Công văn 408/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
49
lượt xem
1
download

Công văn 408/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 408/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế về việc thuế nhập khẩu mặt hàng vòng dẫn sợi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 408/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc thu Õ  ­ B é  T µi ch Ý n h  S è   408/TC T/N V3  n g µy  22 th¸ng 01 n¨ m  2002  Ò  viÖc thu Õ  N K   v m Æ t  h µ n g  vß n g  d É n  sîi KÝnh     göi: Tæng  ­ côc    H¶i quan          ­Tæng            côc  Thèng  kª Tæng côc thuÕ  nhËn  îcc«ng    ®   v¨n cña  doanh  nghiÖp    thuÕ  háivÒ  nhËp  khÈu  Æt   m hµng vßng dÉn    sîib»ng cao  dïng  su  cho m¸y kÐo    sîicon. Theo    b¸o  cña  c¸o  doanh nghiÖp th×  Æt   m hµng  nµy  tªn tiÕng  cã    Anh    lµ "common  rubberapron",®©y          lµlinhkiÖn m¸y    sîi kh«ng  , thÓ  dïng cho    i   c¸clo¹ m¸y    kh¸c. Tham  kh¶o    tõ ®iÓn  khoa häc  kü  vµ  thuËtAnh      ­ ViÖt do    Nhµ  xuÊt b¶n    khoa  häc  kü  vµ  thuËtph¸thµnh      n¨m  1998  "apron"cã  th×    nghÜa    lµ b¨ng  . t¶i  C¨n  BiÓu  cø  thuÕ  nhËp  khÈu hiÖn  hµnh, Tæng     côc  thuÕ  thÊy r»ng  Æt   m hµng  b¨ng    t¶ib»ng  cao  l ho¸ thuéc ch¬ng    su u      40,nhãm   4010 "B¨ng t¶ihoÆc       b¨ng  truyÒn (d©y  curoa) hoÆc     ®ai truyÒn  b»ng  cao  l ho¸".Tuy  su u    nhiªn,  theo  B¶n    gi¶ithÝch  Danh  môc hµng  ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  cña Héi ®ång    hîp t¸c H¶i    quan  thÕ  i gií th× b¨ng    t¶ihoÆc  b¨ng  truyÒn  hoÆc   ®ai truyÒn  îc ®   tr×nh bµy    cïng víi    m¸y mãc  hoÆc  thiÕtbÞ, lo¹ mµ       i chóng  îcthiÕtkÕ        ®     phïhîp ®Ó   dông,®∙  sö    hoÆc   cha  îcl¾p    îcph©n  i ®   r¸p,®   lo¹  cïng víim¸y      mãc  hoÆc   thiÕtbÞ    ®ã. Nh  vËy, theo    nguyªn  t¾c  ph©n  i lo¹ cña BiÓu thuÕ  tr th×  êng  doanh  hîp  nghiÖp  nhËp  khÈu  vßng  dÉn    sîi(b¨ng t¶i)b»ng      cao  l ho¸  su u  (®îc thiÕtkÕ      ®Ó   dông  sö  cho  m¸y kÐo   sîicon) cïng      víim¸y kÐo    sîicon, ë    d¹ng  th¸o rêi     hoÆc   l¾p    îcph©n  i ®∙  r¸p,®   lo¹ cïng víi       m¸y kÐo    sîicon (ph©n  nhãm  844520).   Trêng    hîp doanh  nghiÖp  nhËp  khÈu  riªngvßng    dÉn    sîi(b¨ng t¶i)     b»ng  cao su  l ho¸ th× ® îcph©n  i u        lo¹ vµo    nhãm  4010. §Ó   c¬  tr¶lêichÝnh    cã  së      x¸c cho doanh nghiÖp, Tæng     côc thuÕ    ®Ò nghÞ    c¸cquÝ  quan  c¬  sím  cho  kiÕn  ý  tham    vÊn    giavÒ  ®Ò nµy. Xin c¶m  sù    ¬n  phèihîp c«ng        t¸ccña    c¸cquÝ  quan. c¬ 
Đồng bộ tài khoản