Công văn 4229/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
35
lượt xem
1
download

Công văn 4229/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4229/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan về việc truy thu những mặt hàng đã xây dựng giá tính thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4229/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n  c ña bé  tµi ch Ý n h  ­ t æ n g  côc h ¶i  u a n  sè 4229/TC H Q­K T S T Q  n g µ y 28  q th¸ng 8 n¨ m  2003 v Ò   viÖc truy thu n h ÷ n g   m Æ t  h µ n g   x © y  d ù n g    tÝnh  ®∙  gi¸ thu Õ   KÝnh   :­Côc  göi    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè  ­Côc     H¶i  quan  tØnh  RÞa   Bµ  ­Vòng  Tµu Tr¶    lêiC«ng    912/CHQ­  v¨n sè  KTTQ  ngµy  21/7/2003  cña Côc    H¶i quan  tØnh  RÞa    Bµ  ­ Vòng Tµu  viÖc      vÒ  truythu nh÷ng  Æt   m hµng  x©y  ®∙  dùng    gi¸ tÝnh  thuÕ    ph¸thiÖn  gian lËn,Tæng  cã      côc    H¶i quan  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Quy ®Þnh  "Kh«ng    ¸p dông              håitè ®èi víi l«hµng  c¸c nhËp  khÈu  íc®ã"  tr   ® îc hiÓu    i     lµ t¹ thêi®iÓm   lµm  thñ      tôc h¶i quan, c¨n  c¸c tiªuchÝ      cø      vÒ x©y  dùng    gi¸tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu  cho  Æt   m hµng  nhËp  khÈu. Chi côc        H¶i quan  n¬ilµm            thñ tôcsϸp mét  møc   gi¸nhËp  khÈu  cho    l«hµng.ViÖc      ¸p møc    gi¸nµy  sÏ® îcb¸o c¸o lªnCôc              H¶i quan  tØnh,thµnh    phè  qu¶n      lýChi côc    H¶i quan  ®ã.  Trªn c¬  b¸o      së  c¸o cña      c¸c chiCôc   H¶i quan,vµ    c¸c tiªuchÝ    c¨n cø      kh¸c theo    quy  ®Þnh,  Côc  H¶i  quan  tØnh, thµnh    phè    QuyÕt  sÏ ra  ®Þnh     bæ sung   gi¸ tÝnh  thuÕ, QuyÕt  ®Þnh   ®iÒu  chØnh   gi¸tÝnh  thuÕ  Æt   m hµng nµy    ®Ó ¸p  dông    trªnph¹m    vitoµn  Côc    H¶i quan,vµ  hiÖu      cã  lùcsau  ngµy  tõ ngµy  03  kÓ    ký theo ®óng  quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm       2.2 phÇn    C C«ng    2959/TCHQ­KTTT  v¨n sè  ngµy  24/6/2003  cña Tæng   côc    H¶i quan. Nh÷ng      l« hµng  ® îc th«ng  ®∙    quan  tr   sÏkh«ng    íc®ã    ¸p dông  møc      gi¸bæ sung  nµy,vµ    vÉn    ¸p møc    gi¸tÝnh thuÕ  t¹ thêi®iÓm       i lµm        thñ tôch¶iquan  Chi côc    do    H¶i quan  x©y  dùng. Nh vËy,trong thêih¹n  n¨m  tõngµy        05  kÓ    hµng hãa  îcth«ng  ®   quan theo  quy ®Þnh  cña ph¸p luËt,    nÕu qua  c«ng    t¸ckiÓm    trasau  th«ng  quan,c¬    quan  H¶i quan      x¸c®Þnh  îcsù  ®   gian lËn vÒ        gi¸cña   l«hµng nµy      th× sÏtiÕn hµnh    xö  ph¹tvµ        truythu theo ®óng    quy ®Þnh. Tæng  côc    H¶i quan th«ng b¸o    ®Ó Côc H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè,  Côc    H¶i quan  RÞa   Bµ  ­Vòng Tµu biÕtvµ    thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản