Công văn 4450/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
22
lượt xem
1
download

Công văn 4450/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4450/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4450/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña bé tµi chÝnh ­ Tæng côc h¶i quan sè 4450 TCHQ­KTTT  n g µ y   1 7   t h ¸ n g   9   n ¨ m   2 0 0 4   v Ò   v i Ö c   x ö   l ý   t h u Õ   G T G T   ® è i   v í i  hµng lµ nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt xuÊt khÈu KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Thêi   gian   qua   cã   ph¸t   sinh   víng   m¾c   vÒ   viÖc   xö   lý  thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng   (GTGT)   ®èi   víi   nguyªn   liÖu   nhËp   khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu nhng c¬ quan H¶i quan ®∙   tÝnh   thuÕ   GTGT   theo   Th«ng   t  sè   13/1998/TT­TCHQ   ngµy   14/12/1998 cña Tæng côc H¶i quan. §Ó viÖc xö lý ®óng quy   ®Þnh cña LuËt thuÕ GTGT, b¶o ®¶m thèng nhÊt, Tæng côc H¶i   quan cã ý kiÕn nh sau: 1.   Theo   quy   ®Þnh   cña   LuËt   thuÕ   GTGT   sè   02/1997/QH9  ngµy 10/05/1997 th× nguyªn liÖu, vËt t  nhËp khÈu ®Ó s¶n  xuÊt hµng xuÊt khÈu kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT.  Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ, mét sè c¬ quan H¶i quan ®Þa ph­ ¬ng ®∙ tÝnh thuÕ GTGT cho sè nguyªn liÖu, vËt t  nµy vµ  ban   hµnh   quyÕt   ®Þnh   kh«ng  thu  thuÕ   hoÆc   hoµn   thuÕ  GTGT  cho sè nguyªn liÖu, vËt t mµ doanh nghiÖp thùc xuÊt khÈu  s¶n phÈm. 2. §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña LuËt thuÕ  GTGT, yªu cÇu Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè thùc hiÖn  kh«ng tÝnh thuÕ GTGT ®èi víi nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu  ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. Trêng hîp c¬ quan H¶i quan ®∙  tÝnh   vµ   ra   th«ng   b¸o   thuÕ   GTGT   ®èi   víi   sè   nguyªn   liÖu  nhËp   khÈu   ®Ó   s¶n   xuÊt   hµng   xuÊt   khÈu   (kÓ   c¶   trêng   hîp  doanh  nghiÖp   ®∙   hoÆc   cha   xuÊt   khÈu  thµnh   phÈm,  ®∙   hoÆc  cha thanh kho¶n l« hµng nhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt t s¶n  xuÊt   xuÊt   khÈu)   nhng   doanh   nghiÖp   cha   nép   thuÕ   th×   ra  quyÕt   ®Þnh   ®iÒu   chØnh   gi¶m   ®Ó   xo¸   nî   thuÕ   cho   doanh  nghiÖp (kh«ng ra quyÕt ®Þnh kh«ng thu thuÕ GTGT ®èi víi  nguyªn   liÖu   nhËp   khÈu   ®Ó   s¶n   xuÊt   xuÊt   khÈu   khi   doanh  nghiÖp xuÊt khÈu thµnh phÈm vµ ®∙ thanh kho¶n nh  mét sè  Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng ®∙ ban hµnh). Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh,  thµnh  phè  chØ  ®¹o  thèng   nhÊt   viÖc  thùc   hiÖn.   Trong   qu¸  tr×nh thùc hiÖn nÕu ph¸t sinh víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n  vÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Tæng côc ®Ó híng dÉn bæ sung.
Đồng bộ tài khoản