Công văn 4134/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
130
lượt xem
16
download

Công văn 4134/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4134/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Hợp tác xã dịch vụ vận tải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4134/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g  c ôc thu Õ  sè  T 4134 T C T/ N V 6  n g µ y 16 th¸ng 10 n¨ m   2001 v Ò   viÖc thu Õ   T G T   G vµ thu Õ   thu n h Ë p  d o a n h   g hi Ö p   n ® èi   Hîp T¸c X∙ d Þ c h  vô  v Ë n  t¶i víi KÝnh    göi:Côc  ThuÕ   thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh §ång kÝnh göi: Côc    ThuÕ  c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc    Trung  ¬ng Tr¶    lêiC«ng v¨n  3205/CT­   sè  NV ngµy 2/5/2001  cña Côc ThuÕ  thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh  viÖc  vÒ  qu¶n      lýthu thuÕ        ®èi víi HTX   c¸c vËn  . t¶i C¨n  quy  cø  ®Þnh  i     t¹ tiÕt1.1,®iÓm     1, môc  I phÇn  §iÒu    II   , B;  4, môc    I, phÇn  Th«ng   122/2000/TT­ C,  tsè  BTC  ngµy 29/12/2000  cña  TµichÝnh  Bé    h­ íng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  79/2000/N§­   sè  CP ngµy  29/12/2000 cña    ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh         chi tiÕtthihµnh  luËt thuÕ      gi¸ trÞ gia  t¨ng (GTGT), c¨n      cø  Th«ng   99/1998/TT­ t sè  BTC  ngµy  14/7/1998  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thi hµnh  NghÞ   ®Þnh   30/1998/N§­   sè  CP ngµy  13/5/1998  cña  ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh   luËtthuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp  (TNDN).Sau      khi®∙  b¸o c¸o  ® îc sù  vµ    chÊp  thuËn  cña  Tµi chÝnh, Tæng   Bé      côc  thuÕ híng  dÉn  vÒ  thuÕ  GTGT   thuÕ  vµ  TNDN   ®èi    víihîp      t¸cx∙ (HTX)  dÞch  vËn    vô  t¶inh sau: 1.§èivíi             t¸cx∙(HTX)  hîp dÞch  VËn  : vô  t¶i ­ NÕu  HTX   cung  cã  øng  dÞch  cho      vô  x∙ viªn nh t×m kiÕm  mét phÇn  kh¸ch hµng, cho      thuªph¬ng    tiÖn th«ng    tin,kho  , b∙i b¸n x¨ng dÇu cho    x∙viªn,   söa ch÷a ph¬ng  tiÖn.. HTX   .   ph¶ikª    khainép    thuÕ  GTGT   (theo ph¬ng    ph¸p  khÊu    thuÕ  trõ)vµ  TNDN. ThuÕ  GTGT  ®Çu     îc x¸c ®Þnh  cø  ra:®     c¨n  tiÒn c«ng dÞch  HTX     vô  thu cña      thuÕ  x∙viªnvµ  suÊtthuÕ    GTGT         ®èi víiho¹t®éng  dÞch vô. ThuÕ  GTGT   ®Çu  vµo  îc x¸c ®Þnh  cø  thuÕ  ®     c¨n  sè  GTGT         ghitrªnho¸ ®¬n  GTGT   mua  hµng ho¸,dÞch    thuÕ    vô, sè  GTGT       ghi trªn chøng  nép  tõ  thuÕ cña  hµng    ho¸ nhËp  khÈu  sè  vµ  thuÕ  GTGT  ®Çu   vµo  îckhÊu    ®   trõtheo  tûlÖ    (nÕu  cã). Trêng  HTX   hîp  hîp  ký  ®ång  vËn    t¶isau    ®ã giao cho      x∙ viªnthùc hiÖn,     thuÕ GTGT   ®Çu     îctÝnh    ra ®   trªntoµn  gi¸trÞ hîp ®ång  thuÕ  bé        vµ  suÊt quy    ®Þnh. HTX   îckhÊu      ®   trõthuÕ GTGT   ®Çu   vµo theo tûlÖ      nÕu  ho¸ ®¬n  cã    cña  c¸cx∙viªnnhËn        thùc hiÖn        l¹hîp ®ång  i cña HTX   giao cho.   ­ §èivíi       nh÷ng  kho¶n    x∙viªntù nguyÖn  thu do        ®ãng  gãp theo quy ®Þnh  trong ®iÒu  HTX     lÖ  hay  ®¹ihéix∙ viªnquyÕt  do          ®Þnh    ®Ó trang tr¶i       ho¹t c¸c   ®éng  cña    Héi ®ång qu¶n    ban  trÞvµ  chñ  nhiÖm,  HTX   kh«ng  ph¶ikª khainép        thuÕ GTGT. 2.§èivíi           viªnHTX   x∙ dÞch  VËn  : vô  t¶i ­  viªn HTX   X∙    nhËn kho¸n,tù    t×m  kiÕm  kh¸ch hµng hoÆc  nhËn  thùc  hiÖn      l¹ hîp ®ång  HTX   kÕt    i do  ký  víikh¸ch hµng,tù chÞu        tr¸chnhiÖm     kÕt  qu¶  kinh doanh; kinh    doanh theo  ®iÒu  sù  ®éng  cña HTX   chØ   vµ  ph¶i tr¶ cho     
  2. 2 HTX   mét  kho¶n  tiÒn  c«ng  dÞch  th×      vô  x∙ viªn HTX   ph¶i kª    khai,nép    thuÕ  GTGT   thuÕ  vµ  TNDN     quan  víic¬  thuÕ. Doanh    thu  tÝnh  thuÕ    lµ tiÒn  c«ng  vËn          îc.§èivíi     t¶ix∙viªnthu ®       viªnthùc hiÖn x∙   chÕ  kÕ    kinh doanh  ®é  to¸nhé    th× doanh    thu tÝnh  thuÕ    vµo    c¨n cø  sæ s¸ch kÕ    to¸n,ho¸ ®¬n,      chøng    tõ.Tr­ êng  hîp  kh«ng  thùc hiÖn    chÕ      ®é kÕ to¸n th×  quan    c¬  ThuÕ   îc quyÒn  ®   Ên  ®Þnh  doanh      thu ®Ó tÝnh  thuÕ. §Ó   ®¶m   b¶o  cho  viÖc  ®Þnh  Ên  doanh    thu tÝnh  thuÕ      s¸tvíi thùc tÕ    kinh   doanh  c«ng  vµ  b»ng,b×nh    ®¼ng       kinh doanh  víi hé  c¸c   vËn    t¶itnh©n. Trêng    hîp HTX     kh«ng  ®Þnh  Ên  doanh    thu cho   x∙viªn,th×  quan    c¬  ThuÕ   thÓ  cã  Ên  ®Þnh  doanh  thu  ®èi   víitõng  ®Çu   theo  xe  quy  ®Þnh  chung  i t¹  ®Þa   ph¬ng,   trªnc¬  thèng    së  nhÊt víi Giao      së  th«ng  c«ng  chÝnh  li   vµ  ªnminh  HTX. Sau    tÝnh  khi®∙  thuÕ  theo  møc   doanh  Ên thu  ®Þnh  nÕu  c¨n cø    cã    x¸c ®Þnh  doanh    thu thùc tÕ      lính¬n  doanh    ®Þnh, ® îctÝnh    thu Ên      l¹ thuÕ  i GTGT,  thuÕ  TNDN   theo doanh      thu thùc tÕ.   §Ó   doanh    ®Þnh  îcs¸tvµ  thu Ên  ®     ®¶m   b¶o  c«ng  b»ng      së  víi c¬  nép  c¸c thuÕ  theo  ph¬ng  ph¸p  khÊu     trõ,khix©y  dùng  møc  doanh    ®Þnh,  thu Ên  cÇn  tham  kh¶o  møc  doanh    ®Þnh  thu Ên  HTX   x©y  dùng  giao cho    vµ    x∙viªn,®ång    thêixem     xÐt  ®èi  chiÕu    víimøc   thuÕ  b×nh  qu©n  ®Çu   ph¬ng  tiÖn  cña  së  c¬  kinh doanh    vËn    t¶i nép  theo  ph¬ng  ph¸p khÊu      trõ. Tr¸nh cã  chªnh    sù  lÖch   qu¸ língi÷a ph¬ng      ph¸p nép    khÊu    ph¬ng  trõvµ  ph¸p nép      trùctiÕp g©y    th¾c  ¾c   m cho    së  c¸cc¬  kinh doanh  x∙viªn.   vµ    3.Ho¸    ®¬n  chøng  tõ: Khi thu    tiÒn  cña  kh¸ch  hµng, hay    tiÒn  c«ng  dÞch  cña    vô  x∙ viªn,HTX     ph¶ixuÊtho¸ ®¬n        GTGT   giao cho    ngêinép    tiÒn. §èi víic¸c      HTX   vËn    t¶ichØ   lµm  dÞch  hç  ,   vô  trî x∙ viªn tù      chÞu  tr¸ch  nhiÖm   kÕt  qu¶  kinh doanh, vÒ      nguyªn  t¾c      îc sö  x∙ viªn®   dông    ho¸ ®¬n    ®Ó cÊp  cho  kh¸ch hµng.Tuy      nhiªn,®Ó     thuËn  tiÖn cho    c«ng   t¸cqu¶n      lýho¸ ®¬n,   HTX   thÓ  cã  thay m Æt         x∙viªnmua    ho¸ ®¬n  lËp ho¸ ®¬n  vµ      thay cho          x∙viªnkhi cã nhu  cÇu  dông, thay m Æt       b¸o    dông    sö      x∙ viªnlËp  c¸o sö  ho¸ ®¬n  chÞu  vµ  sù qu¶n    lýcña  quan  c¬  thuÕ  sö  vÒ  dông    ho¸ ®¬n.  NÕu         x∙ viªntù t×m  kiÕm   kh¸ch hµng,HTX           lËp ho¸ ®¬n  hµng b¸n  thay cho        x∙viªngiao cho   kh¸ch hµng.     Trªnho¸ ®¬n              ghitªnx∙viªnthùc hiÖn,m∙  thuÕ  dông  sè      sè  sö  m∙  cña  HTX. Côc  thuÕ  híng  dÉn  HTX     ghi ho¸  ®¬n   thÓ  hiÖn  doanh  râ  thu      trªn ho¸ ®¬n  xuÊt thay cña          x∙ viªnnµo, ®Ó     thuËn  tiÖn  cho  viÖc  kiÓm    tradoanh    thu, tÝnh  thuÕ  ®óng   víi thùc tÕ    kinhdoanh    cña  tõng x∙viªn.     4.Kª    khainép    thuÕ: C¸c  HTX   dÞch  VËn    vô  t¶iph¶ithùc hiÖn        kª khainép    thuÕ  GTGT,  thuÕ  TNDN   theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh. §èi víic¸c      HTX   dÞch  vËn  ,x∙ viªn tù  vô  t¶i      h¹ch  to¸n kinh    doanh, vÒ    nguyªn  t¾c, x∙ viªn ph¶i tù kª            khai nép    thuÕ, tuy nhiªn,®Ó         thuËn  tiÖn  côc  ThuÕ   cÇn  thèng  nhÊt víic¸c ngµnh  ®Þa         ë  ph¬ng  tho¶  vµ  thuËn  thèng  nhÊt   víi     HTX     c¸c ®Ó HTX     ®¹idiÖn  thay m Æt           x∙viªnkª khainép    thuÕ  trung. tËp  ­ Nh    vËy  ngoµitê khairiªngcña          HTX,  HTX   ph¶ikª khaidoanh          thu,thuÕ  cña  tõng x∙viªn(tªnx∙viªn, ph¬ng             sè  tiÖn ®∙      b¸n,doanh    thu,thuÕ  ph¶inép).   ­    Khi thu  thuÕ,  quan  c¬  ThuÕ   ph¶i cÊp    chøng    tõ nép  thuÕ  riªng cho    HTX   cho    vµ  x∙viªn. NÕu   HTX   kh«ng  chÊp  nhËn  thay m Æt           x∙viªnkª khainép    thuÕ  thay th×    tõng x∙viªnph¶itùkª khaivµ                nép  thuÕ.
  3. 3 C¸c HTX   c¸c  vµ  doanh nghiÖp kinh doanh  vËn    t¶ikh¸c,nÕu   thùc   cã    hiÖn    c¸c dÞch  cho      ngêilao ®éng  dÞch  HTX   vô  x∙viªnvµ      nh  vô  dÞch  vËn  vô  t¶icung    cÊp cho      x∙viªncòng  îctÝnh  ®   thuÕ  GTGT   thuÕ  vµ  TNDN   theo  híng  dÉn trªn. Tæng  côc ThuÕ         tr¶lêi®Ó Côc ThuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản