Công văn 4737/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
25
lượt xem
3
download

Công văn 4737/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4737/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc cải cách thủ tục khai báo hành lý của khách xuất nhập cảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4737/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh ­ Tæng côc h¶i quan sè 4737 TCHQ/GSQL  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 vÒ viÖc c¶i c¸ch thñ tôc  khai b¸o hµnh lý cña kh¸ch XuÊt NhËp C¶nh KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè §Ó tiÕp tôc c¶i c¸ch thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµnh lý   cña hµnh kh¸ch xuÊt, nhËp c¶nh t¹i c¸c cöa khÈu quèc tÕ,   trong khi chê söa ®æi Tê khai xuÊt nhËp c¶nh CHY 2000,   c¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   66/2002/N§­CP   ngµy   01/7/2002   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   vÒ   ®Þnh   møc   hµnh   lý   cña   ngêi   xuÊt  c¶nh,   nhËp   c¶nh   vµ   quµ   biÕu,   t¨ng   nhËp   khÈu   ®îc   miÔn  thuÕ, sau khi cã ý kiÕn cña Bé Tµi chÝnh, Tæng côc H¶i   quan híng dÉn nh sau: 1. Hµnh kh¸ch xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh thuéc diÖn kh«ng  ph¶i khai b¸o h¶i quan: ­   TÊt   c¶   hµnh   lý   cña   c¸c   ®èi   tîng   xuÊt   c¶nh,   nhËp  c¶nh qua c¸c cöa khÈu quèc tÕ nÕu kh«ng vît ®Þnh møc miÔn  thuÕ   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   66/2002/N§­CP   ngµy  1/7/2002 cña ChÝnh phñ; kh«ng cã hµng cÊm xuÊt khÈu, cÊm  nhËp khÈu hoÆc xuÊt nhËp khÈu cã ®iÒu kiÖn; kh«ng cã hµng  göi tríc hoÆc göi sau chuyÕn ®i; kh«ng cã hµng ho¸, dông  cô   nghÒ   nghiÖp   t¹m   xuÊt,   t¹m   nhËp;   cã   mang   theo   ngo¹i  hèi, vµng díi møc ph¶i khai b¸o theo quy ®Þnh th× kh«ng  ph¶i khai b¸o h¶i quan trªn Tê khai nhËp xuÊt c¶nh CHY –  2000 tõ « sè 12 ®Õn 15 mµ chØ khai tõ « sè 1 ®Õn 11 vµ ký  tªn t¹i « sè 16. Trêng hîp nµy, c«ng chøc H¶i quan cöa khÈu kh«ng ký  x¸c nhËn vµ kh«ng ®ãng dÊu vµo « sè 17 cña Tê khai CHY  2000,   chØ   tiÕp   nhËn   lu   tr÷   liªn   thø   nhÊt,   tr¶   l¹i   cho  kh¸ch liªn thø hai. 2. Trêng hîp kh¸ch t¸i xuÊt c¶nh hoÆc t¸i nhËp c¶nh  nÕu   kh«ng  cã   hµnh  lý,  hµng   ho¸,   ngo¹i  hèi...   ph¶i  khai  b¸o nh ®iÓm 1 nªu trªn th× kh¸ch chØ xuÊt tr×nh liªn thø  hai cña tê khai ®∙ lµm thñ tôc khi nhËp c¶nh hoÆc xuÊt  c¶nh ®Ó lµm thñ tôc t¹i cöa khÈu, sau ®ã nép cho H¶i quan  cöa khÈu ®Ó lu tr÷, c«ng chøc H¶i quan cöa khÈu kh«ng ký  vµ   kh«ng   ®ãng   dÊu   x¸c   nhËn   ®∙   lµm   thñ   tôc   h¶i   quan   nh  hiÖn hµnh. NÕu kh¸ch cã tiªu chuÈn vµ nhu cÇu mua hµng miÔn thuÕ  th× khai b¸o vµo tê khai míi tríc khi lµm thñ tôc nhËp  c¶nh.   Côc   H¶i   quan   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   cã   tr¸ch   nhiÖm 
  2. 2 th«ng b¸o réng r∙i quy ®Þnh nµy b»ng c¸c tê r¬i ®Æt trªn  m¸y bay, s©n bay vµ c¸c cöa khÈu quèc tÕ. 3.   NÕu   kh¸ch   xuÊt   c¶nh,   nhËp   c¶nh   thuéc   diÖn   ph¶i  khai b¸o h¶i quan theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4 C«ng v¨n sè  3423/TCHQ­GSQL ngµy 22/7/2002 cña Tæng côc H¶i quan híng  dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 66/2002/N§­CP nªu trªn th× c«ng  chøc   H¶i   quan   lµm   thñ   tôc   tiÕp   nhËn   tê   khai   ký   tªn   vµ  ®ãng dÊu vµo « sè 17 cña Tê khai nhËp xuÊt c¶nh CHY 2000  vµ lu tr÷ tê khai theo nh quy ®Þnh hiÖn hµnh. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c   kÞp   thêi  b¸o c¸o Tæng côc ®Ó ®îc híng dÉn.
Đồng bộ tài khoản