Công văn 479/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
87
lượt xem
11
download

Công văn 479/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 479/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 479/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 479/BXD-HTKT Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2009 V/v: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ. Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ. Bộ Xây Dựng nhận được công văn số 118/SKHĐT-XDCB ngày 16/2/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ đề nghị hướng dẫn cụ thể quy định về mức hỗ trợ kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào các quy định tại điểm C, Khoản 2, Điều 6 Nghị định 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về Xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang và khả năng ngân sách địa phương để xem xét, quyết định hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án. Cụ thể: - Quy mô: xem xét về diện tích, phạm vi phục vụ, ưu tiên phục vụ mang tính liên vùng. - Hình thức đầu tư: Các hình thức đầu tư khác nhau có thể có những quy định khác nhau về bồi thường, hỗ trợ tái định cư. - Công nghệ được áp dụng: xem xét ưu tiên hỗ trợ các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến (VD: hỏa táng), tiết kiệm đất, ít gây ô nhiễm môi trường… - Tác động đến môi trường: ưu tiên các dự án xây dựng được các giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế tối đa các tác động tới môi trường (có thể căn cứ báo cáo đánh giá tác động môi trường để xác định cho phù hợp). Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng để Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ biết, thực hiện. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Vụ Pháp chế; - Lưu: VP, Cục HTKT, (VTTH: 1b). Trần Ngọc Chính
Đồng bộ tài khoản