Công văn 4743/TC-HTQT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Công văn 4743/TC-HTQT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4743/TC-HTQT của Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc về phân loại hàng hoá nhập khẩu áp dụng thuế suất CEPT/AFTA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4743/TC-HTQT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n  c ñ a   b é   t µ i   c h Ý n h   s è   4 7 4 3 / T C ­ H T Q T   n g µ y   0 5   t h ¸ n g   0 5   n ¨ m   2 0 0 4  vÒ viÖc xö lý víng m¾c vÒ ph©n lo¹i hµng hãa  nhËp khÈu ¸p dông thuÕ suÊt CEPT/AFTA KÝnh göi: ­ Côc H¶i quan, Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng C¨n cø vµo ph¶n ¸nh cña mét sè Côc H¶i quan vÒ víng  m¾c trong viÖc ph©n lo¹i, x¸c ®Þnh m∙ sè hµng hãa nhËp   khÈu ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i ®Æc biÖt CEPT   (thuÕ suÊt CEPT) ®èi víi hµng hãa thuéc c¸c tê khai h¶i   quan hµng nhËp khÈu ®∙ nép cho c¬ quan h¶i quan tõ ngµy   01/07/2003 ®Õn ngµy 31/08/2003. C¨n cø vµo Môc I cña Th«ng t  sè 64/2003/TT­BTC ngµy  01/07/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh  sè   78/2003/N§­CP   ngµy   01/07/2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh Danh môc hµng hãa vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó thùc   hiÖn HiÖp ®Þnh CEPT/AFTA cho c¸c n¨m 2003­2006 (Danh môc   hµng hãa CEPT/AFTA cña ViÖt Nam), trong ®ã quy ®Þnh hµng   hãa ¸p dông thuÕ suÊt CEPT ph¶i n»m trong Danh môc hµng   hãa CEPT/AFTA cña ViÖt Nam. Bé Tµi chÝnh híng dÉn ph©n lo¹i, x¸c ®Þnh m∙ sè hµng   hãa nhËp khÈu ¸p dông thuÕ suÊt CEPT thuéc c¸c tê khai   h¶i quan hµng nhËp khÈu ®∙ nép cho c¬ quan h¶i quan tõ   ngµy 01/07/2003 ®Õn ngµy 31/08/2003 nh sau: Hµng hãa ®îc ph©n lo¹i, x¸c ®Þnh m∙ sè hµng hãa nhËp  khÈu c¨n cø vµo BiÓu thuÕ nhËp khÈu  u ®∙i ban hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§­BTC ngµy 25/07/2003 cña Bé  trëng Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i hµng  hãa theo Danh môc hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµ BiÓu  thuÕ nhËp khÈu u ®∙i, BiÓu thuÕ xuÊt khÈu. Trêng hîp hµng  hãa, sau khi ®îc ph©n lo¹i, x¸c ®Þnh m∙ sè hµng hãa nhËp  khÈu n»m trong Danh môc hµng hãa CEPT/AFTA cña ViÖt Nam  ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   78/2003/N§­CP   ngµy  01/07/2003 cña ChÝnh phñ, ®îc ¸p dông thuÕ suÊt CEPT nÕu  ®¸p   øng   c¸c   ®iÒu   kiÖn   kh¸c   nªu   trong   Th«ng   t  sè  64/2003/TT­BTC ngµy 01/07/2003 vµ c¸c v¨n b¶n, híng dÉn  cã liªn quan kh¸c cña Bé Tµi chÝnh. Trong trêng hîp hµng hãa ®îc ph©n lo¹i, x¸c ®Þnh m∙  sè hµng hãa nhËp khÈu kh«ng n»m trong Danh môc hµng hãa  CEPT/AFTA   cña   ViÖt   Nam   th×   ¸p   dông   møc   thuÕ   suÊt   thuÕ  nhËp khÈu u ®∙i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/ Q§­BTC ngµy 25/07/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vµ c¸c  quyÕt  ®Þnh  söa ®æi, bæ sung QuyÕt  ®Þnh  nµy nÕu cã GiÊy 
  2. 2 chøng   nhËn   xuÊt   xø   hµng   hãa   hîp   lÖ   hoÆc   møc   thuÕ   suÊt  nhËp khÈu th«ng thêng nÕu kh«ng cã GiÊy chøng nhËn xuÊt  xø hµng hãa hîp lÖ. ViÖc ph©n lo¹i, x¸c ®Þnh m∙ sè hµng hãa nhËp khÈu ®Ó  ¸p dông thuÕ xuÊt  CEPT  thuéc c¸c tê khai h¶i quan  hµng  nhËp khÈu nép cho c¬ quan h¶i quan tõ ngµy 01/09/2003 ®îc  ¸p dông theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c hoÆc cã vÊn  ®Ò   míi   ph¸t   sinh,   ®Ò   nghÞ   ph¶n   ¸nh   kÞp   thêi   ®Ó   Bé   Tµi  chÝnh cã híng dÉn phï hîp. 
Đồng bộ tài khoản