Công văn 4245/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
101
lượt xem
3
download

Công văn 4245/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4245/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4245/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n Cña Bé Tµi chÝnh - Tæng côc thuÕ Sè 4245 TCT/CS ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2003 VÒ viÖc ThuÕ gi¸ TrÞ Gia T¨ng KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Theo ph¶n ¸nh t¹i C«ng v¨n sè 9939/CT-NV ngµy 16/9/2003 cña Côc thuÕ Tp. Hå ChÝ Minh th× viÖc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT ®èi víi mÆt hµng s¬n cung cÊp cho c«ng ty vËn t¶i ®Ó s¬n, söa ch÷a, b¶o qu¶n tµu biÓn cña c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c nhau. §Ó ®¶m b¶o sù thèng nhÊt trong viÖc ¸p dông thuÕ suÊt ®èi víi mÆt hµng s¬n cung øng cho c¸c c«ng ty vËn t¶i biÓn, Tæng côc thuÕ híng dÉn nh sau: T¹i ®iÓm 22, môc II, phÇn A Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn: “Hµng hãa, dÞch vô cung øng trùc tiÕp cho vËn t¶i quèc tÕ nh: cung øng nhiªn liÖu, nguyªn vËt liÖu, phô tïng, n- íc vµ c¸c lo¹i thùc phÈm, suÊt ¨n phôc vô hµnh kh¸ch cho tµu biÓn, m¸y bay, tµu háa quèc tÕ; bèc xÕp hµng hãa xuÊt khÈu…” thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT. C¨n cø híng dÉn nªu trªn, doanh nghiÖp b¸n s¬n cho c¸c c«ng ty vËn t¶i biÓn th× ho¹t ®éng nµy kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng cung øng trùc tiÕp cho vËn t¶i quèc tÕ, do vËy, s¶n phÈm s¬n b¸n ra thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT víi møc thuÕ suÊt 10%. C¸c trêng hîp ®· tÝnh vµ nép thuÕ GTGT kh¸c víi híng dÉn t¹i c«ng v¨n nµy kh«ng ®iÒu chØnh l¹i. Tæng côc thuÕ yªu cÇu c¸c Côc thuÕ thùc hiÖn ®óng theo híng dÉn nªu trªn.
Đồng bộ tài khoản