intTypePromotion=1

Công văn 4503/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
48
lượt xem
2
download

Công văn 4503/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4503/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc nộp tiền sử dụng đất của công ty vàng bạc đá quý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4503/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc thu Õ  S è  4503  C T/N V 7  n g µy  8 th¸ng 11 n¨ m  2001 v Ò   T viÖc  é p  tiÒn sö  d ô n g   Êt  ña C « n g  ty  µ n g  b¹c ®¸ q u ý N ® c V KÝnh    göi:Côc  thuÕ  thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh  Tr¶    lêiC«ng  sè  v¨n  8319/CT­  NV ngµy  03/10/2001 cña Côc  thuÕ thµnh  phè  ChÝ   Hå  Minh, vÒ    viÖc  nép tiÒn  dông  sö  ®Êt cña C«ng    ty Vµng    b¹c ®¸  quý  thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh;Tæng    côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  T¹ikho¶n      4,§iÒu    26,LuËt ®Êt      ®ai n¨m 1993  quy  ®Þnh: Nhµ          nícthu håi toµn  hoÆc   bé  mét phÇn diÖn tÝch ®Êt  giao  dông  ®∙  sö  trong nh÷ng  êng    tr hîp sau: "§Êt kh«ng  îc sö      ®   dông  trong    thêih¹n  th¸ng mµ   12    kh«ng  îc c¬  ®   quan Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  quyÕt ®Þnh    giao ®Êt    cho phÐp". C¨n  vµo  cø  quy ®Þnh    trªn®©y,  C«ng   tyVµng    quý  b¹c ®¸  thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh  îc Uû   ®   ban  nh©n  d©n  thµnh  phè  giao ®Êt theo QuyÕt  ®Þnh  sè  27/Q§­UBND   ngµy  17/01/1991    ®Ó x©y  dùng  phßng  v¨n  lµm viÖc,cöa    hµng  vµ nhµ  cña  ë  CBCNV   ®Õn  nay  trªn10  ®∙    n¨m  nhng C«ng    ty vÉn cha  iÓn tr   khai® îc dù    vËy, nÕu      ¸n.Do    trong thêigian          tõ khigiao ®Êt ®Õn  nay,UBND     thµnh phè    Hå ChÝ  Minh kh«ng  v¨n  cã  b¶n  nµo  cho phÐp  C«ng    ty Vµng    b¹c ®¸ quý thµnh phè  îctiÕp tôcsö  ®       dông  ®Êt    th× QuyÕt  ®Þnh  giao ®Êt        nãitrªn cña UBND   thµnh  phè  kh«ng cßn hiÖu    lùc.  §Ò  nghÞ Côc thuÕ thµnh phè    Hå ChÝ  Minh  b¸o c¸o UBND  thµnh phè  vÒ vÊn          ®Ò trªn®Ó gi¶iquyÕt theo  ®óng thÈm  quyÒn  cña ®Þa  ph¬ng. Tr­   êng  UBND   hîp  thµnh phè  quyÕt  cã  ®Þnh giao  i l¹ ®Êt    cho C«ng    ty Vµng    b¹c ®¸ quý thµnh phè    Hå ChÝ  Minh th× phÇn diÖn  tÝch ®Êt  dông  sö  vµo môc  ®Ých  x©y dùng nhµ  cña  ë  CBCNV   ph¶inép    tiÒn sö    dông  ®Êt theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh. Tæng  côc thuÕ th«ng b¸o    ®Ó Côc thuÕ thµnh phè    Hå ChÝ  Minh biÕt  vµ  thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2