intTypePromotion=1

Công văn 4325/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
44
lượt xem
1
download

Công văn 4325/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4325/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc truy thu lợi nhuận bán xe ô tô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4325/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 4325 TC/TCT ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 2002 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc truy thu lîi nhuËn b¸n xe « t« KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang bé, - C¬ quan thuéc ChÝnh phñ, - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c«ng v¨n sè 182/ VPCP-KTTH ngµy 11-1-2002 vµ c«ng v¨n sè 1805/VPCP-KTTH ngµy 5-4- 2002 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ viÖc truy thu lîi nhuËn b¸n xe « t«, Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc truy thu lîi nhuËn ®èi víi xe « t« ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp nhËp khÈu ®Ó vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng t¹i mét sè ®Þa ph¬ng nhng kh«ng sö dông ®óng môc ®Ých nhËp khÈu mµ b¸n ra ngoµi tØnh, nh sau: 1- §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông: 1.1- §èi tîng: Xe « t« ®· qua sö dông, ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp nhËp khÈu ®Ó vËn chuyÓn hµnh kh¸ch t¹i mét sè tØnh, thµnh phè, nhng kh«ng sö dông ®óng môc ®Ých nhËp khÈu mµ b¸n ra ngoµi tØnh (trõ sè xe ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp nhËp ®æi hµng), thuéc ®èi tîng ph¶i truy thu lîi nhuËn. 1.2- Ph¹m vi ¸p dông: C¸c trêng hîp ph¶i truy thu lîi nhuËn lµ sè xe « t« b¸n ra ngoµi tØnh khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: - ¤ t« vËn chuyÓn hµnh kh¸ch lo¹i trªn 16 chç ngåi, ®· qua sö dông mµ thêi gian tõ n¨m nhËp khÈu ®Õn n¨m s¶n xuÊt vît qu¸ 5 n¨m (bao gåm c¶ lo¹i ®· vµ cha ®¨ng ký sö dông). - §îc Thñ tíng ChÝnh phñ vµ Bé Th¬ng m¹i cho phÐp nhËp khÈu trong n¨m 2000 vµ 2001. - Thêi gian më L/C nhËp khÈu tríc ngµy 30-6-2001 vµ « t« thùc nhËp khÈu tríc ngµy 31-12-2001. 2- C¸ch tÝnh lîi nhuËn truy thu vµ ph¬ng thøc truy thu. 2.1- C¸ch tÝnh lîi nhuËn truy thu: 2.1.1- Trêng hîp doanh nghiÖp b¸n xe « t« ra ngoµi tØnh lµ doanh nghiÖp trùc tiÕp nhËp khÈu: Sè lîi nhuËn truy thu = Gi¸ b¸n xe - gi¸ vèn nhËp khÈu - TiÒn thuÕ ®· nép - Chi phÝ ph¸t sinh hîp lý. Gi¸ b¸n xe: Lµ gi¸ b¸n cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. Gi¸ vèn nhËp khÈu: lµ gi¸ nhËp khÈu theo hîp ®ång ngo¹i th¬ng. TiÒn thuÕ ®· nép: thuª nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã) ®· nép theo th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan h¶i quan ë kh©u nhËp khÈu.
  2. 2 Chi phÝ ph¸t sinh hîp lý: lµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc nhËp khÈu, mua vµ b¸n xe « t«, theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 18/2002/TT-BTC ngµy 20-2-2002 cña Bé Tµi chÝnh. C¸c kho¶n chi phÝ nµy ph¶i cã chøng tõ hîp ph¸p theo quy ®Þnh. 2.1.2- Trêng hîp Doanh nghiÖp b¸n xe « t« ra ngoµi tØnh lµ doanh nghiÖp mua xe « t« cña doanh nghiÖp kh¸c trong tØnh: Sè lîi nhuËn truy thu = gi¸ b¸n xe - Gi¸ vèn mua xe - Chi phÝ ph¸t sinh hîp lý. Gi¸ b¸n xe: lµ gi¸ b¸n cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. Gi¸ vèn mua xe: lµ gi¸ mua xe cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. Chi phÝ ph¸t sinh hîp lý: lµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc nhËp khÈu, mua vµ b¸n xe « t«, theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 18/2002/TT-BTC ngµy 20-2-2002 cña Bé Tµi chÝnh. C¸c kho¶n chi phÝ nµy ph¶i cã chøng tõ hîp ph¸p theo quy ®Þnh. 2.2- §¬n vÞ nép lîi nhuËn truy thu: lµ doanh nghiÖp hoÆc c¸ nh©n (sau ®©y gäi chung lµ doanh nghiÖp) b¸n xe « t« ra ngoµi tØnh. 2.3- Thêi ®iÓm nép lîi nhu©n: chËm nhÊt 45 ngµy kÓ tõ ngµy ký c«ng v¨n nµy. C¸c ®èi tîng thuéc diÖn nép lîi nhuËn truy thu ph¶i kª khai nép lîi nhuËn cho côc thuÕ ®Þa ph¬ng theo híng dÉn t¹i ®iÓm 2.1 trªn ®©y. NÕu qu¸ 45 ngµy, doanh nghiÖp b¸n xe « t« ra ngoµi tØnh kh«ng nép lîi nhuËn truy thu sÏ bÞ nép ph¹t chËm nép, mçi ngµy chËm nép bÞ ph¹t 0,1% sè lîi nhuËn ph¶i nép. NÕu kh«ng khai b¸o ®Ó truy thu lîi nhuËn sÏ bÞ xö lý truy thu toµn bé lîi nhuËn b¸n xe, nép ph¹t chËm nép vµ ph¹t tiÒn tõ 1 ®Õn 5 lÇn sè lîi nhuËn ph¶i nép tuú møc ®é vi ph¹m. 2.4- Toµn bé lîi nhuËn truy thu xe « t« nép vµo ng©n s¸ch Trung ¬ng. 2.5- Trêng hîp gi¸ b¸n xe « t« theo ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng thÊp h¬n gi¸ b¸n thùc tÕ trªn thÞ trêng ®Þa ph¬ng: ngoµi viÖc ph¶i truy thu lîi nhuËn theo quy ®Þnh nªu trªn, tæ chøc, c¸ nh©n b¸n xe cßn bÞ truy thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, theo c¸c v¨n b¶n cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 41/2002/Q§-TTg ngµy 18-3-2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 3- Tæ chøc thùc hiÖn: Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n trùc thuéc, cã xe « t« thuéc ®èi tîng truy thu lîi nhuËn theo híng dÉn nµy, kª khai nép cho côc thuÕ cña ®Þa ph¬ng c¸c hå s¬ sau ®Ó lµm thñ tôc truy thu lîi nhuËn. - B¶n kª khai, trong ®ã nªu râ: Xe « t« b¸n ra ngoµi tØnh (lo¹i xe « t«, n¨m s¶n xuÊt, sè chç ngåi, sè khung, sè m¸y, sè Tê khai H¶i quan hµng nhËp khÈu), gi¸ b¸n xe, gi¸ vèn nhËp khÈu hoÆc gi¸ vèn mua xe, c¸c kho¶n thuÕ ®· nép (kÌm theo b¶n sao chøng tõ nép thuÕ cã ®ãng dÊu x¸c nhËn sao y b¶n chÝnh cña doanh nghiÖp) vµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh, sè lîi nhuËn doanh nghiÖp ®Ò nghÞ nép. - Hîp ®ång ngo¹i th¬ng (nÕu cã).
  3. 3 - Hîp ®ång mua b¸n. - C¸c chøng tõ chi phÝ ë kh©u nhËp khÈu hoÆc mua xe « t«. - Chøng tõ thanh to¸n. - Ho¸ ®¬n mua hµng (nÕu doanh nghiÖp b¸n xe lµ doanh nghiÖp mua xe « t« nhËp khÈu cña doanh nghiÖp kh¸c). Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè thùc hiÖn ra QuyÕt ®Þnh truy thu, vµ yªu cÇu doanh nghiÖp nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc sè lîi nhuËn truy thu ®èi víi c¸c xe « t« cña ®Þa ph¬ng b¸n ra ngoµi tØnh, theo híng dÉn t¹i c«ng v¨n nµy. §èi víi c¸c xe « t« b¸n ra ngoµi tØnh nhng cha ®¨ng ký lu hµnh, chØ khi thùc hiÖn xong viÖc truy thu, c¬ quan C«ng an c¨n cø vµo Biªn lai nép lîi nhuËn truy thu vµ hå s¬ quy ®Þnh cho phÐp xe ®îc ®¨ng ký lu hµnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè chØ ®¹o c¸c doanh nghiÖp trùc thuéc chÊp hµnh ®óng quy ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ khi cho nhËp xe. C¸c trêng hîp b¸n xe « t« ra ngoµi tØnh sau ngµy ký c«ng v¨n nµy sÏ kh«ng ®îc ®¨ng ký lu hµnh, khi ph¸t hiÖn bÞ xö lý ph¹t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §Ò nghÞ c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¬ quan liªn quan phèi hîp chØ ®¹o thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2