intTypePromotion=1

Công văn 4150/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
34
lượt xem
2
download

Công văn 4150/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4150/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc chính sách ưu đãi về tiền thuê đất đối với các hợp tác xã

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4150/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc T h u Õ   è  4150 T C T/ N V 6  n g µ y   S 16 th¸ng 10 n¨ m  2001 v Ò   viÖc  h Ý n h  s¸ch u  ®∙i v Ò  tiÒn thuª  Êt  C ® ® èi víi  c¸c  Hîp  T¸c  X∙ KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  B×nh  §Þnh Tr¶    lêiC«ng v¨n  1843/CT­ sè  NVT  ngµy 1/10/2001 cña Côc thuÕ tØnh  B×nh §Þnh    viÖc  háivÒ  miÔn  gi¶m  tiÒn thuª®Êt            ®èi víi HTX, Tæng  c¸c   côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh    Theo  quy  ®Þnh  i t¹ §iÓm     2, môc  I Th«ng   44/1999/TT­ II   , t sè  BTC  ngµy  26/4/1999 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  ®∙ithuÕ        u    ®èi víiHTX   c¸c Hîp    th×    t¸c x∙®∙  îccÊp    ®   giÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ký    theo LuËt HTX       mµ thuéc  ®èi t      îng thuª®Êt  theo quy ®Þnh  cña  ph¸p luËtvÒ ®Êt      îcgi¶m        ®ai th× ®   50%   tiÒn thuª®Êt      trong thêih¹n  n¨m      2  ®Çu   tõ ngµy  îccÊp  kÓ    ®   GiÊy chøng nhËn  ®¨ng  kinhdoanh  ký    theo LuËt HTX.     Trêng      hîp c¸cHTX   îccÊp  ®   GiÊy  chøng nhËn ®¨ng  kinhdoanh    ký    tõn¨m  1999 nhng  ®Õn   nay    míilµm      s¬    thñ tôchå  xinmiÔn, gi¶m    tiÒn thuª®Êt      theo ­   u        ®∙i®èi víiHTX     th× vÉn thuéc ®èi t   îcxem        îng ®   xÐt gi¶m  50%   tiÒn thuª®Êt      cña  n¨m  2  ®Çu     khinhËn  îcGiÊy  ®   chøng nhËn ®¨ng  kinh doanh. Sè  ký      tiÒn   ®∙    xÐt gi¶m  îctrõvµo  tiÒn thuª®Êt  ®     sè      nh÷ng n¨m tiÕp theo.   Tæng  côc  thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  îcbiÕtvµ  ®     thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2