Công văn 499/TCDN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
101
lượt xem
8
download

Công văn 499/TCDN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 499/TCDN của Bộ Tài chính về việc quản lý hạch toán khoản thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm tại các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 499/TCDN của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  499  C/T C D N  n g µ y 16  c T th¸ng 01 n¨ m   2002  vÒ   viÖc   u ¶ n   Q lý h¹ch to¸n  h o¶ n  thu Õ  T N D N   îc  k ® mi Ô n  gi¶ m  t¹i  c¸c  N N N  thùc hi Ö n  c h u y Ó n  ® æ i  së h÷ u D KÝnh     göi: C¸c    quan  ­ Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ          ­Uû            ban  nh©n  d©n tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng          C¸c  ­  Tæng   c«ng    ty Nhµ     níc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh   91/TTg Bé    Tµi chÝnh  cã  ®∙  C«ng  v¨n  6230  sè  TC/TCDN   ngµy  10/12/1999  vµ  C«ng    1297  v¨n sè  TC/TCDN   ngµy  10/4/2000 híng dÉn    thùc hiÖn  ®∙i®Çu      u    t vµ  dông  sö  kho¶n miÔn  gi¶m  thuÕ  nhËp  thu  doanh  nghiÖp  cña    c¸c c«ng  ty  cæ  phÇn. Theo        c¸c v¨n b¶n      trªnth× toµn  sè  bé  thuÕ   thu nhËp  doanh  nghiÖp  ® îcmiÔn    gi¶m  cña    c¸c doanh  nghiÖp  nhµ    nícthùc hiÖn    chuyÓn  æi  h÷u  ® së  theo NghÞ  ®Þnh  sè 44/1998/N§­  ngµy 29/6/1998 vµ NghÞ  ®Þnh  sè  CP 103/1999/N§­   CP ngµy  10/9/1999 cña    ChÝnh  phñ ®Òu   îcdïng      ®   ®Ó bæ sung  t¨ng nguån    vèn cña  c«ng    ty theo    gãp  tû lÖ  vèn cña      c¸c cæ ®«ng. §Ó     thèng  nhÊt viÖc    qu¶n    h¹ch to¸nkho¶n  lývµ      thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp  îcmiÔn   ®   gi¶m  c¸c  ë  doanh nghiÖp  nhµ    níc thùc  hiÖn chuyÓn  ®æi  h÷u; Bé   së    Tµi  chÝnh  híng dÉn  sau:   nh  1. Trêng    hîp  tiÒn  sè  nµy  îc chuyÓn  ®   thµnh    cæ phÇn  cña C«ng      ty th× ph¶i® îcchÊp      thuËn cña        §¹ihéicæ ®«ng  ®iÒu  vÒ  chØnh    t¨ngmøc  vèn ®iÒu  lÖ  ¬ng  t øng    thuÕ  víisè  thu nhËp doanh nghiÖp  îc miÔn  lµm  ®   vµ  thñ    tôc ®¨ng  kinhdoanh  ký    theo quy    ®Þnh cña LuËt Doanh    nghiÖp. Sè    cæ phÇn  t¨ng thªm  sè    tõ  thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp  îc miÔn  ®   gi¶m  îc chia cho    ®     cæ ®«ng  theo    vèn  tû lÖ  gãp. Trong    ®ã,        gi¸trÞ cæ phÇn  t¨ngt  ¬ng  øng    víiphÇn vèn  cña  Nhµ    nícgãp    t¹ doanh  i nghiÖp  îcx¸c®Þnh    ®     lµ kho¶n vèn Nhµ    níc®Çu    i tt¹ doanh  nghiÖp theo quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm     2, môc   I Th«ng   64/2001/TT­ tsè  BTC  ngµy  10/8/2001 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    thùc  hiÖn Quy chÕ  qu¶n    lývèn Nhµ      níct¹ Doanh  i nghiÖp  kh¸c. 2. Trêng      hîp c«ng      tycæ phÇn  kh«ng  ®iÒu  chØnh    t¨ngvèn ®iÒu  th× lÖ    toµn  sè  bé  thuÕ  thu nhËp doanh  nghiÖp  îc miÔn  ®   gi¶m  îc h¹ch  ®   to¸n vµo    Quü  ®Çu      iÓn,t¨ngnguån  tph¸ttr     vèn  kinh doanh    cña C«ng    ty.C«ng    tykh«ng  ® îc h¹ch    to¸n vµo    Quü  phóc  ikhen  ëng    lî   , th ®Ó chia cho    c¸n  c«ng  bé  nh©n  viªnhoÆc     chiacho        c¸ccæ ®«ng   díid¹ng    cæ tøc. §Ò  nghÞ    c¸c Bé, ngµnh, Uû    ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè  c¸c vµ    Tæng   c«ng    ty Nhµ    níc híng dÉn, chØ  ®¹o    c¸c c«ng      ty cæ phÇn  thùc hiÖn  theo tinhthÇn      trªn.
Đồng bộ tài khoản