Công văn 3930/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
3
download

Công văn 3930/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3930/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc xử lý nợ thuế nhập khẩu xe hai bán gắn máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3930/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc thuÕ sè 3930 TCT/NV3 ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2002 vÒ viÖc xö lý nî thuÕ nhËp khÈu xe hai b¸nh g¾n m¸y KÝnh göi: Tæng côc H¶i quan Tæng côc ThuÕ nhËn ®îc ph¶n ¸nh cña mét sè doanh nghiÖp ®· ®îc Bé trëng Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o t¹m thêi ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ n¨m 2002, nhng ®Õn nay cha ®îc nhËp khÈu bé linh kiÖn xe hai b¸nh g¾n m¸y ®Ó s¶n xuÊt do nî thuÕ nhËp khÈu n¨m 2001. VÒ vÊn ®Ò nµy, Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i Th«ng b¸o sè 99/TB-VPCP ngµy 06/06/2002, Th«ng b¸o sè 136/TB-VPCP ngµy 08/08/2002 vµ ý kiÕn cña l·nh ®¹o Bé vÒ viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch néi ®Þa ho¸ xe hai b¸nh g¾n m¸y t¹i tê tr×nh ngµy 15/10/2002 cña Tæng côc thuÕ, ®Ò nghÞ Tæng côc H¶i quan chØ ®¹o H¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng thùc hiÖn thèng nhÊt nh sau: Trêng hîp Doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y chØ nî thuÕ bé linh kiÖn xe hai b¸nh g¾n m¸y nhËp khÈu n¨m 2001, nhng ®· nép tiÒn thuÕ nhËp khÈu bé linh kiÖn xe hai b¸nh g¾n m¸y cßn nî n¨m 2001 Ýt nhÊt lµ 30% sè thuÕ cßn thiÕu - lµ sè chªnh lÖch gi÷a sè thuÕ Doanh nghiÖp ph¶i nép cho tõng nh·n hiÖu xe (theo Biªn b¶n quyÕt to¸n thuÕ n¨m 2001 cña Bé Tµi chÝnh) víi sè thuÕ Doanh nghiÖp ®· thùc nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc (tÝnh trªn toµn bé sè lîng bé linh kiÖn nhËp khÈu trong c¶ n¨m 2001), th× kh«ng bÞ cìng chÕ nhËp khÈu bé linh kiÖn xe hai b¸nh g¾n m¸y n¨m 2002 cho ®Õn khi cã Th«ng b¸o quyÕt to¸n thuÕ chÝnh thøc.
Đồng bộ tài khoản