Công văn 449/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
24
lượt xem
2
download

Công văn 449/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 449/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng dự án trồng rừng vốn viện trợ không hoàn lại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 449/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc thu Õ  ­ B é  T µi c h Ý n h  S è  449 T C T/ C S   T n g µy  23 th¸ng 01 n¨ m  2002  Ò  viÖc h o µ n   V thu Õ  G T G T  d ù  ¸n trång rõng  vèn viÖ n  trîk h« n g  h o µ n     l¹i. KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  Qu¶ng  Binh Tr¶    lêic«ng    1436  v¨n sè  CT/TQDI  ngµy 12/12/2001 cña    Côc ThuÕ   tØnh  Qu¶ng B×nh    viÖc  hái vÒ  hoµn thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng cña  ¸n    dù  trång rõng    tõ  nguån  vèn viÖn    trîkh«ng  hoµn  iTæng  l¹ ; côc ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh    Ban  qu¶n    ¸n trång rõng  dông  lýdù      sö  nguån  vèn viÖn    trîkh«ng  hoµn  i l¹  cña ChÝnh  phñ  Céng  hoµ    Liªnbang  §øc theo  QuyÕt  ®Þnh  435/TTg  sè  ngµy  16/6/1997  cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  n¨m  tõ  1997  ®Õn  n¨m 2001. §Õn     n¨m  2001  ¸n  thùc hiÖn  dù  ®∙    xong,nhng    Ban  qu¶n    ¸n kh«ng  lýdù    ®¨ng  m∙  ký  sè  thuÕ   víiCôc  ThuÕ   ®Þa  ph¬ng    n¬i ®ãng    chÝnh  trô së  theo  híng dÉn    t¹ i Th«ng   79/1998/TT­ tsè  BTC   ngµy  12/6/1998 cña  TµichÝnh;kh«ng      Bé      lËp hå  s¬ hoµn  thuÕ theo híng dÉn        t¹ ®iÓm     i 3,Môc  ,II PhÇn      D Th«ng   122/2000/ tsè  TT­BTC   ngµy 29/12/2000cña  Tµi chÝnh    Bé    ®Ò nghÞ  hoµn thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng cña    hµng    ho¸,dÞch  mua   vô  vµo  dïng cho  ¸n;kh«ng  dù    quyÕt   to¸nthuÕ  gi¸trÞ gia t¨ng víiCôc            ThuÕ   ®Þa  ph¬ng    khikÕt  thóc dù      ¸n theo  híng dÉn      t¹i Môc     IV, PhÇn    C Th«ng   sè  t 122/2000/TT­ BTC   cña  Tµi chÝnh; V×   Bé      vËy  kh«ng  c¨n  ®Ó   cã  cø  hoµn  thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng cña    hµng  ho¸,dÞch  mua    vô  vµo thùc hiÖn  ¸n.   dù  Trêng    ¸n ®∙  îcNg©n  hîp dù    ®   s¸ch cÊp    vèn    ®èi øng    ®Ó nép  thuÕ  hoÆc   trong gi¸thÇu  îc duyÖt  cã      ®   ®∙  thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng,th×    Ban  qu¶n    ¸n  lý dù  ph¶isö    dông  vèn    ®èi øng  ® îccÊp    ®∙    ®Ó thanh   to¸nthuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng vµ  kh«ng  îchoµn  ®   thuÕ. Tæng  côc  ThuÕ   th«ng      b¸o ®Ó Côc  ThuÕ   biÕtvµ    thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản