Công văn 4437/TCHQ-GSQL của Tổng cuc Hải quan

Chia sẻ: Nguyen Tony | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
42
lượt xem
2
download

Công văn 4437/TCHQ-GSQL của Tổng cuc Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4437/TCHQ-GSQL của Tổng cuc Hải quan về việc vướng mắc trong thực hiện Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất ưu đãi đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4437/TCHQ-GSQL của Tổng cuc Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4437/TCHQ-GSQL V/v: Vướng mắc trong thực Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2007 hiện Thông tư số 45/2007/TT-BTC Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã nhận được phản ánh của một số Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về vướng mắc trong việc thực hiện quy định tại Điểm 5.2 Khoản 5 Mục II Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/05/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất ưu đãi đặc biệt. Để thực hiện thống nhất,Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể nội dung quy định này như sau: Thẩm quyền quyết định việc cho phép chậm nộp C/O, chấp nhận C/O nộp chậm, chỉ đạo việc xử lý vi phạm và cập nhật thông tin vi phạm về C/O thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa. Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Vụ Pháp chế (BTC); (Đã ký) - Trang Website Hải quan; - Lưu VT, GSQL (02b). Nguyễn Ngọc Túc
Đồng bộ tài khoản