intTypePromotion=1

Công văn 4324/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
6
download

Công văn 4324/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4324/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc xác định thời hạn xử lý hành vi khai man, trốn thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4324/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc T h u Õ  sè 4324 T C T/ C S  n g µ y 29 th¸ng 10 n¨ m  2001 v Ò   viÖc  x¸c ® Þ n h  thêi h¹n  ö  lý h µ n h  vi  x k hai m a n, trèn thu Õ KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  Mau Cµ  Tr¶    lêiC«ng    470/CT­   v¨n sè  NV ngµy 13/8/2001 cña Côc  thuÕ tØnh    Cµ Mau     x¸c ®Þnh    hái vÒ    thêih¹n  lýhµnh    xö    vikhaiman,      trèn thuÕ, Tæng     côc  ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh  1. Th«ng   30/2001/TT­   tsè  BTC  ngµy 16/5/2001 cña  Tµi chÝnh  h­ Bé    ®∙  íng dÉn: "Thêi®iÓm             ®Ó x¸c ®Þnh hµnh    vikhaiman,      trèn thuÕ      lµ thêi®iÓm   hµnh      vi vi ph¹m  ph¸thiÖn, phï hîp    bÞ        víiph¬ng  thøc,thêih¹n      ph¶i kª    khai,  ph¶inép    thuÕ, ph¶iquyÕt        to¸nthuÕ  theo quy  ®Þnh  cña    c¸c LuËt thuÕ, Ph¸p      lÖnh thuÕ  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn    thùc hiÖn,cô      thÓ  sau: nh  +        êng    §èivíi tr c¸c hîp ph¸p    luËtquy ®Þnh  chÕ  kª khai, ®é      nép  t¹m  hµng  th¸ng,quyÕt      to¸ntheo  n¨m: ® îcx¸c®Þnh          lµkhaiman,      trènthuÕ nÕu hµnh    vi viph¹m  ph¸thiÖn    bÞ    sau ngµy ph¶inép    quyÕt to¸nthuÕ      hµng n¨m. +        êng    §èivíi tr c¸c hîp ph¸p luËtquy      ®Þnh    kª khainép    thuÕ mét  theo  lÇn  th«ng  b¸o cña  quan  c¬  thu thuÕ: ® îc x¸c ®Þnh          lµ khaiman,    trèn thuÕ    nÕu  hµnh      viviph¹m  ph¸thiÖn  bÞ    sau ngµy  ph¶inép  tiÒn thuÕ        ®ñ    ghitrªnth«ng  b¸o cña  quan      c¬  thu thuÕ…". C¨n  híng  cø  dÉn trªn,®èi      víihµnh      viviph¹m LuËt thuÕ    GTGT   îc x¸c ®     ®Þnh    lµkhaiman      trènthuÕ cÇn  sù  cã  ph©n  biÖtnh    sau: ­ Hµnh      vichËm   khaithuÕ  kª    ®Çu   do  khaisãt ho¸  ra  kª      ®¬n, chøng    tõ hoÆc  ph©n    bæ thuÕ ®Çu   îc khÊu    ®   trõcha ®óng chÕ    ®é th× kh«ng      coilµ hµnh    vikhaiman      trènthuÕ. ­ C¸c hµnh    t×nh  vi cè  gian lËn thuÕ nh dïng  ho¸ ®¬n  kh«ng hîp ph¸p  hoÆc     kª khaikhèng    thuÕ ®Çu  vµo kh«ng  chøng      îckhÊu    cã  tõ ®Ó ®   trõthuÕ  hoÆc  hoµn thuÕ  kh«ng  ®óng  quy ®Þnh  th× ph¶i x¸c ®Þnh        lµ hµnh    vi khai   man    trènthuÕ  ngay      t¹ thêi®iÓm     i ph¸thiÖn hµnh      viviph¹m. Nh÷ng    v¨n b¶n  íc®©y  tr   cña Tæng côc  ThuÕ   híng dÉn  thêi®iÓm       vÒ    x¸c ®Þnh  hµnh    vikhaiman,      trènthuÕ GTGT   kh«ng          phïhîp víi dung  néi híng dÉn    trªn®Òu     kh«ng cßn        gi¸trÞthihµnh. 2.KiÕn    nghÞ cña Côc thuÕ  ph¬ng  vÒ  ph¸p Ên    ®Þnh  thuÕ        ®èi víi c¬  c¸c së kinh doanh    nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu    trõ,Tæng  côc ThuÕ       xin ghi nhËn    ®Ó nghiªncøu.   Tæng  côc  ThuÕ   th«ng      b¸o ®Ó Côc  ThuÕ   biÕtvµ    thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2