Công văn 3906/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
108
lượt xem
2
download

Công văn 3906/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3906/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3906/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 3906 TC/TCT ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 2005 vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc C«ng v¨n sè 309/TLVN-CV-TCKT ngµy 17/11/2004 cña Tæng c«ng ty thuèc l¸ ViÖt Nam ®Ò nghÞ híng dÉn thuÕ suÊt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (TT§B) ®èi víi thuèc l¸ ®iÕu cã ®Çu läc s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu sîi thuèc l¸ do c¸c Nhµ m¸y chÕ biÕn sîi trong níc s¶n xuÊt. VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: Theo quy ®Þnh t¹i Môc II, PhÇn B Th«ng t sè 119/2003/TT-BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 149/2003/N§- CP ngµy 4/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ TT§B vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ TT§B th×: Thuèc l¸ ®iÕu cã ®Çu läc s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng nguyªn liÖu nhËp khÈu ¸p dông thuÕ suÊt 65%. Thuèc l¸ ®iÕu cã ®Çu läc s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng nguyªn liÖu s¶n xuÊt trong níc ¸p dông thuÕ suÊt 45%. Thuèc l¸ ®iÕu cã ®Çu läc s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng nguyªn liÖu nhËp khÈu thuéc nhãm thuÕ suÊt 65% lµ lo¹i thuèc l¸ ®iÕu sö dông khèi lîng nguyªn liÖu sîi thuèc nhËp khÈu chiÕm tû lÖ tõ 51% trë lªn so víi tæng khèi l- îng nguyªn liÖu sîi thuèc dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ã. Theo quy ®Þnh trªn ®©y, trêng hîp mÆt hµng thuèc l¸ ®iÕu cã ®Çu läc s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng nguyªn liÖu sîi thuèc nhËp khÈu ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ TT§B 65%. Thuèc l¸ ®iÕu cã ®Çu läc s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng nguyªn liÖu sîi thuèc do c¸c doanh nghiÖp t¹i ViÖt Nam s¶n xuÊt chÕ biÕn hoÆc sö dông díi 51% nguyªn liÖu sîi thuèc nhËp khÈu so víi tæng khèi lîng sîi thuèc dïng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ã th× ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ TT§B lµ 45%. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c ®Þa ph¬ng, ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản