intTypePromotion=1

Công văn 439/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quab về việc HĐ điều kiện về thời hạn xét hoàn (hoặc không thu thuế) thuế NK

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
2
download

Công văn 439/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quab về việc HĐ điều kiện về thời hạn xét hoàn (hoặc không thu thuế) thuế NK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 439/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quab về việc HĐ điều kiện về thời hạn xét hoàn (hoặc không thu thuế) thuế NK

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 439/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quab về việc HĐ điều kiện về thời hạn xét hoàn (hoặc không thu thuế) thuế NK

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n   S è  439/TC H Q­K T T T   T n g µ y 27 th¸ng 1 n¨ m  2000 v Ò  viÖc H íng d É n   Ò u  kiÖ n   ®i vÒ  thêi  h¹n  Ðt h o µ n  (ho Æ c  kh« n g  thu) thu Õ   K x N KÝnh   göi: Côc     H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  Ngµy 30/12/1999,Bé      TµichÝnh  ban  hµnh  Th«ng   151/1999/TT/BTC  tsè  vÒ viÖc "Söa  æi  ® ®iÒu  kiÖn  thêih¹n  vÒ    xÐt hoµn (hoÆc  kh«ng thu)thuÕ    nhËp  khÈu quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   172/1998/TT/BTC  t sè  ngµy  22/12/1998 cña  Bé    Tµi chÝnh".Theo      néidung  Th«ng  tnµy,Tæng    côc    H¶i quan lµm    râ thªm  mét  ®iÓm   sau: sè  nh    1) §èivíi   êng            tr c¸c hîp xÐt hoµn  thuÕ  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   vµ      1k  1.1 môc  I,PhÇn  Th«ng   172/1998/TT/BTC    E  tsè  ngµy 22/12/1998,®iÒu    kiÖn  thêi vÒ    h¹n xÐt hoµn      (hoÆc kh«ng    thu)thuÕ nhËp  khÈu  îcsöa  æi  sau: ®   ® nh    ­ Hµng  îcthùc nhËp        ®     trël¹ ViÖt Nam   i   trong thêih¹n    1      tèi®a  (mét)n¨m    kÓ    tõngµy thùc tÕ    xuÊtkhÈu;   ­ Hµng  îc t¸    ®   i xuÊt ra      níc ngoµitrong thêih¹n      (mét)n¨m  tõ       tèi®a 1    kÓ    ngµy  thùc nhËp    khÈu; C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c ®Ó     xem     xÐt hoµn  thuÕ       îng trªnvÉn  îc ®èi víi®èi t     ®   thùc hiÖn theo quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   172/1998/TT/BTC  t sè  ngµy 22/12/1998  cña  TµichÝnh. Bé    2) ViÖc      ¸p dông ®iÒu  kiÖn  thêih¹n xÐt hoµn  vÒ        (hoÆc kh«ng    thu)thuÕ  nhËp khÈu  quy ®Þnh  it¹ Th«ng   151/1999/TT/BTC  îc thùc hiÖn  t sè  ®     ®èi    víi tÊtc¶        c¸c l« hµng  it¸ nhËp  hoÆc   i t¸ xuÊt cã      tê khai t¸    i nhËp hoÆc   i t¸ xuÊt  ®¨ng  víi quan    ký   c¬  H¶iquan    tõngµy  1/1/1999 trë®i.     Tæng  côc  yªu cÇu c¸c ®¬n   c¨n  vµo    vÞ  cø  c¸c quy ®Þnh     quy  trªn vµ  ®Þnh  it¹ Th«ng   172/1998/TT/BTC  t sè  ngµy  22/12/1998,th«ng    b¸o  b»ng    v¨n b¶n      ®Ó c¸c doanh  nghiÖp  hµng    cã  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu thuéc ®èi t      îng trªn phèi hîp        gi¶iquyÕt døt ®iÓm     êng  c¸c tr hîp  cßn tån ®äng  i®¬n   t¹  vÞ  m×nh. Tæng  côc H¶i quan th«ng b¸o      ®Ó c¸c ®¬n  biÕt vµ  iÓn khai thùc vÞ    tr       hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2