th«ng   b¸o  thuÕ cña c¬ quan h¶i quan tríc ngµy cã hiÖu lùc cña v¨n b¶n  míi, sau ®ã bÞ c¬ quan h¶i quan truy thu thuÕ. +   V¨n   b¶n   híng   dÉn   ¸p   m∙   sè,   ¸p   gi¸   tÝnh   thuÕ   cña   c¬  quan h¶i quan tríc ®©y kh«ng râ rµng, cha ®óng víi thùc tÕ cña  hµng ho¸ hoÆc cha ®óng víi quy ®Þnh, sau ®ã cã v¨n b¶n kh¸c h­ íng dÉn hoÆc ®iÒu chØnh l¹i. Theo ®ã, nÕu tÝnh l¹i th× sè thuÕ  ph¶i  nép  cao h¬n  sè thuÕ  c¬ quan  h¶i quan  ®∙ th«ng  b¸o  cho  doanh nghiÖp, do ®ã bÞ c¬ quan h¶i quan truy thu thuÕ. + Mét mÆt hµng cã nhiÒu kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh kh¸c nhau hoÆc  khã ph©n lo¹i, c¬ quan h¶i quan kh«ng ph©n lo¹i ®îc chÝnh x¸c  m∙ sè thuÕ khi lµm thñ tôc h¶i quan, sau ®ã doanh nghiÖp bÞ  truy thu thuÕ. ­ Cã c¸c nguyªn nh©n do chñ quan cña c¸n bé h¶i quan ®îc  xÐt miÔn truy thu thuÕ, miÔn ph¹t chËm nép ®èi víi sè thuÕ bÞ  truy thu nhng c¸n bé h¶i quan vµ c¬ quan h÷u quan ph¶i chÞu  tr¸ch nhiÖm båi thêng vËt chÊt nh sau: +   C¸n   bé   h¶i   quan   kh«ng  nghiªn   cøu   kü   chÝnh  s¸ch,   v¨n  b¶n, hå s¬ liªn quan ®Õn hµng ho¸ nhËp khÈu nªn ¸p nhÇm thuÕ  suÊt hoÆc gi¸ tÝnh thuÕ; ¸p thuÕ suÊt hoÆc gi¸ tÝnh thuÕ theo  ý kiÕn chñ quan cña c¸n bé h¶i quan; thùc hiÖn kh«ng ®óng ý  kiÕn chØ ®¹o hoÆc hiÓu sai ý kiÕn chØ ®¹o cña c¬ quan h¶i quan  cÊp trªn.
  3. + KiÓm ho¸ hµng ho¸ sai thùc tÕ, x¸c ®Þnh sai tªn hµng  ho¸ nhËp khÈu. + C¸n bé h¶i quan ¸p dông sai tû gi¸ do c¸c nguyªn nh©n  kh«ng cËp nhËt th«ng tin vÒ tû gi¸, kh«ng nghiªn cøu kü chÝnh  s¸ch vÒ tû gi¸. + Ra th«ng b¸o thuÕ nhÇm, sè thuÕ th«ng b¸o thÊp h¬n sè  thuÕ ph¶i thu a. Trêng hîp ®ñ ®iÒu kiÖn miÔn truy thu thuÕ, miÔn ph¹t   theo quy ®Þnh: Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng göi tßan bé hå s¬ xin miÔn truy  thu cña doanh nghiÖp vµ cã c«ng v¨n göi Tæng côc H¶i quan b¸o  c¸o, ®Ò xuÊt ý kiÕn xö lý theo c¸c néi dung sau: + Nguyªn nh©n chñ quan, kh¸ch quan (nh  nªu trªn), t×nh  tiÕt, néi dung sù viÖc dÉn ®Õn viÖc ®∙ tÝnh (hoÆc th«ng b¸o)  sai sè thuÕ ph¶i nép,do ®ã ph¶i truy thu thuÕ; + §Ò xuÊt ý kiÕn xö lý; + Sè tiÒn thuÕ ®∙ th«ng b¸o lÇn ®Çu; + Sè tiÒn thuÕ ph¶i truy thu; + Sè tiÒn thuÕ truy thu vµ tiÒn ph¹t ®Ò nghÞ miÔn b. Trêng hîp hå s¬ cña doanh nghiÖp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn   ®Ó miÔn truy thu thuÕ, miÔn ph¹t theo quy ®Þnh: Côc H¶i quan  ®Þa ph¬ng cã v¨n b¶n tr¶ lêi cho doanh nghiÖp vµ yªu cÇu doanh  nghiÖp nép ®ñ sè thuÕ bÞ truy thu, nép ®ñ ph¹t chËm nép thuÕ  truy thu theo ®óng quy ®Þnh. Trªn c¬ së hå s¬ vµ b¸o c¸o do Côc H¶i quan tØnh, thµnh  phè göi, Tæng côc H¶i quan kiÓm tra, so¹n th¶o v¨n b¶n tr×nh  Bé Tµi chÝnh ra quyÕt ®Þnh miÔn truy thu cho doanh nghiÖp. Tæng   côc   h¶i   quan   ®Ò   nghÞ   côc   H¶i   quan   c¸c   ®Þa   ph¬ng  th«ng b¸o c«ng khai c¸c quy ®Þnh vÒ hå s¬ vµ tr×nh tù thñ tôc  miÔn truy thu thuÕ, miÔn ph¹t nãi trªn. §ång thêi, híng dÉn  doanh nghiÖp lËp hå s¬ theo quy ®Þnh. Tæng   côc   H¶i   quan   th«ng  b¸o  ®Ó   Côc   H¶i   quan  c¸c  tØnh,  thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản