intTypePromotion=1

Công văn 4543/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
1
download

Công văn 4543/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4543/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế về việc phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập Doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4543/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc thu Õ  S è  4543  C T/N V 1  n g µy  9 th¸ng 11 n¨ m  2001 v Ò   T viÖc p h¹t ch Ë m  n é p  thu Õ   T G T, thu Õ  T N D N   G KÝnh    göi:Côc  thuÕ  H¶iPhßng  TP    Tr¶    lêiC«ng  v¨n  369  sè  TC/LTPP   ngµy 30/8/2001 cña Côc thuÕ    vÒ viÖc  lýkho¶n  xö    tiÒn ph¹tnép      chËm       tiÒn thuÕ  ®èi víisè    GTGT   ® îcgi¶m  ®∙    theo LuËt ®Þnh, Tæng        côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Tæng   côc thuÕ  ban  ®∙  hµnh  Quy  tr×nh qu¶n    lý thu thuÕ ®èi      víic¸c doanh  nghiÖp (cßn      gäilµquy  tr×nh tùtÝnh,tùkhaivµ            nép  thuÕ vµo  kho    b¹c) ­ Ban    hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  1368  sè  TCT/Q§­ TCCB   ngµy  16/12/1998  cña Tæng   côc  ëng  tr Tæng   côc  thuÕ, trong ®ã   híng      ®∙  dÉn  quy tr×nh  lý xö    miÔn  thuÕ, gi¶m    thuÕ, t¹m    gi¶m  thuÕ cho    c¸c ®èi  îng  t nép  thuÕ. §Ó     ®¶m   b¶o thùc hiÖn    ®óng  quy  tr×nh qu¶n        lýthu thuÕ, ®ång          thêith¸ogì víng m ¾c     cho   îng nép  ®èi t   thuÕ  trong viÖc    tÝnh    ph¹tchËm   nép      ®èi víimét  tr sè  êng    hîp thùc hiÖn  sau:   nh    ­ VÒ     kho¶n  ph¹tchËm     nép  thuÕ  GTGT:   îng  §èi t nép  thuÕ  thuéc  êng  tr hîp  îc gi¶m  ®   thuÕ  GTGT   ph¶i ®Ó     nghÞ  quan  c¬  thuÕ  quyÕt  ®Þnh  gi¶m  thuÕ hoÆc     ¸p dông  viÖc  t¹m gi¶m  trong n¨m. Trêng        hîp cha  quyÕt  cã  ®Þnh  miÔn  gi¶m  thuÕ  GTGT,  quan  c¬  thuÕ  tÝnh    ®∙  ph¹tchËm   nép, khicã      quyÕt  ®Þnh  gi¶m  thuÕ  cña  quan  c¬  thuÕ,  phËn  bé  m¸y  tÝnh  c¨n  vµo  cø  quyÕt  ®Þnh  gi¶m  thuÕ    ®Ó ®iÒu  chØnh  gi¶m  thuÕ  sè  ph¶inép  kh«ng    vµ  tÝnh    ph¹t chËm   nép    thuÕ  trªn sè  GTGT   îc miÔn  ®   gi¶m    ngµy  quyÕt  kÓ tõ  cã  ®Þnh  gi¶m thuÕ,ra th«ng        b¸o ®iÒu  chØnh     îng nép  ®Ó ®èi t   thuÕ  thùc hiÖn.   ­VÒ     kho¶n    ph¹tchËm   nép  thuÕ  TNDN: +      §èi víinh÷ng  së  c¬  kinh  doanh t¹m nép  thuÕ TNDN   theo th«ng b¸o  cña  quan  c¬  thuÕ, nhng    thùc  bÞ    tÕ  lç kh«ng  ph¸tsinh sè      nép  (hoÆc  gi¶m  nép  víith«ng  so    b¸o),®èi îng    t nép  thuÕ ph¶ikhaib¸o    quan      víic¬  thuÕ    ®Ó ®iÒu  chØnh  th«ng  b¸o. Bé     phËn  tÝnh thuÕ  c¨n  vµo  cø  ®iÒu chØnh  cña  phßng  qu¶n      lýthu ®iÒu  chØnh  gi¶m  thuÕ  sè  TNDN   ph¶inép  kh«ng    vµ  tÝnh  ph¹tchËm     nép    thuÕ  trªnsè  TNDN   ® îc®iÒu  ®∙    chØnh  gi¶m. +      êng    quyÕt  §èivíi tr hîp cã  ®Þnh miÔn gi¶m  thuÕ TNDN,  phËn  bé  tÝnh  thuÕ    vµo  c¨n cø  quyÕt ®Þnh  miÔn gi¶m thuÕ    ®Ó ®iÒu  chØnh gi¶m  thuÕ  sè  TNDN  ph¶inép  kh«ng    vµ  tÝnh ph¹tchËm     nép    thuÕ  trªnsè  TNDN   îc gi¶m  ®   kÓ    tõngµy  quyÕt ®Þnh  cã    miÔn gi¶m. Tæng  côc  thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ    H¶iPhßng  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2