Công văn 4714/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn thu phí hạn ngạch dệt may

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
36
lượt xem
1
download

Công văn 4714/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn thu phí hạn ngạch dệt may

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4714/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn thu phí hạn ngạch dệt may

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4714/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn thu phí hạn ngạch dệt may

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 4714 TC/TCDN ngµy 17 th¸ng 5 n¨m 2002 vÒ viÖc sö dông nguån thu phÝ h¹n ng¹ch dÖt may KÝnh göi : C¸c Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng, - Tæng c«ng ty DÖt may ViÖt Nam, HiÖp héi dÖt may ViÖt Nam Bé Tµi chÝnh ®· nhËn ®îc c«ng v¨n cña mét sè Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ®Ò nghÞ hç trî kinh phÝ chi xóc tiÕn th¬ng m¹i cho c¸c doanh nghiÖp tõ nguån thu phÝ h¹n ng¹ch dÖt may, c¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 55/2001/Q§-TTg ngµy 23-4-2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt ChiÕn lîc ph¸t triÓn vµ mét sè c¬ chÕ chÝnh s¸ch hç trî thùc hiÖn ChiÕn lîc ph¸t triÒn ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 vµ Th«ng t sè 106/2001/TT-BTC ngµy 31-12- 2001 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 55/2001/TT/BTC, Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ viÖc hç trî chi c«ng t¸c xóc tiÕn th¬ng m¹i b»ng nguån thu phÝ h¹n ng¹ch dÖt nay nh sau: I- Néi dung vµ møc kinh phÝ hç trî 1- ViÖc tæ chøc gian hµng héi chî, triÓn l·m ë níc ngoµi 1.1- Néi dung chi: - Chi phÝ thuª gian hµng, chi phÝ vËn chuyÓn s¶n phÈm trng bµy. - Chi phÝ cho ®oµn c¸n bé tham gia héi chî triÓn l·m ë níc ngoµi. C¸c kho¶n chi ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c chøng tõ hîp ph¸p theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 1.2- Møc kinh phÝ hç trî: - Chi thuª gian hµng, chi phÝ vËn chuyÓn s¶n phÈm trng bµy ®îc hç trî tèi ®a kh«ng qu¸ 70% sè chi thùc tÕ trong dù to¸n ®îc duyÖt. - Chi cho ®oµn c¸n bé tham gia héi chî, triÓn l·m ë níc ngoµi. C¸n bé - thµnh viªn ®oµn lµ ®èi tîng ®îc hç trî kinh phÝ ph¶i do c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh theo chÕ ®é hiÖn hµnh cô thÓ. + Mçi doanh nghiÖp: hç trî mét ngêi + V¨n phßng HiÖp héi dÖt may: hç trî mét ngêi + V¨n phßng Tæng c«ng ty dÖt may: hç trî theo sè ngêi thùc tÕ ®i nhng tèi ®a kh«ng qu¸ n¨m ngêi. Møc chi cho mçi c¸n bé ®îc hç trî theo møc quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh t¹i Th«ng t sè 45/1999/TT-BTC ngµy 4-5-1999 vÒ chÕ ®é c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé, c«ng chøc Nhµ níc ®i c«ng t¸c ng¾n h¹n níc ngoµi. C¸c kho¶n chi
  2. 2 kh¸c chung cho ®oµn c¸n bé ®îc hç trî tèi ®a kh«ng qu¸ 50% theo sè chi thùc tÕ n»m trong dù to¸n ®îc duyÖt. 2- ViÖc ®Æt trung t©m xóc tiÕn th¬ng m¹i hoÆc V¨n phßng ®¹i diÖn cña doanh nghiÖp vµ HiÖp héi dÖt may ViÖt Nam ë níc ngoµi. 2.1- Néi dung chi: - Chi phÝ thuª trô së n¨m ®Çu tiªn - Chi phÝ mua s¾m trang thiÕt bÞ v¨n phßng - Chi phÝ ph¶i nép theo quy ®Þnh cho níc së t¹i ®Ó thµnh lËp trung t©m xóc tiÕn th¬ng m¹i hoÆc V¨n phßng ®¹i diÖn cña doanh nghiÖp vµ HiÖp héi DÖt may. C¸c kho¶n chi ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c chøng tõ hîp ph¸p theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2.2- Møc kinh phÝ hç trî: - §èi víi thÞ trêng t¹i §øc, Hoa Kú, Nga, NhËt, Hång K«ng, IRaq, c¸c tiÓu v¬ng quèc A RËp (§ubai) ®îc ng©n s¸ch cÊp 100%. - §èi víi thÞ trêng kh¸c: ng©n s¸ch hç trî 50% møc chi thùc tÕ cña doanh nghiÖp vµ hiÖp héi. 3- C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i kh¸c. 3.1- Chi thu thËp th«ng tin vÒ thÞ trêng, kh¸ch hµng vµ hµng ho¸ xuÊt khÈu. - Chi phi mua th«ng tin hµng ho¸, thÞ trêng chuyªn ®Ò (cã ®¨ng ký ®Æt mua). - Chi phÝ mua th«ng tin cña níc ngoµi (cã hîp ®ång ®i kÌm). 3.2- Chi thuª t vÊn kinh tÕ th¬ng m¹i vÒ xuÊt khÈu hµng ho¸ (cã hîp ®ång ®i kÌm). 3.3- Chi ho¹t ®éng t×m kiÕm thÞ trêng xuÊt khÈu kh¸c. Møc chi c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé di c«ng t¸c níc ngoµi ®Ó t×m kiÕm thÞ trêng, t×m kiÕm ®èi t¸c kinh doanh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.3 môc nµy theo møc quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh t¹i Th«ng t sè 45/1999/TT-BTC ngµy 4-5-1999. Møc kinh phÝ hç trî tèi ®a kh«ng qu¸ 50% møc chi thùc tÕ cña doanh nghiÖp vµ hiÖp héi theo néi dung chi quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.1, 3.2 môc nµy. C¸c kho¶n chi ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c chøng tõ hîp ph¸p theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. II- Hå s¬ ®Ò nghÞ h ç t r î c h i x ó c t i Õ n t h ¬ n g m ¹ i : Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm c, môc 7 Th«ng t sè 106/2001/TT-BTC ngµy 31/12/2001 cña Bé Tµi chÝnh. III- Thùc hiÖn cÊp ph¸t vµ quyÕt to¸n
  3. 3 Hµng quý, sau khi nhËn ®îc hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp kinh phÝ xóc tiÕn th- ¬ng m¹i cña ®¬n vÞ, Bé Tµi chÝnh sÏ xem xÐt vµ thùc hiÖn cÊp t¹m øng 70% kinh phÝ theo dù to¸n ®îc duyÖt. Sè cßn l¹i Bé Tµi chÝnh sÏ thùc hiÖn cÊp bæ sung khi cã quyÕt to¸n chÝnh thøc cña ®¬n vÞ. §èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ thµnh viªn cña Tæng C«ng ty DÖt may ViÖt Nam, kinh phÝ sÏ ®îc cÊp ph¸t vµ quyÕt to¸n qua Tæng C«ng ty DÖt may ViÖt Nam. §èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc HiÖp héi DÖt may (trõ nh÷ng doanh nghiÖp lµ thµnh viªn Tæng c«ng ty DÖt may ViÖt Nam) ®îc cÊp ph¸t vµ quyÕt to¸n thùc hiÖn th«ng qua Tæng c«ng ty DÖt may trªn c¬ së sè liÖu tæng hîp cña HiÖp héi DÖt may. §èi víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c cßn l¹i, viÖc cÊp ph¸t vµ quyÕt to¸n ®îc thùc hiÖn ®èi víi tõng doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp ®îc Nhµ níc hç trî chi phÝ xóc tiÕn th¬ng m¹i ph¶i ®¶m b¶o sö dông kinh phÝ ®îc hç trî tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶ vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung chi theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh. IV- Quy ®Þnh vÒ h¹ch to¸n Toµn bé c¸c kho¶n hç trî ph¸t triÓn thÞ trêng vµ xóc tiÕn th¬ng m¹i quy ®Þnh t¹i phÇn I c«ng v¨n nµy ®Òu h¹ch to¸n gi¶m chi phÝ kinh doanh (chi phÝ qu¶n lý). Trõ trêng hîp chi phÝ trang thiÕt bÞ v¨n phßng t¹i môc 2, phÇn I nÕu ®ñ tiªu chuÈn lµ tµi s¶n cè ®Þnh th× h¹ch to¸n t¨ng vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. §èi víi Tæng C«ng ty DÖt may ViÖt Nam vµ HiÖp héi DÖt may ViÖt Nam h¹ch to¸n vµo nguån thu vÒ kinh phÝ cho c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i cña Tæng C«ng ty hoÆc hiÖp héi. §Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Tæng C«ng ty DÖt may ViÖt Nam híng dÉn doanh nghiÖp thùc hiÖn theo nh÷ng néi dung híng dÉn trªn ®©y. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản