Công văn 4543-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
2
download

Công văn 4543-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4543-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc giảm thuế GTGT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4543-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh Sè 4543 TC/TCT ngµy 18 th¸ng 5 n¨m 2001 vÒ viÖc gi¶m thuÕ GTGT KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng Võa qua Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc nhiÒu ý kiÕn cña doanh nghiÖp ®Ò nghÞ gi¶i quyÕt khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh c¸c mÆt hµng n«ng s¶n, l©m s¶n, thuû s¶n do thay ®æi møc tÝnh khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo ®èi víi c¸c mÆt hµng nµy; C¨n cø vµo quy ®Þnh cña §iÒu 28 LuËt thuÕ GTGT, §iÒu 20 NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT vµ ý kiÕn cña Thñ t- íng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 1231/VPCP-TTBC ngµy 28/3/2001 vµ C«ng v¨n sè 1318/VPCP-KTTH ngµy 3/4/2001 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ viÖc gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh n«ng s¶n trªn ®Þa bµn tØnh Gia Lai, Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc xö lý nh sau: 1. §èi víi c¸c c¬ së kinh doanh nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ cã thu mua c¸c mÆt hµng n«ng s¶n, l©m s¶n, thuû s¶n cha qua chÕ biÕn cña ngêi b¸n kh«ng cã ho¸ ®¬n, nÕu ¸p dông møc khÊu trõ theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP cña ChÝnh phñ mµ bÞ lç th× ®îc gi¶m thuÕ GTGT ph¶i nép cña th¸ng 1/2001 t¬ng øng víi sè chªnh lÖch doanh nghiÖp ®· kª khai tÝnh khÊu trõ theo tû lÖ % quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 78/1999/N§-CP ngµy 20/8/1999 víi tû lÖ % quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 79/1999/N§-CP ngµy 29/12/1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT. Sè gi¶m thuÕ nªu trªn ®îc x¸c ®Þnh lµ t¹m gi¶m, khi cã quyÕt to¸n n¨m sÏ x¸c ®Þnh sè gi¶m chÝnh thøc theo luËt. §Ò cã c¨n cø x¸c ®Þnh sè thuÕ gi¶m cô thÓ cho tõng c¬ së kinh doanh, c¸c c¬ së kinh doanh c¸c mÆt hµng nãi trªn ph¶i kª khai, x¸c ®Þnh cô thÓ sè thuÕ ®îc tÝnh khÊu trõ theo tû lÖ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 78/1999/N§- CP, NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP cña ChÝnh phñ, sè thuÕ ph¶i nép cña th¸ng 1/2001 t¨ng do thay ®æi tû lÖ ®îc khÊu trõ vµ sè ®Ò nghÞ gi¶m thuÕ cña c¬ së, göi Côc thuÕ ®Þa ph¬ng lµm c¬ së x¸c ®Þnh sè gi¶m thuÕ cho c¬ së. 2. C¸c Côc thuÕ cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn c¸c c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nªu trªn kª khai, x¸c ®Þnh sè thuÕ ®Ò nghÞ gi¶m. C¨n cø vµo ®Ò nghÞ cña c¬ së kinh doanh, Côc thuÕ xem xÐt x¸c ®Þnh sè gi¶m thuÕ cho ®¬n vÞ vµ ®iÒu chØnh th«ng b¸o nép thuÕ ®èi víi c¬ së ®îc gi¶m thuÕ. Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn viÖc gi¶m thuÕ GTGT theo híng dÉn trªn ®©y.
Đồng bộ tài khoản