intTypePromotion=1

Công văn 452/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
5
download

Công văn 452/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 452/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách ưu đãi về thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 452/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc T h u Õ   é  T µi  h Ý n h  S è  452/TC T/C S   ­ B c n g µy  23 th¸ng 01 n¨ m  2002  Ò  viÖc ch Ý n h  s¸ch      v u ®∙i vÒ  thu Õ  T N D N. KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh    KiªnGiang Tr¶ lêi  c«ng v¨n sè 323/CV­  ngµy 21/11/2001 vµ C«ng  v¨n sè  CT 292/NQD­CT   ngµy 30/10/2001 cña Côc thuÕ tØnh Kiªn Giang    chÝnh    háivÒ  s¸ch u      ®∙ithuÕ,Tæng    côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1­ VÒ     thÈm  quyÒn    gi¶iquyÕt u      ®∙ithuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp: C¨n cø ®iÓm  3, môc  I, phÇn  C  Th«ng t sè 99/1998/TT­ BTC  ngµy  14/7/1998 cña  TµichÝnh  ®iÓm       Bé    vµ  1.b môc    IIphÇn  Th«ng   22/2001/ B  tsè  TT­BTC  th×: a/ Trêng  C«ng    trôsë    hîp  ty cã    ®ãng  i t¹ thµnh  phè    Hå ChÝ   Minh thµnh  lËp Chi  nh¸nh    trùc thuéc h¹ch to¸n b¸o        sæ ®Ó thùc hiÖn    ¸n    c¸c dù  ®Çu      t t¹i KiªnGiang          th× c¸cChi nh¸nh  nµy chØ  nghÜa  ®¨ng  thuÕ    cã  vô  ký  t¹ tØnh  i Kiªn   Giang,kh«ng  nghÜa  kª khaithuÕ, nép    cã  vô        thuÕ    thu nhËp  doanh nghiÖp  i t¹  tØnh  KiªnGiang.C«ng    nghÜa  kª khai,     tycã  vô     nép  thuÕ,quyÕt to¸nthuÕ          thu nhËp  doanh  nghiÖp      ®èi víitoµn  ho¹t®éng  bé    kinh doanh    cña C«ng    x¸c tyvµ    ®Þnh  thuÕ  îcmiÔn, gi¶m        ¸n më   sè  ®     ®èi víi dù    réng  c¸c quy    n«,®Çu   tchiÒu  s©u    víi Côc  thuÕ  thµnh phè  ChÝ  Hå  Minh. b/ Trêng  C«ng    trôsë    hîp  ty cã    ®ãng  i t¹ thµnh phè    Hå ChÝ   Minh thµnh  lËp    Chi nh¸nh  h¹ch    to¸n ®éc  lËp    ®Ó thùc hiÖn    ¸n    c¸c dù  ®Çu    i t t¹ tØnh Kiªn  Giang  th×    c¸c Chi nh¸nh  nµy  thùc hiÖn nghÜa  kª  vô  khai,nép    thuÕ, quyÕt     to¸n thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  cña  Chi  nh¸nh    víiCôc  thuÕ  tØnh Kiªn   Giang. 2­ ViÖc      thêigian miÔn, gi¶m      thuÕ: Kho¶n  §iÒu  NghÞ   4  46  ®Þnh   51/1999/N§­   sè  CP ngµy  8/7/1999 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh:  "Nh÷ng  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      ®ang ho¹t®éng    thuéc diÖn  îchç    u      ®   trî vµ  ®∙i®Çu    tnhng  íc®©y  tr   cha    xinGiÊy chøng  nhËn  ­ u    ®∙i®Çu  , nÕu  hå  xin u    t  cã  s¬    ®∙i®Çu    t th×  îc c¬  ®   quan  cÊp GiÊy chøng  nhËn  ®∙i®Çu    u    txem     xÐt cÊp GiÊy  chøng  nhËn  ®∙i®Çu        u    tvíinéidung hç  trî u    îctÝnh   vµ  ®∙i®   cho    thêigian cßn      l¹ cña  ¸n tÝnh    i dù    tõ ngµy LuËt khuyÕn    khÝch  ®Çu    ttrong níc(söa ® æi) cã          hiÖu      lùcthi hµnh. C¨n  quy  cø  ®Þnh  trªn,    thêigian  ®∙imiÔn, gi¶m  u      thuÕ        ¸n ®èi víic¸c dù    ®Çu    tnªu  i t¹ C«ng    292/NQD­CT   v¨n sè  cña  Côc thuÕ  îctÝnh  ®   cho    thêigian   cßn  i l¹ cña  ¸n    dù  tÝnh   tõ ngµy 1/1/1999    lµ ngµy LuËt khuyÕn khÝch  ®Çu  t trongníc(söa ®æi) cã          hiÖu      lùcthihµnh. Tæng  côc  thuÕ  th«ng      b¸o ®Ó Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2